Rapport om «Et bedre fungerende LNG-marked»

En bredt sammensatt arbeidsgruppe bestående av åtte medlemmer har utarbeidet en rapport om LNG-markedet i Norge.

Røyk fra piper

Norske myndigheter skal i nær frem tid ta stilling til hvordan gassdirektivet skal gjennomføres i Norge når 10 års fristen for unntaket opphører 10. april 2014.

Rapporten fra arbeidsgruppen drøfter forutsetningene for å gjennomføre gassdirektivet i det norske-LNG markedet og de økte mulighetene det kan gi for bruk av LNG med medfølgende lavere utslipp til luft. Utviklingen i de internasjonale gassmarkedene trekker i samme retning.

Distribusjon av LNG
Systemet for distribusjon av LNG i Norge kan utgjøre en felles infrastruktur i et deregulert LNG-marked. Dette vil gi konkurranse på like vilkår mellom nåværende og nye leverandører i markedet til glede for bedriftene som kjøper eller vurderer å kjøpe LNG i fremtiden. Økt salg av LNG fra 2011 til 2016 er forventet å senke kostnadene ved distribusjon av LNG med 30 %. Samtidig vil pris på MGO kunne øke med inntil 25 % når IMO og EUs innstramning i svovelkrav får effekt fra 1.1.2015. Det gir muligheter for ytterligere salg av LNG. Det forutsetter imidlertid at kostnadsfordelene i rimelig grad kommer kundene til gode. Å åpne for konkurranse i LNG-markedet ser arbeidsgruppens flertall da som både nødvendig og ønskelig. Innen 2016 ligger Norge an til å måtte importere omlag halvparten av den LNG vi bruker fra europeiske havner. At prisene for salg av LNG i Norge knyttes til markedene i f.eks. Nederland (TIFF) er da helt naturlig for kunder som ønsker det. Dette er også den vanligste måten å selge LNG på i Norge i dag.

Infrastruktur
Bedrifter som vurderer bruk av LNG fremholder regionale monopoler med tilhørende manglende konkurranse og for dårlig utbygd infrastruktur for å fylle LNG som viktige grunner til ikke å satse på omlegging. En bedre organisering av det norske LNG-markedet og etablering av et infrastrukturselskap med ansvar for infrastruktur og tariffering av LNG salg og kjøp er da en viktig funksjon. Statnett og Gassco har i dag slike funksjoner i kraftmarkedet og i det norske rørsystemet beregnet på gasseksport. Rapporten peker dessuten på behovet for at et slikt selskap ivaretar hensynet til leveransesikkerheten i det norske LNG- markedet. En slik løsning vil gi operasjonelle utfordringer som må løses, men vil legge til rette for økt salg av LNG i Norge til glede både for leverandørene og brukerne av LNG. Miljøvirkningene av dette er positive både når det gjelder CO2, NOx, SO2 og partikler.

Arbeidsgruppens medlemmer
Medlemmene er valgt utfra fagkunnskap og uttrykker derfor ikke synpunkter som nødvendigvis er forankret i de organisasjoner som har foreslått dem. Arbeidsgruppens medlem fra Gasnor hevder at gassdirektivet bare omfatter terminaler for LNG tilknyttet et rørnett – et syn arbeidsgruppen for øvrig ikke deler og som ikke får faglig støtte ved den uavhengige juridiske vurderingen som er vedlegg til rapporten.