Regelverk

Skattedirektoratets særavgiftsrundskriv fastsetter hva som er avgiftspliktig NOx-utslipp og hvordan avgiftspliktig utslipp beregnes.

Vei gjennom skog

Avgiftspliktige virksomheter 

Avgiftsplikten omfatter utslipp av NOx ved energiproduksjon fra:

  • fremdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750 kW
  • motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW
  • fakler på offshoreinstallasjoner og anlegg på land

Registrering hos myndighetene

Avgiftspliktige virksomheter skal registreres hos Skatteetaten via Altinn. For virksomheter tilsluttet NOx-fondet skal kopi av tilslutningsbeviset sendes myndighetene.

Beregning av avgift 

Avgiften beregnes på grunnlag av faktisk utslipp av NOx, regnet etter NO2-ekvivalenter.

Dersom faktisk utslipp ikke er kjent, beregnes avgiften på grunnlag av kildespesifikk utslippsfaktor og mengde forbrukt energivare.

Dersom verken faktisk utslipp er kjent eller kildespesifikk utslippsfaktor er fastsatt, beregnes utslippet etter tabellen i § 3-19-9 i Toll- og avgiftsdirektoratets særavgiftsrundskriv.

Fastsettelse av kildespesifikk utslippsfaktor 

Kompetent myndighet kan fastsette kildespesifikk utslippsfaktor etter søknad fra den avgiftspliktige. Kompetent myndighet er Miljødirektoratet for landbasert virksomhet, Sjøfartsdirektoratet for fartøy, Luftfartstilsynet for luftfart og Oljedirektoratet for installasjoner på kontinentalsokkelen.

For mer informasjon se Skattedirektoratets avgiftsrundskriv kap. 3-19, og Skattedirektoratets kommentarer punkt 8 og 9.