NHO-PRESIDENTEN

- NHO skal alltid engasjere seg i mange temaer

- Det er helt naturlig og nødvendig at NHO reiser flere store samfunnsmessige spørsmål samtidig, sier NHO-president Tore Ulstein, og viser til de mange NHO-utspill i det siste, blant annet om skatt og læringslivet.

NHO-president Tore Ulstein åpnet årskonferansen Læringslivet onsdag 8. januar.

Publisert 10.01.14

Skatter og avgifter, Årskonferansen 2014

NHO har nettopp avviklet sin årlige konferanse, i år med tittelen Læringslivet. Den tok for seg læring gjennom hele livet, fra barnehage og skole, til arbeidslivet. I forkant og på selve konferansedagen lanserte NHO flere konkrete forslag for en bedre skole.

Samtidig er det også reist en skattedebatt, der NHO viser til behovet for at selskapsskatten på sikt blir lavere. Presidenten etterlater imidlertid ingen tvil om at kutt i formuesskatten har førsteprioritet.

- Det handler om bedre rammebetingelser i bred forstand og er i tråd med handlingsregelens bruk av oljepenger. At vi som en viktig samfunnsaktør er opptatt av disse og andre store spørsmål, er naturlig og helt nødvendig, sier NHO-president Tore Ulstein.

Formuesskatt viktigst

Som representanter for 22 000 små og store bedrifter fra hele landet skal NHO engasjere seg i et bredt spekter av politiske saker som angår arbeidslivet. Likevel er Ulstein tydelig når han utfordres på å prioritere i skattedebatten:

Ingen tvil om at formuesskatten er viktigst

- Når det gjelder skatteprioriteringer er det ingen tvil om at formuesskatten er viktigst. Så er det også åpenbart at selskapsskatten er en utfordring i forhold til landene som omgir oss. Vår jobb er å påpeke dette. Det er naivt å tro at vi over tid kan ha andre skattevilkår enn våre omgivelser uten at det rammer vår konkurransekraft mot utlandet.

- Samtidig må vi understreke at vi har tiltro til Scheel-utvalget. Målet er å få et skattesystem som minst mulig er til hinder for vekst og verdiskaping og ikke er en ulempe i forhold til våre konkurrenter.

Den rødgrønne regjeringen tok et viktig skritt i mai 2013 da de, som følge av at Finland og Sverige har satt ned selskapsskatten til henholdsvis 20 og 22 prosent, foreslo å sette ned bedriftsskatten fra 28 til 27 prosent. De varslet samtidig at dette bare var første skritt.

- Det vil ikke være mulig å opprettholde verken skatteinntekter eller investeringer med dagens selskapsskatt. Næringsgrunnlaget i form av kapital, virksomheter og arbeidsplasser, og dermed selve skattegrunnlaget, er blitt svært mobilt.

Ulstein er glad for at skattedebatten preger det offentlige ordskiftet. Han påpeker at skattepolitikken er særdeles viktig i et generasjonsperspektiv.

- Skatt er et tema som alltid skal være på dagsorden. Scheel-utvalgets arbeid vil nok også løfte skatt som tema fremover. For NHO er uansett det viktigeste nå å få fjernet formueskatten raskest mulig. Den nærmest særnorske formuesskatten er en stor belastning for mange norske bedrifter og eiere. Vi setter vår lit til at regjeringen i 2015-budsjettet tar et kraftig kutt i satsen i formueskatten slik at formuesskatten kan fjernes i løpet av Stortingsperioden, sier presidenten.

Er det slik at NHO vil ha både store skattelettelser og store utgiftsøkninger?

- Vi er konsistente på vår politikk. Den er helt i tråd med handlingsregelens formål om å legge om fra forbruk til investeringer. Handlingsregelen sier at de ekstra oljepengene skal gå til infrastruktur, forskning og utdanning, samt vekstfremmende skattelettelser. Vi ønsker ikke økt oljepengebruk, men at disse pengene brukes slik et tilnærmet enstemmig storting ønsket gjennom handlingsregelen.

Selv om det ikke er NHOs oppgave å vise en detaljert plan for inndekning, så peker Ulstein også på at organisasjonen har tatt ansvar gjennom å vie årskonferanser til utfordringer velferdssamfunnet vil møte, om "velferdsfellen" og en mer effektiv offentlig sektor.

Vi har klart å skape engasjement for temaet læring

Engasjement for skole

- Vi har klart å skape engasjement for temaet læring, sier Tore Ulstein, som er godt fornøyd med onsdagens konferanse, Læringslivet. 1250 personer benket seg i Operaen og mer enn det dobbelte foran direktesending på nho.no. I tillegg fulgte mange konferansen via sendingene på TV og i nettavisene.

- Vi har fått tilbakemeldinger fra medlemmer som mener det er helt riktig å sette dette på agendaen. Med vår posisjon i kunnskapssamfunnet må vi reise debatter om læring i et bredt perspektiv.

Han opplever at hovedpoengene – tidlig læring, kvalitet i skolen, en tredje vei i videregående opplæring og dimensjonering av høyere utdanning – er etablert og at debatten er faktabasert.

- Vi har fått mye gehør og forståelse for at tidlig innsats og tidlig læring er viktig. Og selv om regjeringen ikke er enig med oss i en obligatorisk kjernetid i barnehage for femåringer, så understreker de også at barnehagen skal være en arena for læring.

Konferanse om hele læringslivet

Et av utspillene fra NHO i forkant av årets konferanse har vært behovet for å løfte kompetansen blant lærere. I den forbindelse tok NHO til orde for å belønne de beste lærerne økonomisk.

- Jeg ser at belønning av gode lærere er kontroversielt og at det har skapt reaksjoner. Men vi bør få mene at gode lærere bør belønnes uten at vi fullt ut har designet hvordan dette skal skje. At vi ikke presenterer detaljerte løsninger er en urimelig kritikk. Det er ikke vår jobb. Vi har ikke forutsetninger for å ta skoleledelsens jobb.

NHO er kritisert for at lærere ikke var tydelig til stede på konferansen?

- Dette var ikke en konferanse først og fremst for og om lærere. Den tok for seg hele læringslivet. Men vi hadde med lærernes fremste representant, leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied. Samtidig hadde vi OECDs Andreas Schleicher, som kanskje er den som sitter med mest skoledata globalt. Vi hadde professor Mari Rege, som har forsket på barnehage og skole i mange år. Vi hadde studentenes fremste representant, NSOs Ola Magnussen Rydje, og leder i Universitets- og høyskolerådet Ole Petter Ottersen. Vi hadde Sveinung Skule fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Og så videre.

- Og ikke minst hadde vi bedrifter på scenen, bedriftsrepresentanter som tar et viktig læreansvar. Det bidro til å sette fokus på betydningen av praktisk kunnskap og å styrke fag- og yrkesopplæringen. Som det finnes flere veier for.

Hvilket av forslagene til tiltak er nærmest til å bli gjennomført av NHOs forslag?

- Bedre karrieremuligheter er kanskje det første. Det er også realistisk å få til endringer når det gjelder dimensjonering av høyere utdanning.

Hvordan vil NHO ta temaet videre?

- Vi jobber med kompetanse 365 dager i året. Vi samarbeider med myndigheter og andre organisasjoner om fagopplæring, med Universitets- og høyskolerådet, NIFU, og så videre. Dette er et pågående arbeid som fortsetter.

- Utover våren skal vi også arrangere regionale konferanser hvor temaet blir tatt videre, blant annet om samarbeidet skole og arbeidsliv.

Kontakt oss