Den økonomiske verdien av arbeid

Årets NHO-konferanse handler om verdien av hva Norges befolkning til sammen skaper av velstand og velferd – verdien av arbeid.

Publisert 05.01.18

Årskonferansen 2018, Årets tema åk18

Arbeidskraften er Norges viktigste økonomiske ressurs. Ifølge Finansdepartementets beregninger utgjør nåverdien av vår fremtidige arbeidsinnsats tre firedeler av vår nasjonalformue. Verdien av den gjenværende oljeformuen i bakken tilsvarer til sammenlikning under tre prosent av nasjonalformuen. Hvordan vi forvalter arbeidskraften vår har vesentlig betydning for grunnlaget for fremtidig verdiskaping og velferd i Norge. Befolkningens kompetanse og evne til å ta i bruk ny teknologi skaper store verdier for Norge. Mennesker er vår viktigste ressurs.

Klikk for større grafikk. Illustrasjon: Metock Ya. Kilde: Perspektivmeldingen 2017.

 

#205

Arbeid er en ressurs samfunnet må forvalte stadig bedre i kommende år og tiår. Særlig kombinasjonen av digitalisering og globalisering endrer arbeidslivet slik vi kjenner det. Det gjør at vi må finne løsninger slik at nye arbeidsoppgaver, jobber og virksomheter kan vokse fram når gamle forsvinner. Og hver enkelt av oss må ha mulighet til å utvikle kompetanse for å delta i arbeidslivet.

I tillegg vil Norge møte en dobbel økonomisk utfordring i årene framover: Fellesskapets inntekter går ned i takt med lavere oljepris, mens fellesskapets utgifter går opp, blant annet fordi en aldrende befolkning øker utgiftene til pensjoner og helse- og omsorgstjenester. Perspektivmeldingens framskrivninger viser at offentlige utgifter vil øke raskere enn offentlige inntekter fra slutten av 2020-tallet. I tillegg peker Produktivitetskommisjonens to rapporter på at Norge fremover vil ha utfordringer med å opprettholde produktivitetsveksten. Produktivitetsvekst er på lang sikt nøkkelen til økonomisk vekst og velstand.

Å øke arbeidsinnsatsen vil være en vinn-vinn løsning på Norges økonomiske utfordringer de neste tiårene. Flere arbeidstimer vil øke verdiskapingen og skattegrunnlaget, redusere utgiftene til passive ytelser, øke inntektene for den enkelte og bidra til inkludering i bredere forstand. Selv små endringer i sysselsettingen vil gi gevinster i milliardstørrelsen.

Fremover mot 2060 er det beregnet at antall timer hver enkelt av oss jobber vil reduseres som følge av at det blir flere pensjonister og færre som kommer inn i arbeidsfør alder.

Klikk for større grafikk. Illustrasjon: Metock Ya

#205

Figuren over viser hvor mange flere som vil være pensjonister i fremtiden. Mens det i 1970 var fem yrkesaktive per pensjonist, vil det i 2060 bare være to yrkesaktive per pensjonist. Med andre ord: Mens fem personer i yrkesaktiv alder skulle spleise på utgiftene til én pensjonist i 1970, vil de fem yrkesaktive personene i 2060 måtte betale for to pensjonister. Dermed blir det mer å betale for hver som er yrkesaktiv. Over streken er antallet eldre (over 67 år), og under streken er de i yrkesaktiv alder (20–66 år). De som er under streken, skal altså sørge for pensjonen for dem som er over.

Dersom vi skal opprettholde finansieringen av velferdsordningene våre, må vi derimot øke arbeidsinnsatsen. Figuren viser at hvis hver av oss skal jobbe like mange timer som i dag, behøves over 600 000 jobber de neste førti årene bare for å holde tritt med befolkningsveksten. Hvis finansieringsgapet skal tettes, behøves enda en halv million jobber.

Klikk for større grafikk. Illustrasjon: Metock Ya.

#205

NHO ønsker at Norge i fremtiden fremdeles skal være et velfungerende samfunn med høy verdiskaping, god velstandsfordeling og et samfunn der flest mulig er i arbeid. Norge trenger flere lønnsomme arbeidsplasser og større verdiskapning i årene framover. Lønnsomme bedrifter og det at folk er i jobb betaler for velferden vi alle nyter godt av. Derfor er det i alles interesse at vi finner gode løsninger for å sikre at folk har jobb og at vi er en god jobbskapernasjon med høy verdiskaping. For jobbskaping er hele grunnlaget for det Norge vi kjenner – med små forskjeller, like muligheter og høy tillit og velferd.