Norge trenger lønnsomme bedrifter

Alt arbeid har en verdi, men lønnsomme bedrifter er av avgjørende betydning for å finansiere den norske velferdsstaten.

Publisert 05.01.18

Årets tema åk18

Bedrifter i privat sektor har en ekstra motivasjon til å være lønnsomme fordi de konkurrerer om å levere de beste og billigste varene og tjenestene. I et velfungerende marked bidrar dette til smarte og nye løsninger, og arbeidet blir organisert på en slik måte at vi får mest mulig igjen for innsatsen. I tillegg er en stor og velregulert privat sektor en av de viktigste driverne for framgang og vekst i et land. 

Ingen industriland har en større andel av sysselsettingen i offentlig sektor enn Norge. En stor offentlig sektor reflekterer dels at samfunnet har høye ambisjoner for velferden, dels hvilke valg som er tatt om organiseringen av produksjonen, og dels at man har hatt råd til et høyt velferdsnivå.

Et høyt utgiftsnivå i offentlige budsjetter må gå hånd i hånd med et høyt inntektsnivå. Å øke offentlig sektors andel ytterligere vil ikke være en bærekraftig modell.  Presset vil trekke i retning av en større offentlig sektor fordi etterspørselen særlig vil vokse på områder hvor offentlig sektor leverer tjenester i dag.  Med det bakteppet blir det ekstra viktig at det skapes tilstrekkelig antall verdiskapende jobber i privat sektor i fremtiden. 

Å ha en tilstrekkelig stor privat sektor som er innovativ og produserer effektivt er en helt sentral forutsetning for å sikre vekst og verdiskaping, og dermed også grunnlaget for velferden i samfunnet. Velferd favner dessuten videre enn den delen som er offentlig finansiert. For den enkelte bestemmes velferden først og fremst av lønnsinntekten. For to av tre i Norge kommer den fra en jobb i privat sektor. Derfor er også privat sektors bidrag til velferden mye mer enn hva som betales i skatt.

Klikk for større grafikk. Illustrasjon: Metock Ya.

#205

Ni av ti av NHOs medlemsbedrifter er enig i at regjeringens viktigste oppgave er å legge til rette for lønnsomme private arbeidsplasser. NHO mener at det bør innføres en handlingsregel for jobbskaping hvor minimum to tredjedeler av jobbene må komme i privat sektor. NHO ønsker en bred enighet om et slikt grunnprinsipp, og politikken må støtte opp om dette. Et slikt grunnprinsipp kan heller ikke vedtas på linje med handlingsregelen for oljefondet. Men det bør være ett sentralt mål for om vi er på en bærekraftig kurs fremover.