NHO

Innhold

3 av 10 Agder-bedrifter har ikke tilstrekkelig IKT-kompetanse

Nyhet, NHO Agder

Publisert

Anne Klepsland Simonsen

Anne Klepsland Simonsen er rådgiver i NHO Agder og er ansvarlig for fagområdet kompetanse- utdanningspolitikk. Simonsen er leder av yrkesopplæringsnemnda i fylket og styremedlem i Fagskolen i Agder.

Ett år med korona-tiltak har vist at bedriftene trenger å styrke sin IKT-kompetanse. – NHOs ferske kompetansebarometer viser at en tredjedel av bedriftene på Agder har behov for å styrke sin teknologiske kompetanse, sier rådgiver Anne Klepsland Simonsen i NHO Agder.

Norsk arbeidsliv har gjennomgått en liten revolusjon når det gjelder digitalisering og økt bruk av nye teknologiske verktøy det siste året. IKT-kompetanse har blitt en enda mer sentral nøkkelfaktor for verdiskaping, omstilling og konkurransekraft i arbeidslivet.

- I koronapandemien har mange ansatte blitt sittende på hjemmekontor over tid og behovet for digitale verktøy som sikrer informasjonsflyt i arbeidshverdagen er stort. Bedriftene har mer eller mindre blitt tvunget til å forsterke innsatsen rundt IKT-kompetanse over hele bredden, fra kunnskap om bruk av digitale plattformer til digital sikkerhet og endrede arbeidsoppgaver, sier Anne Klepsland Simonsen. Hun jobber til daglig med kompetansespørsmål i NHO Agder, har tett kontakt med regionens næringsliv og hun fastslår at funnene i NHOs nye kompetansebarometer bare bekrefter det hun selv har fått tilbakemeldinger om fra veldig mange bedrifter det siste året: - Den digitale omstillingen bedriftene har vært nødt til å gjennomføre det siste året, har også bidratt til å endre bedriftenes krav til ny IKT-kompetanse.

- Det er viktig med digital kompetanse innenfor alle fagområder. Det er ikke bare IT- og systemspesialister som etterspørres. Veldig mange bedrifter erkjenner at det nå er nødvendig å styrke også den digitale basiskompetansen på den enkelte arbeidsplass. Vi må legge til rette for at bedriftene kan løfte den digitale kompetansen i egen virksomhet, også gjennom etter- og videreutdanningstilbud, mener Klepsland Simonsen.

Endringene i arbeidslivets behov er allerede fanget opp av mange av dem som tilbyr kompetansehevende tiltak. Utdanningssektoren har under pandemien utviklet korte, fleksible nettbaserte utdanningstilbud. Bruk av innovative og nye læringsteknologier gjør etter- og videreutdanningstilbudene attraktive og relevante for flere målgrupper, konstaterer NHO.

- Den utstrakte digitaliseringen vi nå ser i utdanningssektoren, er et godt utgangspunkt for å tenke nytt.  For å få til livslang læring i praksis trengs det en mental endring i hvordan vi tenker rundt utdanning og kompetanse utover bare faktiske teknologitilpasninger, avslutter Simonsen.

Flere resultater fra NHOs Kompetansebarometer:

 • Aldri før har Norge utdannet flere mennesker enn de siste 10 årene. Likevel er kompetansegapet stabilt og stort. 6 av 10 bedrifter har ikke nok folk med rett kompetanse. 
 • Hver tredje NHO-bedrift har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året. Bedriftene har tallfestet hvor mange personer de i utgangspunktet ønsket. Dette behovet er i overkant av 20 000 nye ansatte blant NHO-bedriftene. Om lag halvparten av disse er innen håndverksfag; om lag en firedel innen ingeniør og tekniske fag. 
 • Konsekvenser av å ha et udekket kompetansebehov er tapte kunder eller markedsandeler (40 prosent), skrinleggelse eller utsettelse av utvidelse av virksomheten (39 prosent) eller redusert virksomheten (20 prosent).  
 • 84 prosent av bedriftene oppgir at de foretrekker å dekke inn kompetansegapet ved å heve kompetansen til dagens ansatte. 75 prosent oppgir at de vil ansette nye personer fra det norske arbeidsmarkedet, mens 35 prosent vil leie inn ekspertise. 
 • Det er en stabil etterspørsel etter yrkesfag og fagskoleutdanning, som har vært de mest etterspurte utdanningene over tid. 
 • De mest etterspurte fagområdene:  
  • Håndverksfag (48 prosent) 
  • Ingeniør og tekniske fag (40 prosent)  
  • Samfunnsfag, juridiske fag og administrative fag (30 prosent)