Tilslutning

Alle bedrifter som er avgiftspliktig for utslipp av NOx kan slutte seg til Miljøavtalen om NOx 2011-2017. Bedrifter som kan bli avgiftspliktig i fremtiden kan også tilslutte seg.

Strå

Avgiftspliktige virksomheter

Etter Skattedirektoratets rundskriv fremkommer at avgiftsplikten omfatter utslipp av NOx ved energiproduksjon fra:

  • fremdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750 kW
  • motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW
  • fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land

Disse samlebetegnelsene er generelle. Se Skatteetatens avgiftsrundskriv for detaljer knyttet til enheter som er avgiftspliktige.

Skattedirektoratets avgiftsrundskriv om NOx

Avgiftsfritak 

Bedrifter som tilslutter seg Miljøavtalen 2011-2017 oppnår betalingsfritak for NOx-avgift til staten på 21,59 kr/kg NOx fra den dato de tilslutter seg. Fra samme tidspunkt inntrer en betalingsplikt til Næringslivets NOx-fond. Satsene for innbetaling til NOx-fondet er på 11 kr/kg NOx for offshore (utslipp knyttet til olje og gassutvinning) og 4 kr/kg NOx for øvrig virksomhet (fiskefartøy, skipsfart, landbasert industri, luftfart, fjernvarme osv.).

Utslipp fra flyttbare offshore rigger i forbindelse med forflytning mellom oppdrag og leteboring skal rapporteres med sats 4 kr. 

Tilslutningserklæring 

For å tilslutte en virksomhet må man fylle ut et elektronisk søknadsskjema i NOx-fondets portal. I dette søknadsskjemaet må man laste opp undertegnet tilslutningserklæring signert av en med signaturrett i virksomheten, samt firmaattest.

Søk om tilslutning i NOx-fondetTilslutningserklæring til Miljøavtalen om NOx 2011-2017

Underskrevet tilslutningserklæring og firmaattest kan eventuelt ettersendes, men søknaden vil ikke bli behandlet før
dette er mottatt. I så tilfelle sendes dette som pdf til: post@nox-fondet.no. Eventuelt til Næringslivets NOx-fond, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo.

NOx-avtalen 2018-2025

For å ha rett til avgiftsfritak fra 2018 må alle virksomheter tilslutte seg den nye NOx-avtalen for 2018-2025. Det vil utarbeides et elektronisk søknadsskjema for tilslutning til den nye avtalen. NOx-fondet vil sende ut informasjon til virksomheter som er tilsluttet Miljøavtalen 2011-2017 når dette er på plass, antagelig i løpet av høsten 2017.

Avgiftsfritaket forutsetter at NOx-avtalen 2018-2025 godkjennes av ESA.

Objekter (skip, rigger m.m.) må tilsluttes 

Dersom bedriften har objekter (skip, rigger m.m.) som skal tilsluttes må disse registreres separat i NOx-fondets portal. Et objekt må være registrert i fondet senest innen fristen for rapportering den 18. for å kunne rapportere utslipp for kvartalet det skal rapporteres for. Det kan aldri rapporteres for et objekt tidligere enn virksomhetens tilslutningsdato. Registreringsdato og dato for når et objektet kan starte rapportering fra, blir automatisk generert når virksomheten registrerer objektet via NOx-fondets portal. Avgiftspliktig utslipp fra et objekt før denne dato må rapporteres med full avgift til Skatteetaten via Altinn.

Det er virksomhetens eget ansvar å holde informasjonen om sine registrerte objekter i fondet oppdatert. Dersom bedriften får nye objekter, må også disse registreres i portalen før fristen for rapportering for å ha rett til avgiftsfritak.   

Bedrifter oppfordres til å tilslutte alle skip med mulighet for fart i norske farvann. Disse kan da settes som "inaktive" i NOx-fondets portal i den grad de ikke opererer i Norge. Kun avgiftspliktig utslipp skal oppgis til fondet.

Tilslutningsbevis

Bedriftene vil motta et tilslutningsbevis (blir lastet opp i portalen) som bevis for at de har rett til avgiftsfritak og kan oppnå støtte til tiltak fra NOx-fondet. Kopi av tilslutningsbeviset må sendes Skatteetaten.

Rapportering

Tilsluttede bedrifter skal rapportere NOx-utslippene kvartalsvis til Næringslivets NOx-fond ved å benytte NOx-fondets portal. På grunnlag av de rapporterte utslippene vil bedriftene få tilsendt en faktura for innbetaling til NOx-fondet.

Tiltaksplan 

Etter tilslutningserklæringen skal alle tilsluttede virksomheter utrede en tiltaksplan. Formålet med tiltaksplanen er å identifisere lønnsomme tiltak som virksomheten kan iverksette på egen hånd, og kostnadseffektive NOx-reduserende tiltak som kan settes i verk etter støtte fra NOx-fondet.

Tilslutningserklæringen gir forpliktelser om å utrede mulige NOx-reduserende tiltak i egen virksomhet innen to år etter tilslutningstidspunktet. Det er bare søknader om konkrete tiltak som skal sendes NOx-fondet, tiltaksplanen for øvrig beholdes internt i virksomheten. NOx-fondet er kjent med at det nødvendigvis er slik at flere virksomheter ikke har lønnsomme eller kostnadseffektive tiltak per dags dato i sin virksomhet. Like fullt skal virksomheten foreta en gjennomgang for å avdekke eventuelle NOx-relevante tiltak.

Gjennomføring av tiltak 

Næringslivets NOx-fond er et spleiselag der virksomhetene som er med kan søke om støtte til NOx-reduserende tiltak. Fondets suksess er imidlertid avhengig av at det gjennomføres tilstrekkelige NOx-reduserende tiltak til at utslippsforpliktelsen etter Miljøavtalen blir oppfylt. Selv om en rekke tiltak allerede er gjennomført, vil alle nye tiltak som driftsettes være viktige bidrag for å sikre at reduksjonsforpliktelsen etterleves i Miljøavtalen om NOx. 

Tilsluttede virksomheter

Totalt 947 virksomheter er tilsluttet Miljøavtalen om NOx 2011-2017 per 1. september 2017.