Webinar, Energi, klima og miljø

Ladeinfrastruktur for tungtransport og maskiner. Hva skjer, og hva må gjøres?

10. nov 2021, kl. 08:30–10:00 Digitalt
Gratis

Batterielektriske tunge lastebiler og maskiner er på vei, og vil kreve rask og samtidig utbygging av offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur. Det første store utrullingsprosjektet er allerede i gang i regi av Grønt landtransportprogram. Hvordan forbereder myndigheter, energistasjoner og ladeaktører seg på det økte behovet for lyn- og hurtiglading til næringstransport?

Klikk her for å se webinaret

Bakgrunn

Ambisiøse mål for elektrifisering og utslippskutt i landbasert næringstransport krever tilsvarende offensive planer for utbygging av ladeinfrastruktur. Kravene til ladeeffekt og oppstillingsplasser er større for tunge lastebiler enn for personbiler. Lokalisering av ladepunkter må være gjennomtenkt og tilpasset logistikk-knutepunkter, transportkorridorer, døgnhvileplasser, og anleggsområder.

Grønt landtransportprogram har nylig satt i gang et storskala pilotprosjekt for tunge batterielektriske lastebiler på Østlandet. En rekke transportbedrifter, med Asko Transport i spissen, har som ambisjon å få de 100 første tunge batterielektriske lastebilene ut på veien i området mellom Svinesund og Innlandet innen 2023.

Hvordan forbereder offentlige myndigheter, energistasjonene og ladeaktørene seg på det økte ladebehovet som kommer fra næringstransporten? Hvilke planer foreligger, og hvor ligger barrierene og mulighetene? Hvordan hindrer vi at "høna og egget-problemet" sparker beina under det teknologiskiftet som trengs for å innfri klimamålene i transportsektoren?

Du møter:

 • Klima- og miljøministeren (tbc)
 • Asko Transport
 • Torpa Bilruter
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Statens Vegvesen
 • Enova
 • Klimaetaten i Oslo kommune
 • CircleK
 • Hafslund Eco
 • Supercharge
 • Grønt landtransportprogram

Møtet ledes av Ole A. Hagen, NHO Logistikk og Transport. 

Politisk bakteppe

I den nye regjeringserklæringen, Hurdalsplattformen, står det at regjeringen vil:

 • utarbeide en nasjonal ladestrategi hvor Statens Vegvesen får en rolle i å planlegge et sammenhengende ladeinfrastrukturnett og identifisere strekninger som trenger statlig drahjelp for å bygge ut ladenettet.
 • sikre betydelig økt utbygging av infrastruktur for klimavennlig tungtransport og skip innen 2025, med lade- og fylleinfrastruktur for fornybart drivstoff langs kysten.

I Stortingets behandling av Klimaplan for 2021-2030, og Nasjonal Transportplan for 2022-2023, ble det fattet følgende vedtak (vårsesjonen 2021):

 • Stortinget ber regjeringen sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy (klimaplanen).
 • Stortinget ber regjeringen tilrettelegge støtteordninger for etablering av nødvendig infrastruktur for realisering av flere teknologier innen person- og godstransport (klimaplanen).
 • Stortinget ber regjeringen om å utarbeide en nasjonal ladestrategi i løpet av 2022 for å sikre koordinering mellom offentlige myndigheter og sikre nok ladeinfrastruktur. Ladestrategien må være forbrukervennlig (NTP).