NHO

Innhold

Spørsmål og svar om streik og lockout

Nyhet, Lønnsoppgjør

Publisert

1) Hvorfor kan ikke NHO innfri sykepleiernes krav?  

Dette handler om noe grunnleggende ved det norske arbeidslivet. I år var LO/YS og NHO enige om et felles lønnsoppgjør for alle bransjer. Da kan vi ikke la Sykepleierforbundet med sine 500 medlemmer få spesialbehandling når vi har blitt enige i et samlet lønnsoppgjør for 500.000 ansatte. Det vil utfordre hele systemet for lønnsdannelse i Norge. Prinsippene for lønnsdannelse har tjent oss godt i både gode og dårlige tider. Denne modellen har bred oppslutning på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og på tvers av politiske skillelinjer. Den kan vi ikke rokke ved. 

 

2) Hvorfor er det aktuelt for NHO å bruke lockout i denne saken?  

Både streik og lockout er lovlige og sterke virkemidler som må brukes med varsomhet. Å bruke lockout i den pågående sykepleierstreiken er ikke besluttet, men er til vurdering i NHO.  

Vi kan ikke sitte stille å se på at noen få bedrifter tar belastingen for alle, når vi vet at noen av disse er i ferd med å gå overende. De nærmere 60 bedriftene i denne bransjen ønsker å stå solidariske med hverandre i konflikten som nå har vart i nesten tre uker. Enkelte av bedriftene er små ideelle virksomheter. Nå står viktige arbeidsplasser og gode pasienttilbud i fare for å bli borte. 

 

3) Hva er lockout?  

En lockout er et lovlig virkemiddel for arbeidsgiversiden i en konflikt og innebærer at arbeidsgiver stenger ansatte i berørte bedrifter midlertidig ute fra arbeid.  I dette tilfellet dreier det seg om en passiv lockout for resten av bedriftene som er omfattet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten for å fordele de økonomiske skadevirkningene bedre.  

Totalt dreier det seg her om 65 bedrifter i NHO Service og Handel og Abelia.   

 

4) Hvem blir berørt av lockouten?

En eventuell lockout vil altså omfatte NSFs medlemmer i 65 bedrifter som er bundet av Pleie- og omsorgsoverenskomsten. NSF har før streiken varslet mulig streikeuttak av 501 ansatte. Det er dette uttaket som danner grunnlaget for en passiv lockout. Overenskomsten er mellom sykepleierforbundet og NHO Service og Handel og Abelia.  

Da dette er helseforetak vil det kunne få konsekvenser for tilbudet til pasientene. 

 

5) Hvorfor finner denne konflikten sted nå og ikke i vår, da det øvrige lønnsoppgjøret ble forhandlet?  

Årets lønnsoppgjør ble gjennomført som forhandling mellom hovedorganisasjonene NHO, YS og LO, i et såkalt samordnet oppgjør. I et samordnet oppgjør fører LO, NHO og YS felles forhandlinger i privat sektor på vegne av alle sine fagforbund og landsforeninger om generelle bransjeovergripende krav.  
Norsk Sykepleierforbund er som tariffmotpart et frittstående forbund. De måtte derfor vente til hovedorganisasjonene var ferdige med å forhandle.  

 

6) Er lockout et vanlig virkemiddel i norsk arbeidsliv? Når ble det sist brukt? 

Lockout er et lovlig virkemiddel i en arbeidskonflikt, og ble sist brukt under sokkeloppgjøret i Nordsjøen i 2012. Også her ble det brukt passiv lockout.  

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: