NHO Arktis høringssvar til rulleringssak for skoleåret 2022-2023

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Flere må få muligheten til å velge yrkesfag.

NHO Arktis vil gi noen overordna innspill vi ønsker fylkeskommunen skal ta med seg i det videre arbeidet samt konkrete tilbakemeldinger på opplæringstilbudet fylkeskommunen har fremlagt for høringen.

Dimensjonering etter arbeidslivets behov

Forslaget til hvilke opplæringstilbud som er lagt til grunn bygger på «søkertall fra forrige skoleår, skolenes egne ønsker, samt innspill fra høringsinstanser». NHO Arktis mener behovet i arbeidslivet må være det førende kriteriet for dimensjonering av opplæringstilbudet. Skolens oppgave er å kvalifisere personer til en jobb i arbeidslivet. Da må dimensjoneringen være i tråd med arbeidslivets behov. Dette prinsippet er partene i arbeidslivet forent om, og mener det må tillegges stor vekt i dimensjoneringen.

Fylkeskommunen har spurt samfunnsstemmen hvilke behov for arbeidskraft er størst i de ulike kommunene. Dette er en god pekepinn på hvilke fag det må satses på i utdanningssystemet. Behovet for fagarbeideren er aller størst i vår region med særling kompetanse innen teknologi og industrifag (herunder transport- og kjøretøyfag), bygg og anleggsfag, elektrofag, naturbruk (herunder sjømat), salg-, service- og reiselivsfag, restaurant- og matfag, IT-fag, og helse- og oppvekstfag. Det er også behov for å rekruttere til høyere utdanning og studiespesialiserende må også trekkes frem.

I flere år har bedriftene hatt et udekket kompetansebehov. Undersøkelser NHO har utført viser at 6/10 bedrifter i vår region mangler kvalifisert arbeidskraft, og et urovekkende antall bedrifter opplyser om vanskeligheter med å rekruttere faglært arbeidskraft, som igjen har ført til at flere har hatt lavere vekst enn ønsket. Flere bedrifter opplyser om at mangel på kvalifisert arbeidskraft vil være deres største utfordring fremover.

En av de viktigste jobbene vi har fremfor oss som samfunn er å utdanne flere innen de fagområdene det er stort behov for samt øke sysselsettingsandelen i fylke. I dag står for mange uten utdanning og/eller jobb. Et utdanningstilbud som sikrer at flere fullfører er krevende, men avgjørende. NHO Arktis mener TFFK må fortsette jobben med å sikre fleksible utdanningsløp i samarbeid med arbeidslivet for å kvalifisere flere til en jobb.

Flere læreplasser og flere må ut i lære.

Etterspørselen etter fagarbeidere er og vil være den yrkesgruppen med høyest etterspørsel i vårt næringsliv. NHO Arktis mener vi må forsterke arbeidet innen tre områder. Først og fremst må vi rekruttere flere til yrkesutdanninger det er særlig behov for i arbeidslivet. Her må ungdom, voksne, de som står med en fot utenfor arbeidslivet og de som ønsker å re-kvalifisere seg få mulighet til å fullføre et yrkesfaglig utdanningsløp. For det andre må det rekrutteres flere læreplasser i privat- og offentlig sektor. For det tredje må det jobbes for at flere som har fullført skolegangen er formidlingsbar til en læreplass. Til det siste poenget vil vi anmode fylkeskommunen om å kartlegge årsaken(e)til at enkelte elever ikke får seg læreplass, for deretter å kunne jobbe systematisk for å få de kvalifisert til læreplass. NHO Arktis opplever at fylkeskommunen rapporterer at elevene er formidlingsbare, men opplæringskontor og bedrifter vurderer det annerledes. Dermed står flere elever uten læreplass og bedrifter uten lærlinger, og vi har en statistikk som ikke viser det reelle bildet. Dette påvirker igjen dimensjoneringsarbeidet på en uheldig måte, men viktigst av alt; enkelte elever får da ikke fullført sitt fagbrev og bedrifter mister verdifull arbeidskraft.

