Programmet

NHO Akademiet har som mål å samle ledere med kraft, kompetanse og endringsvilje som kan bidra til å forme fremtidens næringsliv og samfunn.

Program

Programmet henvender seg til utvalgte ledere fra norsk næringsliv som har makt og mandat til å ta beslutninger som kan gjøre en forskjell og skape endringer. Programmet strekker seg over ca 6 måneder og består av fire samlinger med varighet på omtrent en uke, samt et halvdags forseminar i forkant av første samling. To av samlingene vil foregå utenfor Norge, mens de to andre samlingene vil finne sted i Norge.

Hvorfor NHO Akademiet?

Mer enn 1,7 millioner mennesker jobber i næringslivet i Norge i dag. Den direkte og indirekte verdiskapningen som skjer gjennom det arbeidet disse menneskene gjør, er en helt grunnleggende del av Norges velstand og posisjon som et av verdens beste land å bo i. NHOs viktigste oppgave er å styrke og videreutvikle næringslivet og dermed bidra til å forme fremtiden.

Samhandligen mellom næringsliv, fagbevegelse, myndigheter og media er helt grunnleggende for Norges ledende posisjon med hensyn til velstand, tillit og trygghet. Programmet har som mål å utforske og forsterke disse koblingene.

Norsk næringsliv opererer ikke i et vakuum, og er stadig tettere sammenvevet kunder, leverandører, produsenter og ansatte med tilholdssted utenfor Norges grenser. NHO Akademiet har av denne grunn valgt å legge flere av programmets samlinger utenfor Norge; nettopp for å søke utover og hente inspirasjon og læring.

NHO Akademiet har som mål å bidra til å videreutvikle lederskapet i norske organisasjoner, der ledere som deltar i programmet skal få kunnskap om og innsikt i hvordan deres beslutninger påvirker både egen organisasjon og samfunnet rundt dem. I dette ligger det både store muligheter og et stort ansvar. Næringslivets betydning for velferdsproduksjonen i landet vårt hviler i stor grad på kvaliteten på de beslutninger som tas hver dag. Det er på dette grunnlaget NHO Akademiet lanseres for et utvalg ledere på toppnivå i norsk nærings- og samfunnsliv; ledernes beslutninger og konsekvensene disse får er selve grunnsteinen i programmet.

Som i tilsvarende program for toppledere, vil du som deltaker på NHO Akademiet åpenbart få et helt spesielt nettverk av ledere i tilsvarende posisjon og med tilsvarende utfordringer. Men der de fleste andre utviklingsprogram har som hovedformål å la deltakerne lære om seg selv, sine preferanser og sin lederpraksis, vil NHO Akademiet primært utfordre deltakerne på deres ansvar og muligheter til å videreutvikle et lønnsomt næringsliv som fundament for fremtidens Norge. Målet er at du som deltaker skal utfordres til å tenke bredere og dypere rundt rollen du har som leder og beslutningstaker.

Du vil møte forelesere fra norske og internasjonale miljøer, næringsliv, akademia, forskning, kultur, tenketanker og politikk. Alle med ett felles utgangspunkt: Hvordan makt forvaltes og beslutninger tas – og med hvilke konsekvenser disse får.

Praktisk informasjon