Slik styrkes bedriftenes evne til å skape jobber

NHO ønsker å bidra til at det skapes flere jobber i privat sektor enn det som forsvinner. Se hva slags politikk vi da trenger.

Publisert 05.01.18

Årskonferansen 2018, Årets tema åk18

Vi vil derfor jobbe for å styrke jobbskapingsevnen til bedriftene i Norge. Derfor må debatten om arbeid og verdiskaping handle om å styrke jobberskaperevnen til bedriftene.

For NHO handler en god jobbskapingspolitikk blant annet om:

 • Å sikre markedsadgang
 • Rammebetingelser og skatt
 • Offentlige anskaffelser
 • Innovasjon og gründerskap

Mer om hvert av disse temaene følger. 

Å sikre markedsadgang

Markedsadgang og handelsavtaler er viktige rammebetingelser for norske virksomheter. Norge er en liten åpen økonomi, og Norges sysselsettings- og velstandsnivå er avhengig av deltakelse i den internasjonale handelen. Norge utgjør 0,1 prosent av verdens befolkning, men står for 0,6 prosent av verdens eksport og 0,5 prosent av importen.

Verdien av Norges totale eksport og import av varer og tjenester utgjorde i 2016 67 prosent av den samlede BNP i Norge, mens gjennomsnittet for OECD er omkring 55 prosent. Utenrikshandelen betyr altså mer for Norge enn for de fleste andre land. Alle forsøk på å hindre handelsdeltakelse og skape økt usikkerhet, vil være skadelig for norsk økonomi og arbeidsplasser i fremtiden. Derfor frykter vi de proteksjonistiske strømningene som nå skaper uro og usikkerhet i internasjonale markeder.

NHO mener at:

 • EØS-avtalen må bestå og styrkes. EØS-avtalen er det eneste alternativet til medlemskap i EU. EU er norske bedrifters viktigste marked, og vi konkurrerer på lik linje med annet europeisk næringsliv.
 • Norske myndigheter må også arbeide for at Norge raskt, og parallelt med EU, får på plass en avtale med Storbritannia som ivaretar næringslivets interesser på en god måte.
 • Norske bedrifter ønsker et velfungerende virkemiddelapparat når de opererer i vanskelige markeder. Utenrikstjenesten, Innovasjon Norge og de statlige finansieringsinstitusjonene gjør en god jobb, men det er behov for en mer helhetlig tilnærming og en mer målrettet innretning av regjeringens virkemidler.

Rammebetingelser og skatt

Det er viktig for norskebedrifter å ha gode og stabile rammebetingelser, både nasjonale og internasjonale. Blant annet er det viktig at skattesystemet i minst mulig grad hemmer næringsvirksomhet. I dag er det flere utfordringer i det norske skattesystemet, blant annet at skattene ikke er tilstrekkelig harmonisert med land vi liker å sammenligne oss med. Det gjør det mindre lønnsomt å drive virksomhet i Norge.

I tiden fremover blir det viktig å ha et godt utformet skattesystem. NHO ønsker at vi får et rettferdig skattesystem som er tilstrekkelig harmonisert med land vi liker å sammenligne oss med, slik at systemet støtter opp under investeringer og næringsvirksomhet i Norge.

NHO mener at:

 • Selskapsskattesatsen bør reduseres til 20 prosent, som vil være bedre tilpasset nivået i sammenlignbare land. Det vil redusere kapitalkostnaden ved investeringer i næringsvirksomhet i Norge og motvirke overskuddsflytting.
 • Formueskatten bør fjernes gjennom en gradvis nedtrapping av satsen, først på arbeidende kapital. Den bør erstattes med økt skatt på forbruk og bolig- og fritidseiendommer som ledd i en større skatteomlegging.
 • Skattesystemet bør innrettes slik at norsk, privat eierskap ikke diskrimineres.

