Krav om måling for SCR-anlegg på skip

For SCR-anlegg på skip hvor NOx-fondet har gitt støtte er det innført krav om uavhengig måling av NOx-utslipp hvert 5. år.

Fiskebåt

Målingen må utføres av firma akkreditert for dette, og støttes på samme måte som annen utslippsmåling på skip.

For fartøy med flere like motorer er det tilstrekkelig å måle på en motor, gitt at annen dokumentasjon (servicerapport) tilsier at tilstanden på den målte motoren er representativ for de andre.

Ved refusjon av ureakostnader vil det bli stilt krav om at det kan fremlegges dokumentasjon på utslippsmåling som ikke er eldre enn fem år.

Støtte til måling
Måling av skip støttes med inntil 60 000 kr per fartøy, maksimert til 80 % av medgåtte kostnader. Støtte utbetales når målerapport fra akkreditert firma foreligger. Vennligst benytt vårt søknadsskjema for måling.