Miljøavtalen viktig virkemiddel

Regjeringen vil forhandle med næringsorganisasjonene om en ny Miljøavtale etter 2017.

Stortinget

NOx-utslippene i 2014 er lavere enn forpliktelsene i Gøteborgprotokollen. Vi er glade for at NOx-avgiften og Miljøavtalen fremheves som særlige viktige virkemiddel for å redusere utslippene i forslaget til Statsbudsjett for 2016. 

Videreføring av avtalen
Regjeringen vil forhandle med næringsorganisasjonene om en ny avtale som grunnlag for fritak av NOx-avgift etter 2017. Forhandlinger vil starte så snart nivået på Norges internasjonale forpliktelser fra 2030 er nærmere klarlagt. EU-Kommisjonen har foreslått nye utslippsmål for medlemslandene for 2030, men disse er ennå ikke vedtatt av EU Parlamentet. Nivået vil ha betydning for Norge.

Fiskal avgift
Satsen for fiskal NOx-avgift foreslås økt med 2,5 % til 19,67 kr per kg NOx.

Nærskipsfarten
Innovasjonslånsordningen for fornyelse av nærskipsfarten styrkes med 28 mill. kr. Det opprettes en ordning for kondemnering av eldre skip med omlag 12 mill. kr. Ordningen må godkjennes av ESA før den trer i kraft.

Riksveiferjer
Omlag 75 % av riksveiferjene skal lyses ut i 2015 og 2016. Regjeringen vil da ta i bruk og videreutvikle ny lav og nullutslippsteknologi. I løpet av første halvår 2016 vil det utredes og vurderes tiltak for å utvikle markedet for ferjer på lang sikt. Det vil bli stilt minimumskrav til miljø.

Elektrisk kraft til skip
Regjeringen foreslår at avgift på elektrisk kraft til skip reduseres til 0,48 øre/kWh. Vanlig sats er 14,5 øre/kWh. Både elektrisk drift av skip og landsstrøm vil få positiv effekt av dette.

Biogassanlegg
Tilskudd til bygging av biogassanlegg foreslås til 20 mill. kr i 2016, en dobling fra i år.