NHO

Innhold

Frokostmøte om fleksibel utdanning for livslang læring

  • 24. feb 2021Kl. 08:30–09:45
  • Webinar

Universitets- og høgskolerådet (UHR) og NHO arrangerer et frokostmøte der representanter fra akademia, næringsliv og politikere diskuterer hva som må til for at vi skal få fart på utviklingen av etter- og videreutdanning. Hva er barrierene og hvilke løsninger må på plass? Hvordan gjøres dette i dag og hva får bedriftene ut av det? Hvordan skal utdanningssektoren rigges for at flere skal få relevant tilbud om etter- og videreutdanning, og hva kan vi forvente av endringer fra politikerne fremover.

NHOs kompetansebarometer viser at 6 av 10 NHO-bedrifter i stor eller noen grad ikke får dekket sine behov for økt kompetanse. NHO-bedriftene melder at det er mest aktuelt for dem å dekke kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte. Det innebærer at flere må ta etter- og videreutdanning, og det må bli lettere for ansatte å kunne ta utdanning mens de står i jobb.  

I juni 2020 vedtok Stortinget “Kompetansereformen – Lære hele livet”, med mål om at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Nå arbeides det med en strategi for fleksibel og desentralisert utdanning.  

Koronakrisen har vist mulighetene som ligger i digital undervisning, og forelesninger har i stor grad gått fra å skje i et auditorium til en skjerm nær deg. Samtidig har erfaringene fra det siste året også vist behovet for en økt satsing på pedagogisk tilrettelegging av digital undervisning. Det gir noen utfordringer som må løses før vi har et etter- og videreutdanningstilbud som både utnytter fagkunnskapen i akademia godt og som sikrer at bedriftene får tettet sitt kompetansegap.  

For å lykkes med dette er det viktig at det er sammenheng mellom behov, tilbud og etterspørsel etter utdanning.  Etter- og videreutdanningstilbudet i høyere utdanning må være så fleksibelt slik at det kan kombineres med jobb i ulike deler av landet. Det må kunne opprettes tilbud som dekker akutte kompetansebehov som oppstår i næringslivet som følge av ny teknologi, innovasjon og endring. Samtidig må det være tilbud som gir faglig påfyll og kan kombineres med tilnærmet full jobb.  

UHR har pekt på utfordringer med finansiering og regelverk for statlige universiteter og høyskoler. Regelverket begrenser muligheten for gjenbruk av emner som er del av gradsstudier. Dette begrenser omfanget av videreutdanningstilbud som de statlige UH-institusjonene har muligheter til å tilby. Manglende økonomiske insentiver bidrar imidlertid til at institusjonenes tilbud av enkeltemner i større grad styres av ledig kapasitet enn av reell etterspørsel etter kompetanse. 

Program

(med forbehold om endringer)

8.30–8.35: Velkommen

Politikkdirektør Mari Sundli Tveit, NHO

Styreleder Anne Husebekk, UHR 

8.35–8.50: Regjeringens ambisjoner for livslang læring og strategi for fleksibel og desentralisert høyere utdanning

Statsråd Henrik Asheim

8.50–9.00: Hva er utfordringene og hvilke løsninger må på plass for bedriftene?

Administrerende direktør Petter-Børre Furberg, Telenor Norge

Education Lead Henriette Dolven, Microsoft Norge

9.00–9.10: Hvilke barrierer møter arbeidstakere som ønsker å øke sin kompetanse ved siden av jobb?

Leder Kari Sollien, Akademikerne

Førstesekretær Julie Lødrup, LO

9.10–9.20: Muligheter og barrierer for livslang læring for UH-institusjonene

Prorektor for utdanning Marit Reitan, NTNU

Prorektor for arbeidsliv og innovasjon Christen Krogh, Høyskolen Kristiania

9.20–9.35: Hvilken politikk og løsninger vil opposisjonen foreslå for å lykkes med livslang læring?

Nina Sandberg, Arbeiderpartiet

Marit Arnstad, Senterpartiet

Roy Steffensen, Fremskrittspartiet

9.35–9.45: Hva tar vi med oss videre? 

Politikkdirektør Mari Sundli Tveit, NHO

Styreleder Anne Husebekk, UHR