Nye sjablonfaktorer for 2015

NOx-fondet opplever at ikke alle virksomheter har fått med seg Toll- og avgiftsdirektoratets endring i sjablonfaktor for motorer, og ønsker å gjøre virksomheter som benytter sjablon ved beregning og rapportering av NOx-utslipp oppmerksom på denne endringen.

Røyk

I Toll- og avgiftsdirektoratets avgiftsrundskriv for NOx 2015 er sjablonfaktoren for motorer nedjustert fra sjablonfaktoren som gjaldt for 2014. I § 3-19-9 fremkommer (NOx-fondets kommentar i kursiv):

Tabell for beregning av utslipp
(1) Motorer

a) Turtall lavere enn 200 rpm: 100 kg NOx pr. tonn energivare (ingen endring)

b) Turtall fra og med 200 rpm til 1000 rpm: 53 kg NOx pr. tonn energivare (54 kg for motorer bygget før år 2000) (tidligere 70 kg NOx pr. tonn energivare)

c) Turtall fra og med 1000 rpm til 1500 rpm: 50 kg NOx pr. tonn energivare (tidligere 60 kg NOx pr. tonn energivare)

d) Turtall fra og med 1500 rpm: 44 kg NOx pr. tonn energivare (45 kg for motorer bygget før år 2000) (tidligere 55 kg NOx pr. tonn energivare)

Tilbakebetaling
Virksomheter som feilaktig har benyttet sjablonfaktor som gjaldt for 2014 ved rapportering for 1., 2. og 3. kvartal 2015 kan korrigere sine utslipp og få tilbakebetalt for mye innbetalt til NOx-fondet. NOx-fondet trenger da en oversikt per skip (eller annen enhet) over innrapportert utslipp for 1., 2. og 3. kvartal 2015 samt korrigert utslipp per kvartal. Vennligst benytt vårt skjema nedenfor (Excel). Oppgi også at feil sjablonfaktor er benyttet og kontonummer for tilbakebetaling. Dette sendes til post@nox-fondet.no.  

Korrigering til Tollvesenet
Husk at korrigert utslipp også må sendes til Tollvesenet.