Reiselivet mot 2030 - i medvind fra Stortinget?

14. aug 2024kl. 12:30–13:30
Pergolaen, Mør Biffhus, Arendal eller digitalt

Reiselivet med sine snart 200.000 sysselsatte skaper i dag helårsarbeidsplasser i byer og destinasjoner i hele Norge. Bolyst, attraktivitet og sosiale og kulturelle tilbud for innbyggerne, er nødvendig for å forebygge fraflytting og øke tilflyttingen til våre mange regioner. Vi inviterer politikere som skal utforme politikken for de siste fem årene mot 2030. I dag opplever bedriftene at politikken går i feil retning når det kommer til deres behov og ønsker. Vil politikerne gi næringen de rammebetingelsene den trenger de kommende årene?

Bedriftsledere forteller om sin hverdag som næringsdrivende og samfunnsbygger, og utfordrer politikere på hvilke grep de vil ta for å styrke næringens konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt.

Debatten tar opp følgende:

  • Seriøse og levedyktige bedrifter trenger gode, forenklede og forutsigbare rammebetingelser. Men er norsk skatte -og avgiftsnivå konkurransedyktig med våre utenlandske konkurrenter?
  • Regjeringen ser på ordninger for forsøk med turistskatt i Norge. Men hotellgjestene betaler blant Europas høyeste merverdiavgift for overnatting, og hotellene bidrar allerede til fellesgodefinansiering gjennom sine finansielle bidrag til destinasjonsselskapet, og betydelige skattebidrag til landets kommuner. Hvordan gjøre slike forsøk treffsikre og rettferdige?
  • Momssatsen på take away og servering har lenge vært ulik, og norsk serveringsmoms er høyest i Europa. Dette straffer de mange sysselsetterne i serveringsbransjen, og bransjen ønsker seg en harmonisering for like konkurranseforhold og økt sysselsetting og verdiskaping i bransjen.
  • Hvem skal markedsføre Norge og våre produkter og hvem skal ta ansvar for å skape attraktive destinasjoner og regioner? Det tradisjonelle norske reiselivet har de siste årene fått en betydelig økning i skattebyrden, samtidig som det offentliges pengebruk på markedsføring er gått ned. Bør trenden snus? Og gjør regjeringen nok for å sikre at makten over salg av norske hotellrom hos norske hotelldirektører eller tech-giganter i Silicon Valley?  

Du møter:
Kristin Krohn Devold, Adm.dir., NHO Reiseliv
Petter Stordalen, Bedriftseier, Strawberry
Ole Michael Bjørndal, Fagdirektør, NHO Reiseliv

Arrangør: NHO Reiseliv

Les mer om arrangementet