NOx-fondet følger opp bruk av SCR-anlegg installert på skip

NOx-fondet har siden 2008 og frem til i dag gitt støtte til installasjon av SCR-anlegg på 134 fartøy (ca. 400 motorer).

skip

En del av betingelsene ved støtten er at renseanlegget er i bruk så lenge fartøyet går i avgiftspliktig fart. Tilslutningserklæringen, som alle søkere har signert på, spesifiserer også at virksomheter forplikter seg til å drifte tiltak som har oppnådd støtte. Dersom SCR-anleggene ikke brukes vil dette kunne straffe hele "fellesskapet" som er tilsluttet NOx-fondet ved at det introduseres en usikkerhet omkring faktisk oppnådde utslippsreduksjoner, noe som kan medføre sanksjoner fra myndighetene som rammer alle tilsluttede virksomheter.

Med dette som bakgrunn har NOx-fondet gjennomført en undersøkelse av bruken av SCR-anlegg. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i samtlige SCR-anlegg på skip det er bevilget støtte til under 1. og 2. Miljøavtale som er i drift (134 skip).

Basert på undersøkelsen konkluderes det med at det ikke er omfattende problem at installerte SCR-anlegg ikke benyttes, men det forekommer tilfeller. Det er identifisert 7 skip som sannsynligvis ikke benytter sine SCR-anlegg. Disse fartøyene vil bli fulgt opp av NOx-fondet enkeltvis. Hvis de aktuelle virksomhetene etter påminnelse ikke etterkommer sine plikter vil NOx-fondet i tråd med tilslutningserklæringen vurdere tvangsmulkt eller å tilbakekalle tilslutningsbevis. De aktuelle fartøy risikerer dermed å måtte betale full NOx-avgift til staten.

NOx-fondet vil fremover innføre rutiner for en jevnlig gjennomgang av bruken av SCR- anlegg à la det som er beskrevet over for å sikre at SCR-anlegg holdes i drift.