NHO

Innhold

Et stort løft for hele Sørlandet

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

- Når vi lykkes med å utvide bo- og arbeidsmarkedet i landsdelen, gjør vi regionen attraktiv, interessant og relevant for flere, skriver Siri Mathiesen, regiondirektør i NHO Agder.

Et velfungerende næringsliv er helt avhengig av mobilitet. Den offensive veisatsingen i Agder-fylkene løfter hele regionen.

Veier skaper grunnlag for utvidede bo- og arbeidsområder, får folk på jobb og varer til markedet. Det å få firefelts motorvei gjennom hele regionen blir svært viktig for verdiskapningen i regionen.

Da den nyefirefeltsveien mellom Grimstad og Kristiansand ble åpnet i 2009, skapte det en ny dynamikk i landsdelen. Dette vil bli ytterligere forsterket når veiprosjektene Nye Veier nå arbeider med i regionen, står ferdige. Effektive transportårer skaper en sammenhengende region, og gir enklere tilgang til resten av landet og verden forøvrig.

Både næringslivet og kommunesektoren har ønske om og behov for gode rammer for næringsutvikling. Det gir aktivitet, arbeidsplasser og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er lokalisert. Bedriftenes konkurransekraft starter lokalt.

NHO Agder har vært en pådriver for et samferdselsløft på Sørlandet. Sammen med andre næringsaktører, som blant andre Næringsforeningen i Kristiansand-regionen, NLF og MEF, har vi samlet hele regionens næringsliv bak våre hovedprioriteringer. Dette har gitt meget god uttelling. To tredjedeler av Nye Veiers utbyggingsportefølje har tilknytning til vår region. En effektiv transportkorridor mellom Norges sterkeste vekstbyer - Oslo og Stavanger - vil alltid være avgjørende for at vår landsdel skal kunne hekte seg på resten av landet. Dessuten ligger Kristiansand nærmest det europeiske kontinentet, som kan nås i løpet av en kort ferjetur. Det er avgjørende for markedstilgangen til EU-landene som er vårt viktigste eksportmarked.

Jeg er spesieltfornøyd med den nye og raske utbyggingstakten som Nye Veier har lagt opp til. Det vil gi mer vei på kortere tid. Fokus på kostnadskutt og samfunnsøkonomisk lønnsomhet er gode nyheter og vil gi langt raskere utbygging av viktige veistrekninger i vår region. Vi får mer vei for hver krone og det gagner hele samfunnet.

Studier av effektene av tidligere veiutbygginger i regionen viser at det er et stort potensial for økning av produktiviteten ved sammenbinding av kommuner og byer. Utbyggingen av E18 mellom Kristiansand og Grimstad skapte en betydelig utvidelse av det funksjonelle arbeidsmarkedet, som igjen bidrar til økt attraktivitet.

Dette er effekter som Sørlandet har stort behov for. Erfaringene viser at nyutvikling og økt verdiskaping finner sted langs de viktige veiene. Samtidig vet vi at en utvidelse av bo- og arbeidsmarkedene vil bidra til å tiltrekke flere kompetente arbeidstakere til landsdelen vår. Selv om Sørlandet er full av små koselige byer, er ikke det nok.

Når vi lykkes med å utvide bo- og arbeidsmarkedet i landsdelen, gjør vi regionen attraktiv, interessant og relevant for flere. Redusert reisetid til jobben er noe av det viktigste vi kan tilby. Vi har stadig flere høykompetansearbeidsplasser i vår region, og det her veksten vil komme.

Enkelhet og effektivitet er nøkkelord. Med regionreform på trappene og sterk satsing på samferdsel, har vi gode forutsetninger for å skape ny vekst på Sørlandet. Dette er en landsdel der samhandlingskultur og samarbeid står sterkt, og der vi klarer å samle oss bak de gode sakene. Det lover godt for fremtiden.

Likevel er det fortsatt viktige samferdselsutfordringer som ikke er løst: Kjevik-veien (RV41) er ikke sikret finansiering i planene fra Statens vegvesen. Det gjenstår også mye arbeid for å få på plass en byvekstavtale for Kristiansand-regionen. Og vi risikerer å få en ny flaskehals inn mot Kristiansand dersom ikke finansieringen av en utbedret vei fra Kolsdalen opp til Breimyr-krysset kommer på plass. Slik det ser ut i dag kan denne viktige strekningen falle mellom to stoler - der Statens vegvesen har ansvaret for prosjektet til Kolsdalen, mens Nye Veier skal sørge for en ny E39. Strekningen som kobler disse prosjektene finnes det foreløpig ingen planer for.

RV9 er avhengig av prioriteringene i NTP (Nasjonal Transportplan) og de årlige bevilgningene som tildeles over statsbudsjettet. Dette er små summer i den store sammenhengen, men likevel svært viktig satsing for at hele regionen skal ha de samme vekstmulighetene.

Skal samferdselsløftet på Sørlandet fullføres, må vi vi sammen bidra til at planprosessene regionalt blir effektive, og at samfunnsøkonomisk lønnsomhet blir prioritert også av kommunene i reguleringsarbeidet. Dette vil gi mer vei for pengene og raskere utbygging. Det trenger Sørlandet.