Ungdom og voksne må utgjøre søkergrunnlaget

Fagnotatet viser elevgrunnlaget 10 år frem i tid. Tallgrunnlaget bygger på søkere med ungdomsrett. Antallet avgangselever fra 10. trinn i grunnskolen vil reduseres i den neste 10 års perioden. Fylkeskommunen anser det da som nødvendig å redusere tilbudet i enkelte inntaksregioner. Til det har NHO Arktis  to kommentarer. For det første mener vi at hvis man skal redusere antall klasser må dette gjøres i henhold til arbeidslivets behov. Det er viktig å ikke ta ned på kapasiteten på de fagområdene vi vet det er stort behov for.

For det andre mener NHO Arktis at fylkeskommunen må inkludere de med voksenrett tidligere inn i dimensjoneringsarbeidet. Med de nye rettighetene denne gruppen får, vil det få betydelig innvirkning på søkergrunnlaget, og dermed tilbudet fylkeskommunen planlegger for. Derfor mener vi at det er vesentlig at denne gruppen inkluderes i større grad i søkertallene før man vurderer kapasiteten på opplæringstilbudet. Denne gruppen vil også ha et større behov for tilrettelagt og individualisert opplæringstilbud og det må imøtekommes med fleksible utdanningsløp. NHO Arktis oppfordrer også TFFK om å gjøre flere tilbud for voksne mer synlig og tilgjengelig.

Vekstnæringene i nord

Vi er rike på naturressurser, og verdipotensialet i vår region er enormt. Anslag viser at mineralnæringen nasjonalt har verdier på 8000 milliarder kroner, og grønne mineraler er vi rike på i nord. Legges sjømatambisjoner i bunn med verdier på 550 milliarder kroner innen 2050, vil denne næringen være en sentral vekstmotor i årene som kommer. Det samme gjelder energisektoren. Bare innen olje og gass forventes det de kommende årene en investering på 500 milliarder kroner i nord, og så kommer satsing på fornybar energi som allerede er betydelig. Vår ressursrikdom, fremragende forskningsmiljø og bedrifter skal gi oss et enda mer offensivt og fremtidsrettet næringsliv. Målet er å styrke vår grønne konkurransekraft. Vi snakker om arktisk verdiskaping i verdensklasse.

Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen er en av de største næringene i Nord-Norge. Hver tiende yrkesaktive nordlending jobber nå i bygg- og anleggsbransjen. Næringen er også en av de største bidragsyterne til den private verdiskapingen i landsdelen, om lag 13 prosent av den private verdiskapingen skapes her. Bygg- og anleggsbransjen er også i stor grad en lokal og regional næring og hele 63 prosent av verdiskapingen i bransjen skjer i lokalt eide bedrifter. Flere av de største riksentreprenørene i Norge har også sine hovedkontor i landsdelen. En solid og seriøs bygg -og anleggsbransje er et av de viktigste verktøyene vi trenger for å få realisert alle de mulighetene som ligger i videre vekst og utvikling i landsdelen. I perioden fram mot 2025 er det planlagt investeringer boliger, yrkesbygg, offentlige bygg og infrastruktur i Nord-Norge for til sammen 430 mrd. kroner. En av de aller viktigste oppgavene innenfor næringen i de kommende årene er å sikre langt større rekruttering av fagarbeidere og ingeniører til bransjen. Næringen anslår at det er behov for om lag 30 % flere ansatte de neste årene.

Elektro, automasjon og kraftproduksjon:

Verden står overfor et historisk energiskifte, hvor elektrifisering vil spille en sentral rolle. Fornybar energi er en stor del av løsningen på de globale og lokale klimautfordringene. Vi er i gang med en elektrifisering og tempoet på dette vil akselerere i årene mot 2030. Behovet for fagkompetanse innen elektro, datateknologi og automasjon vil derfor øke betydelig, og flere bransjer en i dag vil etterspørre denne kompetansen. I medlemsundersøkelser NHO Arktis har gjort svarer mange bedrifter, i flere bransjer, at de vil rekruttere personer med fagkompetanse innen elektro. Næringslivet i Alta/Hammerfest har gitt tydelige beskjed om at de mangler lærlinger, behovet i Øst-Finnmark vil også øke med igangsettelsen av større utbygginger. I Troms må kapasiteten holdes høyt og vurdere kapasitet på nytt våren 2022.

