Fakta om NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.

#205

Kristin Skogen Lund Fotograf: Thomas Haugersveen

Publisert 09.06.16

Vi jobber for å styrke medlems-bedriftene og engasjerer oss på en rekke samfunns-områder

NHO ble stiftet i 1989 og har i dag ca. 25.000 medlemmer. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft. Våre medlemsbedrifter spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i de fleste bransjer. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter. Bedriftene utgjør 570.000 årsverk.

Gjennom medlemskapet får du tilgang til en rekke fordeler og tjenester, slik som eksperthjelp for deg som arbeidsgiver, nyttige verktøy, relevante kurs og attraktive møteplasser. Ta gjerne kontakt med oss for å få vite mer om medlemskap i NHO.

NHO-fellesskapet 

Vi består av NHO sentralt, 14 regionforeninger som dekker alle fylkene og 16 landsforeninger som spesielt ivaretar medlemmenes bransjeinteresser. Vi jobber sammen for medlemmene våre lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

I alle ledd av organisasjonen er det tillitsvalgte fra medlemsbedriftene som bestemmer retningen for arbeidet i NHO. Flere hundre bedriftsledere sitter i styrer, råd og utvalg og sikrer at organisasjonen arbeider med saker som opptar bedriftene.

NHOs formålsparagraf er at NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

Om medlemskap i NHO

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO 

Vi gjennomfører tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene på vegne av medlemsbedriftene. Ansatte med faglig tyngde i NHO-fellesskapet står til medlemmenes disposisjon for rådgiving og veiledning i arbeidsgiverspørsmål. Vårt mål er å sikre en lønns- og prisvekst som ikke er høyere enn i land vi handler med, mer fleksible arbeidstidsordninger og en konkurransedyktig skatte- og avgiftspolitikk.

Ledelse og talspersoner

NHOs næringspolitiske arbeid

I vårt omfattende næringspolitiske arbeid er vi opptatt av hele samfunnets utvikling. Dette fordi dette berører medlemmene og deres rammevilkår. En konkurransedyktig offentlig sektor, et godt utdanningssystem, reduserte transportkostnader og satsing på infrastruktur er eksempler på oppgaver NHO arbeider med. NHO er partipolitisk uavhengig.

NHO mener

Vi har utarbeidet politikkdokumenter på en rekke områder. 

NHOs visjon

Styrker næringslivet. Former fremtiden.

Oppdrag: Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

NHOs verdigrunnlag

Vi har fire verdier som skal prege organisasjonen både i forhold til medlemmene og utad mot samfunnet. De fire verdiene er:

  • Modig: Vi utfordrer de etablerte sannheter, og flytter grenser i oss selv og hos andre.
  • Samspillende: Vi jobber alle for de samme medlemmene. Vi deler kunnskap og hjelper hverandre til å lykkes.
  • Tilgjengelig: Vi snakker og skriver slik at alle forstår oss, og kommer medlemmer og omverden i møte.
  • Troverdig: Vi holder et høyt faglig nivå. Du kan stole på NHO.

Etiske retninglinjer

NHOs etiske retningslinjer gjelder for ansatte og tillitsvalgte i NHO, og klargjør forventninger til adferd, slik at alle utfører sitt arbeid for NHO på en etisk forsvarlig måte.