NHO

Innhold

NHOs HR-dag 2018

 • 26. sep 2018Kl. 09:00–15:30
 • Næringslivets Hus Middelthunsgate 27, Oslo
 • Medlem kr 3000 ikke medlem kr. 5000
 • Påmeldingsfrist 19. september

NHOs HR-dag 2018 skal bidra til at du som arbeider innen HR-området får faglig påfyll, muligheter for nettverksbygging og inspirasjon for å bidra til enda bedre resultater og utvikling i egen bedrift.

Scanpix

Arbeidsplass

Konferansen er nå fulltegnet.

Møt spennende innledere som deler erfaringer fra egne organisasjoner.

Dette får du innsikt i:
 • Hva kreves av ledere i en omstillingsprosess?
 • Hva bidrar til et godt arbeidsmiljø?
 • Hva betyr de nye personvernreglene for din bedrift og hvordan skal man forholde seg til disse?
 • Hvordan planlegge bemanning ved midlertidige arbeidstopper?
 • De utfordrende sykefraværssakene
 • Bruk av digitale verktøy i rekrutteringsprosessen
 • Hva er lov og hva er lurt ved varsling?

I tillegg til spennende innlegg i plenum, kan du velge to foredrag som er spesielt relevante for din organisasjon og arbeidshverdag. HR-dagen gir også mulighet til å treffe andre som jobber med de samme utfordringene som deg.

Konferansier for dagen er Benedicte Staalesen Nilsen som er politisk rådgiver i NHO.

Program

Del 1
 • 08:30 - 09:00
  Registrering og enkel servering
 • 09:00 - 09:20
  Velkommen
  • Nina Melsom, områdedirektør, NHO og Benedicte Staalesen Nilsen, politisk rådgiver, NHO
 • 09:20 - 10:00
  Trepartssamtale: Ny giv for IA-avtalen?

  Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til det beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet. Avtalen berører viktige temaer som sykefravær, arbeidsmiljø og arbeidsdeltagelse.

  Vi er nå inne i det siste året for gjeldende avtaleperiode, og i høst skal partene diskutere IA-avtalens fremtid. Vi har derfor samlet arbeidsministeren og partene i arbeidslivet for å høre hvilke tanker de har rundt hvordan IA-avtalen har fungert og hvordan man bør samarbeide i framtiden om å få ned sykefraværet, bedre arbeidsmiljøet og øke inkluderingen.

  • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, LO leder Hans-Christian Gabrielsen og direktør Område Arbeidsliv i NHO Nina Melsom.
 • 10:00 - 10:15
  Ringer i vannet-prisen 2018
  • Nina Melsom, områdedirektør, NHO
 • 10:15 - 10:35
  Pause
Del 2
 • 10:35 - 11:15
  Fra kontrollregime til organisasjonskulturelt fyrtårn

  Hvordan gjennomføre en helhetlig endringsreise for å sikre utviklingen av verdens beste velferdsløsninger? NAV IT har gått fra et tungrodd kontrollregime til å bli en foregangsorganisasjon i offentlig sektor. Transformasjonslederskap krever mot, tillit og tverrfaglig tilnærming – hvordan få til dette i praksis?

  Jenny Mollung er avdelingsdirektør i NAV IT og har ledet omorganiseringen og transformasjonen av virksomheten. Hun har tidligere erfaring med store organisasjonsutviklingsprogrammer i universitets- og høyskolesektoren.

  • Jenny Mollung er avdelingsdirektør i NAV IT
 • 11:15 - 11:55
  Hvordan optimalisere HR-arbeidet ved å fokusere på de viktige arbeidsmiljøaspektene?

  De senere årene har det det blitt vitenskapelig stadfestet at godt arbeidsmiljø optimaliserer arbeidsprosessene og virksomhetenes resultater. Men dette betinger at man fokuserer på kunnskapsbaserte arbeidsmiljøinnsatser som treffer virksomhetenes reelle behov.

  Norge har tradisjonelt ligget i den internasjonale arbeidsmiljøfronten. Men arbeidslivet er i endring, og gjennom dette endrer arbeidsinnhold og arbeidsmiljø seg. Vi kan derfor ikke ta for gitt at vi kan opprettholde vår attraktive og konkurransefremmende posisjon som ledende på arbeidsmiljøområdet uten at vi også utvikler oss og har høy bevissthet på dette området fremover. Hvordan kan HR-arbeidet understøtte dette?

  Pål Molander er direktør ved det nasjonale forskningsinstituttet for arbeidsmiljø og –helse i Norge, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og har tidligere vært professor ved Universitet i Oslo. Molander er en mye brukt foredragsholder på arbeidslivsområdet i Norge. Han er spesielt opptatt av at arbeidsmiljø lenge har vært et norsk konkurransefortrinn. Vil vi klare å opprettholde dette på vei inn i fremtidens arbeidsliv?

  • Pål Molander, direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • 11:55 - 12:45
  Lunsj
Del 3
 • 12:45 - 13:25
  Parallellsesjon 1
 • 12:45 - 13:25
  Valg I: Introduksjon til de nye personvernreglene (GDPR)

  En grunnleggende gjennomgang av viktige begrep innenfor personvernlovgivningen. Kort om behandlingsgrunnlag, behandlingsformål, den registrertes rettigheter og herunder virksomhetens påfølgende plikter.

  Advokat Nina Tennebekk er uteksaminert fra UIB med juridisk embetseksamen i 2001. Har vært ansatt i NHO Vestlandet fra 2006 og har bred erfaring innenfor arbeidsrett. I forkant av dette arbeidet hos Skatteetaten og NAV.

