Tilslutning til NOx-fondet

For å ha rett til avgiftsfritak fra 2018 må alle virksomheter tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025.

Strå

Avgiftspliktige virksomheter

Etter Skattedirektoratets rundskriv fremkommer at avgiftsplikten omfatter utslipp av NOx ved energiproduksjon fra:

  • fremdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750 kW
  • motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW
  • fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land

Disse samlebetegnelsene er generelle. Se Skatteetatens avgiftsrundskriv for detaljer knyttet til enheter som er avgiftspliktige.

Skattedirektoratets avgiftsrundskriv om NOx

Avgiftsfritak 

Bedrifter som tilslutter seg Miljøavtalen 2018-2025 oppnår betalingsfritak for NOx-avgift til staten på 21,94 kr/kg NOx fra den dato de tilslutter seg. Fra samme tidspunkt inntrer en betalingsplikt til Næringslivets NOx-fond. Satsene for innbetaling til NOx-fondet er på 12 kr/kg NOx for offshore (utslipp knyttet til olje og gassutvinning) og 6 kr/kg NOx for øvrig virksomhet (fiskefartøy, skipsfart, landbasert industri, luftfart, fjernvarme osv.).

Tilslutningserklæring 

For å tilslutte seg ny NOx-avtale, må tilslutningserklæringen til NOx-avtalen 2018-2025 signeres. Tilslutningserklæringen skal signeres av en i virksomheten med signaturrett.

Tilslutningserklæring til NOx-avtalen 2018-2025

Utenlandske virksomheter
Utenlandske virksomheter må ha en norsk representant. Den norske representanten må tilsluttes NOx-fondet, og skal registreres som særavgiftspliktig hos Skatteetaten.
NOx-fondet oppfordrer også utenlandske virksomheter til å tilslutte seg.

For at utenlandske virksomheter skal kunne få støtte til NOx-reduserende tiltak, må de være tilsluttet NOx-fondet.

Virksomheter som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017

For å tilslutte en virksomhet som var tilsluttet NOx-avtalen 2011-2017 skal signert tilslutningserklæring sendes inn elektronisk via NOx-fondets web-portal. Man må logge seg på med brukernavn og passord. Kontakt NOx-fondet dersom du trenger hjelp til pålogging.

Tilslutning innen 1. april for avgiftspliktige virksomheter

I henhold til NOx-avtalen 2018-2025 må en virksomhet være tilsluttet NOx-avtalen 2018-2025 innen 1. april 2018 for å ha rett til avgiftsfritak fra 1. januar 2018. Ved tilslutning innen 1. april 2018 kan virksomheten rapportere avgiftspliktig NOx-utslipp for hele 1. kvartal 2018, med frist for rapportering 18. april. Dette som et unntak grunnet ny avtale.

Virksomheter som tilslutter seg etter 1. april oppnår avgiftsfritak for statlig NOx-avgift fra tilslutningsdato, og kan dermed starte å rapportere til NOx-fondet fra samme dato. Eventuelt avgiftspliktig NOx-utslipp før tilslutningsdato, må rapporteres med full avgift til Skatteetaten. Denne datoen er absolutt, og tilslutning etter 1. april gir ingen tilbakevirkende kraft i forhold til rapportering.

Virksomheter som ikke har vært tilsluttet NOx-fondet

Tilslutning til NOx-fondet for virksomheter som ikke har vært tilsluttet NOx-fondet tidligere, skal gjøres via dette søknadsskjemaet. Fyll inn din virksomhetsinformasjon og last opp signert tilslutningserklæring

Tilslutning for virksomheter med ikke-avgiftspliktig NOx-utslipp

Virksomheter i landbasert industri med ikke-avgiftspliktig utslipp fra produksjon som faller inn under NACE-kodene omfattet av NOx-avtalen 2018-2025, må også tilslutte seg NOx-avtalen for å kunne få støtte til tiltak. Det ikke-avgiftspliktige utslippet skal rapporteres kvartalsvis til NOx-fondet, men med innbetalingssats 0. NOx-fondet vil sende ut eget orienteringsbrev til de ikke-avgiftspliktige virksomhetene, ettersom ordningen med NOx-fondet er ny for mange av disse.

Objekter (skip, rigger m.m.) må tilsluttes 

Dersom bedriften har objekter (skip, rigger m.m.) som skal tilsluttes må disse registreres separat i NOx-fondets portal. Et objekt må være registrert i fondet senest innen fristen for rapportering den 18. for å kunne rapportere utslipp for kvartalet det skal rapporteres for. Det kan aldri rapporteres for et objekt tidligere enn virksomhetens tilslutningsdato. Registreringsdato og dato for når et objektet kan starte rapportering fra, blir automatisk generert når virksomheten registrerer objektet via NOx-fondets portal. Avgiftspliktig utslipp fra et objekt før denne dato må rapporteres med full avgift til Skatteetaten via Altinn.

Det er virksomhetens eget ansvar å holde informasjonen om sine registrerte objekter i fondet oppdatert. Dersom bedriften får nye objekter, må også disse registreres i portalen før fristen for rapportering for å ha rett til avgiftsfritak.   

Bedrifter oppfordres til å tilslutte alle skip med mulighet for fart i norske farvann. Disse kan da settes som "inaktive" i NOx-fondets portal i den grad de ikke opererer i Norge. Kun avgiftspliktig utslipp skal oppgis til fondet.

Tilslutningsbevis

Bedriftene vil motta et tilslutningsbevis som bevis for at de har rett til avgiftsfritak og kan oppnå støtte til tiltak fra NOx-fondet. Kopi av tilslutningsbeviset må sendes Skatteetaten.

Rapportering

Tilsluttede bedrifter skal rapportere NOx-utslippene kvartalsvis til Næringslivets NOx-fond ved å benytte NOx-fondets portal. På grunnlag av de rapporterte utslippene vil bedriftene få tilsendt en faktura for innbetaling til NOx-fondet.

Tiltaksplan 

Etter tilslutningserklæringen skal alle tilsluttede virksomheter utrede en tiltaksplan. Formålet med tiltaksplanen er å identifisere lønnsomme tiltak som virksomheten kan iverksette på egen hånd, og kostnadseffektive NOx-reduserende tiltak som kan settes i verk etter støtte fra NOx-fondet.

Tilslutningserklæringen gir forpliktelser om å utrede mulige NOx-reduserende tiltak i egen virksomhet innen to år etter tilslutningstidspunktet. Det er bare søknader om konkrete tiltak som skal sendes NOx-fondet, tiltaksplanen for øvrig beholdes internt i virksomheten. NOx-fondet er kjent med at det nødvendigvis er slik at flere virksomheter ikke har lønnsomme eller kostnadseffektive tiltak per dags dato i sin virksomhet. Like fullt skal virksomheten foreta en gjennomgang for å avdekke eventuelle NOx-relevante tiltak.

Gjennomføring av tiltak 

Næringslivets NOx-fond er et spleiselag der virksomhetene som er med kan søke om støtte til NOx-reduserende tiltak. Fondets suksess er imidlertid avhengig av at det gjennomføres tilstrekkelige NOx-reduserende tiltak til at utslippsforpliktelsen etter Miljøavtalen blir oppfylt. Selv om en rekke tiltak allerede er gjennomført, vil alle nye tiltak som driftsettes være viktige bidrag for å sikre at reduksjonsforpliktelsen etterleves i Miljøavtalen om NOx.