Publikasjoner

15 resultater

Type dokument
Velg område
15 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Komparativ analyse av virkemidler for næringsrettet forskning og forskningsbasert innovasjon

  På oppdrag fra NHO har Samfunnsøkonomisk analyse gått gjennom næringsrettet forskningsfinansiering i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Både hvordan tilskuddsordningene i de ulike landene er organisert og hvordan midlene brukes.

 2. Norske tjenestebedrifters ekspansjon i EU - effekter for norsk økonomi

  Menon Economics har sett på effekter for norsk økonomi av at norske tjenestebedrifter utvider til og leverer tjenester i utlandet, herunder spesielt i EU/EØS-området.

 3. Samfunnsnytten av gigabit-samfunnet

  Rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag av NHO, KS, Abelia og Nelfo som viser bredbåndsinfrastruktur og digitalisering kan gi milliarder i økt verdiskaping for Norge.

 4. NHOs kompetansebarometer 2020

  En kartlegging av NHOs medlemsbedrifters og øvrige norske bedrifters kompetansebehov i 2020.

 5. Samferdselsløftet - Næringlivets samferdselspolitikk 2022-2033

  Samferdselsløftet utdyper og konkretiserer de politiske løsningene som må på plass de neste årene for at vi skal lykkes med en mer effektiv ressursbruk og en fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til næringsutvikling i hele landet.

 6. BCG-rapport: Norway’s competitiveness in the energy transition

  BCG har i samarbeid med NHO utviklet en temperaturmåler for Norges konkurranseposisjon i den grønne omstillingen. Resultatet viser at vi har et godt utgangspunkt, men at vi må ta grep for å følge de beste.

 7. Tjenestenæringene i Norge mot 2050

  Menon Economics har sett nærmere på den historiske utviklingen til tjenestenæringene i Norge, og analysert viktige trender og drivere som vil påvirke utviklingen i tjenestenæringene frem mot 2030 og 2050.

 8. Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av?

  Menon Economics har sett nærmere på hva data betyr for verdiskaping, arbeidsplasser og samfunnet. Rapporten synliggjør potensialet som ligger i å skape ytterligere verdi av data i årene fremover.

 9. Biobaserte verdiskaping - fremtidsperspektiver

  Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) har sett nærmere på potensialet for økt omsetning i de bioverdikjedene som bygger på det norske jordbrukets, havbrukets og skogbrukets ressurser og forutsetninger.