NHO

Innhold

Vil ha billigere ringvei

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) deltok på dialogmøte med (fra venstre) Hans Almedal, Reidar Retterholt, Trond Madsen, Jan Omli Larsen; May-Lene Noddeland Rasmussen og Roar Osmundsen.

Jørgen Kristiansen (KrF) mener Kristiansand kommune sammen med Nye Veier må se på mulighetene for å kutte kostnader knyttet til byggingen av ny ringvei rundt Kristiansand.

Dette var ett av poengene som kom frem da KrFs ordførerkandidat i Kristiansand møtte styringsgruppen i "Sørlandets samferdselsløft" (SSL) til dialogmøte tirsdag.

Gruppen er en felles arbeidsgruppe som arbeider for bedre og mer fremtidsrettet infrastruktur på Sørlandet. Det er NHO som har tatt initiativet til samarbeidet, men også aktører som Næringsforeningen i Kristiansand-regionen, NLF, MEF, GCE Node og Eydeklyngen deltar i nettverket.

Tror på vekst

Jørgen Kristiansen, som nylig var med på tur til Houston på den årlige oljemessen der, mener vi kan stå foran en ny oppgangsperiode for sørlandsk leverandørindustri. - Vi møtte mange av toppsjefene for store og helt sentrale bedrifter på Sørlandet, og tilbakemeldingen fra dem er at de venter betydelig vekst i aktiviteten i Norge. Det betyr også at vi som vertskapskommune må legge forholdene godt til rette, ikke minst fordi vi kan vente oss en betydelig tilflytting av høyt kvalifisert utenlandsk arbeidskraft i årene fremover. Vi må sørge for at nye innbyggere blir tatt godt imot, og også bidra til at ektefeller og barn finner seg raskt til rette i regionen, mener Jørgen Kristiansen. 

Økt tilflytting betyr også økt behov for fremtidsrettet infrastruktur. Det er en rekke samferdselsutfordringer som skal løses, også på Sørlandet og i etterkant av den intense bompengedebatten som akkurat nå preger store deler av landet, så ble naturligvis dette også et tema i dialogen med Kristiansands nåværende varaordfører. 

Økt pendling

Fra SSLs side ble det understreket at det i næringslivet er bred forståelse for byvekstavtalens målsetting om at vekst i persontrafikken skal tas gjennom økt bruk av gange, sykkel og kollektivtrafikk - men dette gjelder i all hovedsak i Kristiansand sentrum. Dersom man skal lykkes med å skape et større og mer robust bo- og arbeidsmarked, er det avgjørende at det også er mulig å bo andre steder i regionen - samtidig som man jobber i Kristiansand. 

I dette perspektivet ble det også en åpen diskusjon om hva som vil være hensiktsmessig plassering av nye bompunkter, og det ble også diskutert hvilke tiltak som kan være mest effektive for å styrke kollektivtrafikken. 

Gartnerløkka

Mange næringslivsaktører har også vært opptatt av hva utbyggingen av Gartnerløkka vil bety for fremkommeligheten for gods- og nyttetrafikk i anleggsperioden. Dersom det blir store køproblemer for nyttetrafikken i ett eller to år, vil skadevirkningene bli betydelige for mange bedrifter. NLFs Reidar Retterholt spilte blant annet inn at økt bruk av kollektivtrafikk mens utbyggingen av Gartnerløkka pågår vil kunne ha stor nytteverdi for godstransporten i regionen. - Derfor burde man kanskje forsøke ordninger med gratis buss i rushtiden som ett av flere tiltak for å få flere til å velge buss og kollektivtrafikk i denne perioden. På sikt kan dette også bidra til å etablere nye og bedre vaner for de som har mulighet til å velge buss som alternativ til privatbilen i forbindelse med arbeidsreiser, sa Retterholt. 

Ny ringvei

Bygging av ny ringvei rundt Kristiansand er også et prosjekt som engasjerer store deler av næringslivet. Det er på det rene at den samfunnsøkonomiske effekten av dette prosjektet pr i dag er for svak til at veien blir prioritert høyt i Nye Veiers portefølje. Bakgrunnen for dette er først og fremst at ringveien ikke vil gi betydelige innsparinger i form av kortere reisetid. Men Jørgen Kristiansen bekreftet at dette er noe både Kristiansand kommune og Nye Veier er interesserte i å gjøre noe med. 

- Hvis vi kan finne en kortere trasé for veien, så vil kostnaden gå ned. Dermed vil også det samfunnsøkonomiske regnestykket bli bedre, mener Jørgen Kristiansen.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: