#7millioner

Færre og større kommuner

Kommunesammenslåinger er et viktig politisk grep både for å løse pressutfordringene i bykommunene og attraktivitetsutfordringene i mindre kommuner.

Publisert 14.11.14

Årskonferansen 2015

Folketallet i landet har fra 1970 til 2014 økt med 1,2 millioner. Om lag 85 prosent av befolkningsveksten har skjedd i 20 byregioner.

Med små forbehold har dagens kommunestruktur ligget fast siden 60-tallet. Men siden den gang har endringer i befolkning og næringsstruktur, oppgaveomfang og utviklingen i teknologi og infrastruktur på mange områder for lengst sprengt de formelle rammene for kommune- og fylkesinndelingen.

 Endringene illustreres på flere måter

  • Stadig bedre kommunikasjonsmåter har redusert mange avstandsulemper
  • Bykommuner er som hovedregel «flerkommunale», og det er stor ut- og innpendling i mange kommuner
  • Kommunenes oppgaver har vokst, er radikalt endret og er svært kompetansekrevende
  • Næringslivet må forholde seg til ulike forvaltningsorganer, med ulike tilnærminger som kan gi uoversiktlige og uforutsigbare rammevilkår

Større kommuner gjør det lettere å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng. Større kommuner styrker også fagmiljøene og bidrar til en mer effektiv saksbehandling, slik at kommunene kan være en mer kompetent medspiller for næringslivet.

Stavangerområdet - effektiv forvaltning. Dagens kommunegrenser ble trukket opp i en tid som skulle løse helt andre utfordringer enn det Stavangerområdet står overfor i dag. Dagens kommunestruktur skaper fragmentering og liten helhetstenkning i en naturlig funksjonell region. 

Meningsfylt lokaldemokrati

I tillegg vil større og færre kommuner gi stordriftsgevinster som kan overføres til innbyggere og bedrifter i form av lavere skatter og avgifter. Endelig vil større kommuner gi økt handlingsrom og kapasitet til å påvirke lokal økonomisk utvikling. Totalt vil dette gi et mer meningsfylt og reelt lokaldemokrati.

Utviklingsmuligheter kan gå tapt ved at lokale perspektiver overskygger regionale muligheter. I prinsippet mener NHO at kommunene så langt som mulig bør samsvare med bo- og arbeidsmarkedsregionene.

For næringslivet er det avgjørende at det skapes forutsigbare rammebetingelser, at offentlig sektor er en kompetent medspiller og at offentlig forvaltning er effektiv slik at næringslivet påføres færrest mulig tids- og kostnadsbyrder. Det innebærer at oppgavefordelingen må håndteres på det mest egnede nivået ut fra effektivitets- og kompetansehensyn.