Arrangement, Arrangementer

NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2021

11. nov 2021, kl. 09:00–15:00 Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27
Påmeldingsfrist 5. november
Pensjons-  og forsikringskonferansen

Bli med på årets pensjons- og forsikringskonferanse og hør mer om viktige og aktuelle pensjonstema som berører bedriftene. I år kan du delta både fysisk og digitalt.

På årets konferanse vil du blant annet få høre mer om: 

  • Pensjonsreformen – bærekraft og fordeling 
  • Pensjon fra første krone og første dag  
  • AFP 
  • Mest mulig pensjon for pengene 

Se flere temaer, og bidragsytere i programmet under. 

Priser medlemmer: 3000,- for å delta fysisk, 2500,- for å delta digitalt (ekskl. mva) 
Priser ikke-medlemmer: 3800,- for å delta fysisk, 3300,- for å delta digitalt (ekskl. mva) 

Klikk her for å melde deg på 

Påmeldingsfrist  5. november 

Program: 
Konferansen begynner kl. 9.00 og avsluttes kl. 15.00.  

 

09.00 - 09.05

Velkommen

 

 

Eva-Charlotte Stenset, senior kommunikasjonsrådgiver, NHO (konferansier) 

Nina Melsom, direktør arbeidsliv, NHO

09.05 - 10.15

Pensjonsreformen – bærekraft og fordeling 

Befolkningen vil fremover bestå av flere eldre, og antall yrkesaktive per pensjonist synker. Perspektivmeldingen beskriver en forventet svakere vekst i statens skatteinntekter og forventet redusert avkasting på oljefondet i årene som kommer. Dette fremtidsbildet utfordrer generasjonskontrakten og gjør at vi må forberede oss på mindre handlingsrom, selv med pensjonsreformen. Pensjonsreformen har som mål å sikre et bærekraftig pensjonssystem, gi insentiv til lange arbeidskarrierer og samtidig balansere fordelingshensyn mellom ulike grupper.  

Pensjonsreformens økonomiske og sosiale bærekraft er blant forhold som evalueres av et eget utvalg med frist mars 2022. Axel West Pedersen vil snakke om pensjonsreformen og utfordringer fremover. Videre vil han fortelle om utvalgets mandat og arbeid, samt gjennomgå forslaget om endret regulering av pensjon under utbetaling.

Astri Syse vil presentere SSBs befolkningsframskrivinger. Er det stor variasjon i forventet levealder mellom ulike grupper, og får vi flere friske år når vi lever stadig lenger? 

Anne Grødem vil presentere undersøkelser om hva befolkningen mener er rettferdig fordeling av pensjon mellom grupper og generasjoner. 

Axel West Pedersen, professor, Oslo Met og Pensjonsutvalget 

Astri Syse, seniorforsker, SSB 

Anne Grødem, forsker I, ISF og leder for PensjonsLAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15 - 10.35 Pause  
10.35 - 11.15

Pensjon fra første krone og første dag 

Pensjon fra første krone og første dag er vedtatt innført av Stortinget. Dette vil få konsekvenser for mange bedrifter med innskuddspensjon.  

Remy Edseth vil presentere departementets forslag og vurderinger.  

Kristine Flaatten Furu vil belyse hva dette vil medføre av konsekvenser for bedriftene.  

Remy Edseth, underdirektør, Finansdepartementet 

Kristine Flaatten Furu, rådgiver, NHO

 

 

 

11.15 - 12.05 Lunsj  
12.05 - 12.55

Raskere og riktigere?

Nye regler og digitalisering får betydning for bedriftenes pensjonsordning. Leverandørene vil hente lønnsdata direkte fra a-meldingen  for beregning av pensjonsgrunnlaget. A-meldingen vil, sammen med AA-registret, være viktige kilder for innmelding og utmelding. Med pensjon fra første krone og første dag, hvor minstegrensene for innmelding er foreslått til 1000 kroner, vil et oppdatert og korrekt datagrunnlag være sentralt.  

 

Vi får en status på arbeidet med a-meldingen fra Knut Magne Sydskjør Watne og Torun Wahl.

Sesjonen avsluttes med en samtale mellom Bjørn Atle Haugen, Bjørn-Erik Nordahl og Siw-Mette Thomassen om hvordan bedriftene påvirkes. Viktige aspekter for bedriftene som pensjonsgrunnlaget, informasjonsløpet og risikodekninger vil bli berørt.

Knut Magne Sydskjør Watne, seniorrådgiver divisjon informasjonsforvaltning, Skatteetaten 

Torunn Wahl, spesialrådgiver og prosjektleder, Finans Norge 

Bjørn Atle Haugen, leder Bransjestyret liv og pensjon i Finans Norge og leder risikostyring, DNB 

Bjørn-Erik Nordahl, Fagsjef, Willis Towers Watson 

Siw-Mette Thomassen, seniorrådgiver, NHO 

 

 

 

 

12.55 - 13.15 Pause  
13.15 - 14.00

AFP i privat sektor 

Svein Aartun Bye vil gjennomgå sentrale deler av kvalifiseringsregelverket i dagens AFP-ordning.

I 2018 ble NHO og LO enige om å gjennomføre en utredning av en mulig reformert ordning for AFP i privat sektor. I vår ble rapporten lagt frem.  

Kristin Diserud Mildal vil presentere kort utredningen av en mulig reformert AFP-modell og hvor vi står nå. 

Knut Wessel Finstad, fagansvarlig, Fellesordningen for AFP 

Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør, NHO

 

 

 

14.00 - 14.55

Mest mulig pensjon for pengene  

Ansatte med innskuddspensjon har nå fått egen pensjonskonto der midlene fra ulike arbeidsforhold samles.  

Hvert år innbetaler bedriftene store summer til pensjon for sine ansatte. Dette er midler som må forvaltes med kvalitet og effektivitet for å sikre den enkelte mest mulig pensjon. Bærekraft, avkastning, kostnadsnivå, og det å være ivaretatt uavhengig av egen kompetanse er viktige elementer her. Er vi rigget på en optimal måte når det gjelder forvaltning av innskuddspensjon? 

Dette har vi utfordret Idar Kreutzer til å svare på. 

Sesjonen avsluttes med en samtale om innskuddspensjon og refleksjoner rundt forhold som bærekraft, forvaltning og kostnader. Hva bør bedriftene legge vekt på når de velger pensjonsløsning for sine ansatte?  Idar Kreutzer, Steinar Koffeld, Lars-Erik Eriksen og Annabell Siem Mathiesen deltar i samtalen ledet av Eva-Charlotte Stenset 

Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge 

Steinar Koffeld, Grunder og daglig leder, Vivende 

Lars-Erik Eriksen, direktør pensjon, Storebrand 

Annabell Siem Mathiesen, CEO og Business Leader Wealth, Mercer Norge 

 

 

 

 

 

 

 

14.55 - 15.00

Avslutning

Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør, NHO