NHO Transport - næringspolitisk rådgiver

NHO Transport skal bidra til et klimavennlig, attraktivt og kostnadseffektivt transporttilbud i hele Norge. Det gjør vi gjennom å jobbe for at kollektivtrafikken og medlemsbedriftene, som utfører transporttjenestene, får best mulig rammebetingelser og konkurransekraft.

Mobiliteten i samfunnet og reisevaner endret seg dramatisk under covid-19 pandemien. Når vi nå vender tilbake til en mer normal hverdag, er det avgjørende å sikre gode rammevilkår for kollektivtrafikken. Det er viktig for byutvikling, bosetting i hele landet, god forbindelse mellom landsdeler og ikke minst for å nå klimamålene satt i Parisavtalen. Høye kollektivandeler bidrar også positivt til en ressurseffektiv sirkulærøkonomi. 

Hovedoppgaver:

Næringspolitikk for persontransporten er en hovedoppgave for NHO Transport, og foreningen følger utviklingen og forvaltningen av transport- og klimapolitikken tett. Gjennom dialog med myndighetene og innspill til høringer deltar NHO Transport aktivt i påvirkning av aktuelle saker, utforming og revidering av lover og forskrifter. 

Som næringspolitisk rådgiver vil du samarbeide nært med administrerende direktør og næringspolitisk sjef. Sentrale arbeidsoppgaver for vår nye rådgiver:

  • Være oppdatert på utviklingen i bransjen, innhente faktagrunnlag og gjennomføre analyser
  • Dialog med myndigheter og utarbeidelse av høringssvar
  • Tett kontakt med medlemsbedriftene og samarbeid om næringspolitiske spørsmål 
  • Arrangere møteplasser og seminarer
  • Representere foreningen i utvalg og andre relevante arenaer
  • Samarbeide med NHO-fellesskapet om næringspolitiske standpunkter 

Arbeidsoppgavene kan til en viss grad tilpasses rådgiverens kompetanse og interesser.

Følgende bakgrunn og egenskaper er ønskelige:

  • Høyere utdannelse, gjerne med master innen økonomi, samfunnsvitenskap eller teknologi
  • Gjerne relevant arbeidserfaring og kjennskap til transportsektoren
  • Samarbeidsvillig, fleksibel, strukturert og analytisk
  • God formidlingsevne skriftlig og muntlig

Vi tilbyr en spennende stilling i et hyggelig miljø, hvor man også vil samarbeide med dyktige fagpersoner i NHO-fellesskapet. Betingelser i henhold til kvalifikasjoner. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Kantine og treningsfasiliteter. Noe reising må påberegnes.

Kontaktpersoner:
Jon H. Stordrange, adm. direktør. Tlf 415 06 770.

Søknadsfrist: Snaret.
 
 

Om NHO Transport

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for norske persontransportselskaper. Vi ivaretar medlemsbedriftenes felles interesser innen næringspolitikk samt arbeidsgiver- og tariffspørsmål. Medlemmene transporterer to av tre kollektivreisende i Norge med buss, lokalbaner eller drosjer, og næringen bidrar til oppnåelse av klima- og miljømålene. NHO Transport er tilsluttet NHO, og har sentrale lokaler i Næringslivets Hus på Majorstuen i Oslo.

Les mer på www.transport.no om medlemmene vi representerer og våre viktigste næringspolitiske saker.