Offentlige anskaffelser

Hvordan offentlige innkjøp utøves og gjennomføres er svært avgjørende for alle bedrifter som har det offentlige som marked. Offentlige anskaffelser er en drivkraft for å endre markedets karakter og bidra til innovasjon, næringsutvikling og skape hjemmemarked for løsninger som senere kan være aktuelt for et internasjonalt marked. NHO er opptatt av at åpne og velregulerte markeder bidrar til en mer effektiv utnyttelse av det offentliges penger og til forbedring av kvaliteten av offentlige tjenester og løsninger. For å få dette til er det viktig at vi får til et samspill mellom det offentlige og private slik at vi løfter sammen.

Offentlige anskaffelser utgjør nesten 500 milliarder kroner hvert år, men kun en liten andel brukes bevisst til å fremme forskning og innovasjon i næringslivet. Offentlig etterspørsel må bli en større drivkraft for privat jobbskaping gjennom å engasjere private aktører. I tillegg må offentlige anskaffelser i større grad bidra til å fremme mer forskning og innovasjon i næringslivet.

Det bør derfor etableres gode tilskuddsordninger som fremmer risikovilje til offentlige innkjøpere, og nasjonalt program for leverandørutvikling bør styrkes.

NHO mener at:

 • Offentlig etterspørsel må bli en større drivkraft for privat jobbskaping gjennom å engasjere private aktører og fremme mer forskning og utvikling i næringslivet.
 • Nasjonalt program for leverandørutvikling bør styrkes.

Innovasjon og gründerskap

Kommersialisering av flere ideer og forskningsresultater er viktig om vi skal lykkes med å skape flere varige arbeidsplasser. Bedriftene opererer mer internasjonalt enn tidligere, og de legger sin aktivitet og kunnskapsbaserte arbeidsplasser der de beste utdanningsinstitusjonene og FoU-miljøene finnes. Det har vært vekst i FoU-investeringene i Norge, men problemet er at vi ikke satser nok i en verden hvor forskning og innovasjon blir stadig viktigere for konkurranseevne og lokalisering av næringsaktivitet.

Norges evne til forskning og innovasjon må styrkes, og vi må bestrebe oss på å gjøre Norge til et av verdens mest attraktive land for bedrifter å utøve forskning og innovasjon på de områdene vi har gode forutsetninger. Institusjonene må i større grad enn i dag evne å kommersialisere resultatene fra forskningen, og FoU-samarbeidet med næringslivet må styrkes. Pilotering, testing og simulering blir stadig viktigere i bedriftenes arbeid for å modne frem teknologi fra forskning til marked. Samlokalisering mellom kunnskapsinstitusjoner, oppstartmiljøer og bedrifter vil bidra til å bygge sterke innovative økosystemer.

Flere bedrifter må vokse seg større i Norge. Sverige har fostret åtte «enhjørninger» - oppstartsselskaper som er verdsatt til over én milliard USD, men Norge har så langt ingen. For oppstartbedrifter som er i en vekstfase trengs det virkemidler som får flere aktører til å investere kapital, tid og kompetanse i skaleringen. Tilgang på kapital er sentralt, og det er viktig med ordninger som bidrar til å kommersialisere flere ideer.

NHO mener at:

 • Næringsklynger og støtteordninger som SkatteFUNN og Norsk Katapult må styrkes for å tilrettelegge for pilotering, testing og simulering av nye teknologiske løsninger.
 • Det må i større grad åpnes for at forskningsinfrastruktur og testlaboratorier ved universiteter, høyskoler og sykehus kan benyttes av næringslivet i samarbeid med vertsinstitusjonene.
 • All plan- og arealreguleringen av offentlige kunnskapsinstitusjoner må legge til rette for samlokalisering med oppstartmiljøer og bedrifter, og institusjonenes strategier må legge til rette for felles aktiviteter og møteplasser. Dette vil bidra til å bygge sterke innovative økosystemer rundt store forsknings- og kunnskapsintensive offentlige virksomheter, f.eks. universiteter, høyskoler og sykehus.
 • Tilgangen på kompetent kapital må styrkes, og det bør innføres en bedre og mer utvidet opsjonsbeskatning for små, nyetablerte selskaper.
 • Det bør legges til rette for god og helhetlig risikoavlastning og tilgang på kapital fra forskning – via pre-såkorn, såkornfond, venture og til børs.