- Bygg flere boliger

- Boligbyggingen holder ikke tritt med befolkningsveksten. Vi må øke fra 25 000 til 37 000 boliger i året, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 09.12.14

Årskonferansen 2015

- Vi trenger en mer målrettet boligpolitikk som i større grad er innrettet mot de pressområdene hvor boligbehovet er størst, sier NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund.

Hun understreker størrelsen på behovet slik: - Vi må bygge tilsvarende Fredrikstad hvert år.

Onsdag arrangerte NHO og Boligprodusentene et seminar om boligpolitikk, som et oppspill til Årskonferansen #7millioner 8. januar. Temaet der er nettopp velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Siden år 2000 har boligbyggingen ikke holdt tritt med befolkningsveksten. Og de ferske tallene fra Boligprodusentene viser at det bygges for få boliger i hele landet. 

Befolkningsveksten tilsier at det trengs 700 000 nye boliger innen 2040.

Samordning

NHO-sjefen pekte på at et godt boligtilbud og god infrastruktur er viktig for næringslivet:

- Vi må se boligbygging i sammenheng med infrastruktur og kollektivtilbudet. Staten må stille krav til kommuner og fylkeskommuner ved utbygging av infrastruktur. Bevilgningene må støtte opp om en arealpolitikk som konsentrerer arbeidsplasser og boliger rundt kollektivknutepunkt.

I økonomibarometeret, som ble presentert i dag, er bedriftene spurt om denne samordningen. Én av tre bedrifter svarer at denne samordningen skjer i svært liten eller liten grad. Og nesten halvparten av bedriftene i bygge- og anleggsnæringen mener at det samordnes i svært liten eller liten grad mellom boligbygging og infrastruktur.

Kristin Skogen Lund understreker også at regelverket rundt bygging av boliger må bli enklere.

Større kommuner

Adm. direktør Baard Schumann i Selvaag Bolig støtter NHOs forslag om større kommuner: - Store kommuner er mer profesjonelle på byutvikling enn små.

Han er også opptatt av at kommunene må tenke kollektivtransport før de starter å bygge. I tillegg må de regulere langt flere områder til boligbygging: - Vi har fått økte tomtepriser på 20 prosent i år. Dette går rett videre til kjøper. Blir det regulert mer, vil ikke tomteprisen øke så mye.