Ansiennitet: Viktig medhold for NHO i Høyesterett

Publisert

#205

Høyesterett har avgitt dom i Skanska-saken, som omhandler ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning. Illustrasjonsfoto.

NHO er svært fornøyd med at Høyesterett slår fast at ansiennitet kun er et av flere momenter som må hensyntas i totalbedømmelsen av hvilke ansatte som er overtallige.

Høyesterett har i dag avsagt dom i den såkalte "Skanska-saken", hvor NHO stilte som partshjelp. Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelser av seks arbeidstakere som ledd i en nedbemanning. Et sentralt spørsmål for Høyesterett var forståelsen av ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen § 8-2.

- NHO er godt fornøyd med Høyesteretts generelle uttalelser om forståelsen av Hovedavtalen § 8-2. Dommen innebærer en klargjøring, i tråd med NHOs forståelse og anførsler i saken, sier Margrete Meder, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester.

Meder sier at NHO hele tiden har vært av den oppfatning at arbeidsgiver skal ta hensyn til ansiennitet ved utvelgelsen av overtallige ansatte, men at dette kun er et av flere momenter i en totalbedømmelse. LO har på sin side anført at Hovedavtalen § 8-2 innebærer at bedriftene som hovedregel skal følge ansiennitet ved utvelgelse av overtallige ansatte, og det er en høy terskel for at ansiennitet kan fravikes.

- Høyesterett konkluderte her i tråd med NHOs anførsler. Retten presiserte at det ikke kan oppstilles en generell terskel for å kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen ved utvelgelse. Utvelgelsen må skje etter en totalbedømmelse, hvor vekten av ansiennitet vil variere etter virksomhetens situasjon og behov. Av den grunn ga det etter rettens syn misvisende assosiasjoner å karakterisere ansiennitetsprinsippet som en "hovedregel", sier Meder.

Last ned dommen fra Høyesterett her.