Regionalt samarbeid i Asia

Arbeidsgiverne trenger en tydeligere stemme

NHO har siden 2007 fasilitert et regionalt samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner fra Indonesia, Vietnam, Kina og Norge. Nylig var de samlet i Beijing for å diskutere ungdomsledighet og minstelønn.

Publisert 27.10.15

Næringsutvikling i sør

NHO bringer inn erfaring fra Norge og samarbeidet fra BuinsessEurope. Det var arbeidslivsspørsmål innen ASEAN* samarbeidet som stod på dagsorden. Indonesia og Vietnam er begge medlemmer av ASEAN, mens Kina har en frihandelsavtale med ASEAN. Prosjektet blir støttet av den norske ambassaden i Beijing.

Partnerskap yrkesskole - bedrift
Millioner av ungdommer skal inn på arbeidsmarkedene i Sørøst Asia. Arbeidsledigheten er høy. Kvaliteten på eksisterende utdanning er en utfordring. Det er et stort gap mellom hva yrkesskolene kan tilby og hva bedriftene trenger av kompetanse. Praksisplasser i bedriftene mangler, og holdningsendringer til yrkesutdanning er nødvendig.

Arbeidsgiverorganisasjonene planlegger nå å etablere og utvikle nettverk for informasjon og partnerskap mellom bedrifter og yrkes/-fagskoler. De skal også påta seg en sterkere pådriverrolle overfor myndighetene. Læreplaner må tilpasses bedre til arbeidslivets behov og yrkes og fagskolene må utvikles bedre.

Tydeligere stemme til arbeidsgiverne
Landene innen ASEAN diskuterer blant annet fri flyt av arbeidskraft. Spørsmål som "skilled labour, migrant workers, minimun wages" etc er aktuelle problemsstillinger. De tre organisasjonene hadde forberedt en rapport basert på en spørreundersøkelse blant sine medlemsbedrifter som ble presentert under møtet. Minstelønnen i alle landene har økt med 50-100% i perioden 2010-15, mens produktiviteten ikke følger samme utvikling.

Trepartssamarbeid løser utfordringer

Deltakerne på møtet diskuterte hvordan trepartssamarbeidet i landene bedre kan bidra til å løse disse utfordringene. Det er spesielt viktig at arbeidsgiverne får en tydeligere stemme, da flere opplever at de ikke blir tatt hensyn til i viktige avgjørelser for landenes utvikling. Konkrete forslag ble presentert, blant annet å bruke det felles ståsted som arbeidsgiverorganisasjonene har etablert, som en vektstang. Organisasjonene skal øke sin synlighet i det offentlige gjennom media. Det skal blant annet satses på forsknings- og ekspertbasert fastsettelse av minstelønn for å redusere myndighetenes politisering.  

*ASEAN:
The Association of Southeast Asian Nations (Indonesia, Malaysia, Fillippinene, Singapore, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos. Myanmar, Kambodsja.)