Om NHO Handel

NHO Handel representerer NHOs spisskompetanse innen varehandel og håndverksbedrifter. De ansatte kan varehandel og er i stor grad fra varehandelen. Sammen med NHO felleskapet tilbyr vi derfor et spisset og allikevel bredt medlemstilbud som i stor grad kan skreddersys etter behov.

Publisert 21.10.14

Kontakt oss


Leif Bache-Mathiesen
Tlf:
+47 91108104
E-post:
lbm@nhohandel.no
Hjemmeside:
nhohandel.no

I tillegg til sentrale medlemsfordeler hvor man raskt sparer inn kontingenten, deler vi inn vår virksomhet  i 6 hovedområder:

Arbeidsgiverservice:

Foreningen skal tilby relevante og gode tjenester for medlemmene på telefon, e-post og WEB.

Dette vil vi oppnå ved å:

 • tilby råd og veiledningstjenester. Vi skal sørge for gode svar på vanskelige spørsmål. Spesielt gjelder dette juridisk rådgivning innenfor feltene nærings- og arbeidslivsjus.
 • tilby tjenestene fra NHO Handel i Oslo, men også fra våre 15 regionskontorer rundt i landet
 • tilrettelegge for håndbøker, maler og tjenester som er tilgjengelig for medlemmene elektronisk på våre hjemmesider Min Side
 • tilby medlemsfordeler, som statistikker, rabattordninger, forsikringsavtaler m.m.

Arbeidslivspolitikk:

Foreningens arbeidslivspolitiske mål er å sikre at næringen til enhver tid har tilgang på kompetent arbeidskraft til konkurransedyktige betingelser.

Dette vil vi oppnå ved å:

 • bidra til at det blir gode utdannings- og opplæringstilbud som sikrer næringen kompetent personell på alle nivåer
 • tilby medlemmene gode pensjonsordninger og forsikringer
 • samarbeide med fagforeninger og interessenter for å forebygge og løse tvister, og derigjennom bidra til å vedlikeholde det gode forholdet mellom arbeidsgivere og deres ansatte

Næringspolitikk:

Foreningens næringspolitiske mål er å oppnå rammebetingelser og utviklingsmuligheter for medlemmene som styrker deres konkurranseevne og lønnsomhet.

Dette vil vi oppnå ved å:

 • fremme handelsnæringens interesser gjennom samarbeid med myndigheter og organisasjoner
 • avgi høringsuttalelser og fremme egne innspill i aktuelle saker
 • skaffe til veie og videreformidle informasjon om utviklingen av regelverk og økonomiske rammebetingelser internasjonalt, blant annet gjennom samarbeid med relevante internasjonale organisasjoner

Tariff:

Foreningen vil på vegne av medlemmene være forhandlingspart i forbindelse med inngåelse av tariffavtaler med fagforeningene.

Vi legger vekt på å:

 • påvirke en utvikling som ivaretar hensynet til lønnsomhet i medlemsbedriftene med tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til handelens rammebetingelser
 • tilrettelegge for konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår i næringen, som sikrer nødvendig rekruttering og kompetanse

Kurs- og nettverk:

Foreningen skal tilrettelegge for møteplasser både fysiske og virtuelle, slik at medlemmene kan "møtes", utveksle erfaringer og lære.

Dette vil vi oppnå ved å:

 • bidra med kompetanseoverføring gjennom konferanser/seminarer og frokostmøter
 • tilby fysiske og virtuelle møteplasser
 • tilby kurs (åpne og bedriftsinterne) innenfor prioriterte områder for kompetanseheving

HMS – Helse, miljø og sikkerhet:

Foreningens mål innenfor helse, miljø og sikkerhet er at arbeidsplasser i handelsnæringen skal fremstå som trygge og miljøvennlige. Vi skal jobbe med tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø for de ansatte i næringen.

Dette vil vi oppnå ved å:

 • samarbeide med myndigheter, fagforeninger og andre om utviklingen av rammebetingelser og regelverk
 • bidra til å skape gode holdninger og en god sikkerhetskultur i næringen
 • bidra med informasjon og rådgivning overfor medlemmene i deres systematiske HMS-arbeid.

Vi er opptatt av å finne praktiske løsninger på praktiske problemer – få hverdagen til å virke for deg og din virksomhet. Vi vil være kjappe og tilgjengelige, med gjennomslagskraft og kompetanse.  Sammen har vi tyngden som trengs for å flytte makt.