#7millioner

#7millioner - Befolkningsvekst krever tiltak

Når dagens 15-åringer fyller 40, kan Norges befolkning nærme seg 7 millioner mennesker. Da må vi handle nå for å håndtere utfordringer for samferdsel, byutvikling og forvaltning.

7 millioner

Publisert 14.11.14

Årskonferansen 2015

En så sterk befolkningsvekst – sammen med sentralisering mot byer og bynære områder – gir næringslivet mange nye muligheter, men ikke uten betingelser. Hvordan vi håndterer dette, vil være avgjørende for Norges og norsk næringslivs konkurransekraft fremover – både i byer og sentrale regioner med voksesmerter og i andre regioner med stagnasjonsutfordringer. Det er det årskonferansen #7millioner handler om.

Fremskrivning

Norge har hatt en langvarig befolkningsvekst. De siste årene har den akselerert. De siste årene har vi hatt en årlig nettoinnvandring på mellom 40 000 og 50 000. Hovedårsaken er høy arbeidsinnvandring som følge av sterk vekst i norsk økonomi, men også relativt sett høy fruktbarhet. Mens mange andre europeiske land har stagnerende og synkende befolkningstall, forventes det en kraftig befolkningsvekst i Norge, fra dagens 5,1 innbyggere, i årene fremover.

I de ulike alternativene er det lagt inn ulike forutsetninger for de tre komponentene som bestemmer folketallsutviklingen: barnetall per kvinne, det vil si fruktbarhet, levealder (dødelighet) og nettoinnvandring (innvandring minus utvandring). Høy nasjonal vekst – Høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlandsk flytting og høy innvandring.

Det er usikkert hvor stor arbeidsinnvandringen blir i årene fremover, og om arbeidsinnvandrerne slår seg ned i Norge eller drar tilbake til hjemlandet. Derfor vil også fremskrivningene på befolkningsutviklingen være usikre. Med høy innvandring og høy fruktbarhet kan innbyggertallet i Norge nå 7 millioner rundt 2040.

Se video: Kristin Skogen Lund beskriver NHOs Årskonferanse 

Konsentrasjon

Et globalt utviklingstrekk er befolkningskonsentrasjon i byer og tettsteder. Over halvparten (54 prosent, ifølge FN) av klodens befolkning bor nå i urbane strøk. Grunnlaget for vekst, verdiskaping og økt produktivitet legges dermed i økende grad i byene.

Norge følger på mange måter disse utviklingstrekkene. Siden 1970 har folketallet i Norge økt med 1,2 millioner. Hele 85 prosent av denne befolkningsveksten har skjedd i 20 byregioner. Befolkningskonsentrasjonen skjer også innenfor den enkelte region/fylke.

Mange flere enn i dag vil i fremtiden bo og arbeide i byer og sentrale regioner. Andre regioner vil slite med stagnasjon og manglende attraktivitet.

Tiltak nå

Med de rette grepene vil befolkningsveksten kunne sikre Norge økt kompetanse og tilgang på arbeidskraft, ikke bare for byregionene, men for hele landet. Dette vil styrke Norges og norsk næringslivs konkurranseevne fremover. For å lykkes må arbeidet med neste generasjon Norge starte nå.

#7millioner peker på tre tiltak:

  • Regionforstørring – skape større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner
  • Klimavennlige løsninger, attraktive bomiljø og velfungerende byer
  • Tempoøkning og gjennomføringskraft

Veier og kollektivtransport må forbedres og forvaltningen av landet forenkles. Vi må skape miljøvennlig byer og attraktive næringsregioner. Og vi trenger en kommunereform som sikrer regionale perspektiver og sterkere kommuner.

En større andel tar buss og øvrig kollektivtransport en tidligere i Oslo. Samtidig går bilandelen ned. Vi er på riktig vei, men skal vi skape bærekraftighet må kollektivtransporten (sammen med sykkel og gange) ta all fremtidig vekst i personreiser i byområdene. Til dette kreves en storstilt kapasitetsøkning i kollektivtilbudet. 

Dette arbeidet angår oss alle, er viktig og det haster. Derfor er dette tema for #7millioner, NHOs Årskonferanse 2015.