Kraftig satsing på infrastruktur

– Vi trenger modige og riktige politiske valg om byutvikling, transport, utdanning og boligpolitikk for å møte befolkningsveksten, sier statsminister Erna Solberg.

Erna Solberg - Det vi trenger - Årskonferansen 2015

Publisert 08.01.15

Årskonferansen 2015

Mindre byråkrati, enklere regler og mer lokalt selvstyre vil gjøre vårt samfunn mer smidig

I sin tale på NHOs årskonferanse fremhevet Erna Solberg infrastruktur som en viktig forutsetning for videre velferdsvekst.

– Den omstillingen vi nå står overfor krever en ny og kraftigere satsing på infrastruktur.

Se hele foredraget til Erna Solberg

På kort sikt er den økonomiske utfordringen at andre næringer enn oljen må løfte sysselsettingen og sikre velferdsordningene våre videre. På kort sikt er den knyttet til fallet i oljeprisen.

– For bedriftene kan bedre infrastruktur bety større mulighet for rekruttering og kompetanse. For den enkelte at man ikke er avhengig av bare én arbeidsgiver. For familien spennende arbeidsplasser til begge foreldrene og ungene får bedre tilgang til utdannings- og kulturinstitusjoner, sier Solberg.

Hun mener at staten må bli mer koordinert og forutsigbar partner i utviklingen av fremtidens by- og arbeidsmarkedsregioner og legge færre hindringer i veien.

– Mindre byråkrati, enklere regler og mer lokalt selvstyre vil gjøre vårt samfunn mer smidig. Vi er godt i gang med å ruste Norge for en vellykket omstilling og videre vekst for vårt velferdssamfunn.

Under NHOs årskonferanse lanserte Solberg utviklingsavtaler som et nytt verktøy for å sikre en mer koordinert og forutsigbar stat. Målet med utviklingsavtalene er at staten kommer med færre innsigelser og at statlige sektorinteresser identifiseres og avklares tidlig.

- Slik kan staten bli en koordinert og forutsigbar partner i utviklingen av fremtidens by- og arbeidsmarkedsregioner. Staten må bidra konstruktivt og legge færre hindringer i veien for effektiv gjennomføring, sier Solberg.

NHOs 7 forslag i byggesettet frem mot 2040

  1. Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden
  2. 700 000 nye boliger trengs for å holde tritt med befolkningsveksten
  3. Nullutslipp fra landbasert transport i 2040
  4. Ett land med 100 kommuner, der ett byområde = én kommune
  5. Ett statsbudsjett til investeringer i vei og jernbane
  6. Økte investeringer i vei og bane må tas ut i form av effektivisering av annen offentlig infrastruktur.
  7. Halver planleggingstiden for å bygge vei og bane fra ti til fem år