  • Nina Tennebekk, advokat, NHO Vestlandet
 • 12:45 - 13:25
  Valg II: Midlertidighet, innleie og hva er egentlig en fast ansettelse?

  I sesjonen redegjøres kort for regelverket om midlertidighet og innleie med særlig fokus på lovendringen som trer i kraft 1. januar 2019 knyttet til nye regler ved innleie fra bemanningsforetak.

  Videre ses nærmere på hvordan lovendringen presiserer innholdet i en fast ansettelse.

  Advokat (H) Margrethe Meder er advokat og avdelingsdirektør i NHOs advokattjenester. Tidligere har hun blant annet jobbet som utreder i Høyesterett og som dommerfullmektig

  • Margrethe Meder, Avdelingsdirektør/Advokat (H), NHOs advokattjenester
 • 12:45 - 13:25
  Valg III: De vanskelige sykefraværssakene

  Det er alltid et mål å få en sykemeldt medarbeider tilbake i arbeid, og arbeidsgiver har et stort ansvar for oppfølging og tilrettelegging for å lykkes med dette. Noen ganger er det likevel ikke mulig å få medarbeideren tilbake i varig arbeid, og på et tidspunkt må kanskje arbeidsgiver ta initiativet til å avslutte arbeidsforholdet. Hvordan går arbeidsgiver frem i sakene hvor ansatte har et omfattende sykefravær. Her starter vårt foredrag!

  Camilla Lannem er advokat, med lang erfaring innenfor det arbeidsrettslige fagfeltet. Hun har arbeidet i NHO i flere år og er i dag advokat i TINE. Der jobber hun blant annet med å finne gode løsninger på hyppig kort- og langtidssykefravær.

  Therese Stange Fuglesang jobber i arbeidsrettsavdelingen i Equinor og har tidligere jobbet som advokat i Hjort, Norges Rederiforbund og Legeforeningen. Hun har også jobbet mange år som seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen.

  • Camilla Lannem, advokat, sjef tariff og prosjekt, Tine og Therese Stange Fuglesang, advisor, Equinor
 • 13:25 - 13:45
  Pause
Del 4
 • 13:45 - 14:25
  Parallellsesjon 2
 • 13:45 - 14:25
  Valg I: Introduksjon til de nye personvernreglene (GDPR)

   

  En grunnleggende gjennomgang av viktige begrep innenfor personvernlovgivningen. Kort om behandlingsgrunnlag, behandlingsformål, den registrertes rettigheter og herunder virksomhetens påfølgende plikter.

  Advokat Nina Tennebekk er uteksaminert fra UIB med juridisk embetseksamen i 2001. Har vært ansatt i NHO Vestlandet fra 2006 og har bred erfaring innenfor arbeidsrett. I forkant av dette arbeidet hos Skatteetaten og NAV.

  • Nina Tennebekk, advokat NHO Vestlandet
 • 13:45 - 14:25
  Valg II: Rekruttering: Spesialisering, standardisering og økt fokus på digital

   

  Hydro har i løpet av de siste årene betydelig løftet kvaliteten i sitt rekrutteringsarbeid ved å etablere dedikerte rekrutteringsteam og standardisere sin prosess. Forstå reisen fra desentralisert til sentralisert rekrutteringsarbeid og få innblikk i fokuset på kontinuerlig forbedring og nye digitale initiativer for Hydro sitt rekrutteringsteam i Norge.

  Eva Finitsi leder People Resourcing teamet til Hydro i Norge, med ansvar for rekruttering og employer branding. Hun er utdannet ved Universitetet i London innenfor Human Resource Management, og har hatt flere ulike roller innenfor HR faget i Hydro.

  • Eva Finitsi, team Lead People Resourcing, Hydro
 • 13:45 - 14:25
  Valg III: Varsling: Hva er lov og hva er lurt?

   

  Varslingsutvalget har gjort en helthetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og vurdert behovet å gjøre lovendringer og tiltak for å styrke varslervernet i norsk arbeidsliv. Utvalget leverte sin innstilling våren 2018, NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern.

  Denne sesjonen skal gi en introduksjon til hvilke regler som gjelder nå og hva som kommer.

  Advokat (H) Kurt Weltzien er advokat i NHOs advokattjenester. Han har kompetanse innen individuell og kollektiv arbeidsrett og prosederer jevnlig for de alminnelige domstolene og Arbeidsretten. Han har en doktorgrad fra UiO i 2016 på avhandlingen "Boikott som arbeidskampmiddel".

  • Kurt Weltzien, advokat, NHO
 • 14:25 - 14:45
  Minglepause
Del 5
 • 14:45 - 15:20
  Ledelse på norsk

   

  Den norske modellen med lite hierarki og høy tillit, får ofte æren for høy norsk produktivitet og omstillingsevne. Men hva betyr dette for ledelse i Norge? Hvilket handlingsrom for ledelse gir den norske arbeidslivsmodellen og finnes det egentlig en norsk ledelsesmodell? En ny rapport skrevet av tankesmien Agenda i samarbeid med NHO og LO belyser hva som kjennetegner ledelse på norsk.

  Jan Christian Vestre overtok som toppleder for familiebedriften Vestre AS i 2012 i en alder av 25 år. Under Vestres ledelse har bedriften opplevd kraftig vekst i et internasjonalt marked. Vestre var tidligere politisk rådgiver for Arbeiderpartiet hvor han særlig var engasjert i utdanningspolitikk. Han har vært leder i Elevorganisasjonen og er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo.

  • Jan Christian Vestre, administrerende direktør, Vestre
 • 15:20 - 15:30
  Takk for i dag!

  Benedicte Staalesen Nilsen, politisk rådgiver, NHO