#7millioner

Nye samferdselsløsninger

En kraftig befolkningsvekst vil kreve vesentlige forbedringer i veier og kollektivtransport om norsk næringslivs konkurransekraft fremover skal sikres.

7 millioner

Publisert 14.11.14

Samferdsel, Årskonferansen 2015

Velfungerende og miljøvennlige løsninger for transport og infrastruktur vil være avgjørende for omstillingen til gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. Fortsatt bor vi relativt spredt i Norge, også i byene. Vi trenger gode transportkorridorer mellom regioner og gode kollektivløsninger må være bærebjelken for transportsystemet i og rundt byene. Vi trenger også en politikk som i større grad behandler samferdsel og boligbygging i sammenheng.

Til tross for økte bevilgninger til samferdsel de siste årene, er det over hele landet betydelige fremkommelighetsproblemer for transport av varer og personer. Befolkningsøkningen vil forsterke dette. Det er nødvendig med ytterligere økt satsing påutbygging, utvikling og vedlikehold av et robust transportsystem.

Men det handler også om raskere fremdrift og smartere utbygging og gjennomføring av samferdselsprosjekter. Det bidrar til videre produktivitetsvekst. Næringslivet får først nytte av et samferdselsprosjekt når dette står ferdig og klar til bruk, ikke når eventuell planlegging starter eller bevilgning til oppstart blir gitt.

Redusert planleggingstid – mer samferdsel

Økt satsing på samferdsel vil etter hvert bety nye veier og jernbanestrekninger som utvider regioner og knytter ulike regioner tettere sammen, med kortere reisetid og økt pålitelighet som resultat

.