Hvordan kjøpe grønne transporttjenester?

20. jun 2022, kl. 12.00–13.15
Digitalt
Gratis

Transport er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge, og utgjør en stor andel av mange bedrifters og offentlige virksomheters klimaavtrykk. Hvordan stille krav til utslipp ved innkjøp av transporttjenester i offentlige og private virksomheter? Hvilken rolle kan vareeiere og innkjøpere spille i den grønne omstillingen av transportsektoren? Hvor er fallgruvene, og hvilke barrierer må overvinnes?

Dette og flere spørsmål skal vi prøve å gi noen svar på i dette webinaret. Webinaret markerer starten på Grønt landtransportprograms arbeid med å utvikle en praktisk veileder for krav til grønn transport i offentlige og private anskaffelser. 

Program:

12:00    Velkommen – kort introduksjon
Ingelin Noresjø, programleder for Grønt landtransportprogram

12:05    Hva sier regelverket? Hvilket handlingsrom finnes for kjøp av grønn transport?
Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO og ekspert på anskaffelser

12:15    Det offentliges arbeid med grønne anskaffelser
Odd-Olav Schei, Seniorrådgiver, Divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ

12:25    Oslo kommunes erfaringer med anskaffelse av grønn transport
Geir Rossebø, Fagansvarlig mobilitet, innkjøpstjenester i Oslo kommune

12:35    Innovative grønne anskaffelser i praksis
Ingebjørg Harto, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)         

Muligheter, ønsker og utfordringer sett fra bedriftene. Hvordan stille krav til grønn transport?
Ahlsell Norge AS, Vegar Carlson, Forretningsutvikler
Jakhelln gruppen, Sigurd Nicolai Jakhelln
Becker Entreprenør, Line Becker, Daglig Leder
Posten Norge AS, Hege Sagplass, seniorrådgiver bærekraft
Heidelberg Cement North Europe, Lars Erik Marcussen, Project Manager Logistics
 
13:15    Avslutning – takk for i dag
Ingelin Noresjø, programleder for Grønt landtransportprogram

Bakgrunn:

Norge har satt ambisiøse klima- og teknologimål for transport- og anleggssektoren. Utslippene skal halveres innen 2030, og lav- og nullutslippsteknologi rulles ut i stor skala. Mobilisering av bedriftene og tett samarbeid mellom myndighetene og næringslivet er en forutsetning for å lykkes.

Grønt landtransportprogram er et initiativ fra næringslivet til et forpliktende offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten.

Livesteam