Fiske, fangst, natur- og havbruk 

Verden etterspør mer mat og mer mat må ha sitt opphav fra havet. Fiskeri og sjømat fra havbruk utgjør en fremtidsrettet og vesentlig del av norsk matproduksjon og eksport. For Troms og Finnmark er det utvilsomt sjømat som er en av de viktigste næringene, der den utgjorde henholdsvis 90 og 85 prosent av vareeksporten når olje og gass (eksporttallene fra olje og gass tas ikke med i SSB sine statistikker). Næringen sysselsetter et betydelig antall.

Restaurant, matfag, og reiseliv.

Reiselivet i Nord-Norge hadde en enorm vekst i årene før korona-pandemien og ble en betydningsfull næring med høy sysselsettingsandel. Det var stor vekst i restaurant-, hotell- og opplevelsesnæringen. Så ble det bråstopp. Bedriftene stengte, de ansatte sluttet og mange fant seg nye jobber. Nå når aktiviteten tar seg opp igjen er det er stort behov for arbeidskraft. Aktivitet og vekst hemmes av mangel på arbeidskraft. I tillegg til å skape egen aktivitet er næringen en sentral leverandør for andre næringer og vekst i det øvrige næringslivet generer ytterligere vekst i restaurant-, reiseliv- og hotellnæringen.

Industri, mineral, teknologi

Industrien er variert og sterk i vår region: Maritim- og verkstedsindustri og havbruk langs kysten, petroleumsindustrien med sin hovedaktivitet i Harstad og Hammerfest, rom og satellitt i Troms og Nordland. Næringsmiddel- og verkstedindustrien på innlandet og kraftproduksjon i hele fylket. En voksende industri innen mineralutvinning og en region som nå tiltrekker seg flere industriaktører.

Felles for de alle er at tilgang på faglært arbeidskraft er den store utfordringen og vil bli større i årene som kommer med økt industriaktivitet. Bare industrien i Hammerfest opplyser 99% av bedriftene, som har svart på en undersøkelse utført av ProBarens[1], at de har rekrutteringsbehov fremover. Også Midt-Troms understreker en akutt mangel på lærlinger. Hele fylke har et økende behov for personer innen kjøretøy, transport og logistikk.

Nussir opplyser om et behov for om lag 200 medarbeidere med fagutdanning ila de første oppstartsårene. Sydvaranger Gruve planlegger også for oppstart og drift ila de neste årene, og vil ha behov for anslagsvis 300-400 fagarbeidere fremover. I tillegg vil det være behov flere fagarbeidere i leverandørindustrien knyttet til gruvedriften. Begge selskapene har stort behov for personer med fagbrev i anleggsmaskinfaget, bygg- og anleggsteknikk, industriteknologi, IT, logistikk, elektro, automatisering, kjemiprosess- og labfaget. Industrien og øvrig næringsliv i hele fylke sliter allerede i dag med å rekruttere innen disse fagområdene.  Det vil være helt avgjørende å utdanne flere innen disse fagene allerede fra skoleåret 2022. Rekrutteringsjobben må intensiveres og kapasiteten på utdanningen må økes. Det er viktig å understreke at selskapene ønsker helårsarbeidsplasser og lokal bosetting. 

Kommentarer til opplæringstilbud for skoleår 2022/2023

NHO Arktis er glad for at det etterstrebes et bredt utvalg av programområder på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i alle inntaksregioner. NHO Arktis kjenner også til at flere skoler også tilbyr fleksible opplæringsløp for å kunne tilby enda flere programområder på vg2 enn det som legges frem i det søkbare opplæringstilbudet. Det at skolene er tett på det lokale arbeidslivet og strekker seg langt for å utdanne nødvendig arbeidskraft er svært positivt. NHO Arktis støtter dette samtidig som vi vil påpeke at flere av de ulike tilbudene må gjøres bedre kjent blant elevgruppen og i arbeidslivet.  

NHO Arktis vil i det videre innspillet gi konkrete tilbakemeldinger på opplæringstilbudet for skoleåret 2022/2023. Vi har ikke sett på behovet i offentlig sektor.

Bygg- og anleggsteknikk

Behovet for lærlinger innen fagområdet er økende i vår region. Behovet for tømrer og anleggsmaskinfører er størst, og behovet for å rekruttere flere til disse fagene blir viktig fremover samt oppjustere kapasiteten. I opplæringstilbudet er det flere programområder på vg2 som ikke tilbys i regionen. Her vil vi anmode TFFK til å se på hvordan man kan tilby byggmontasje og stillasbygg, Klima, energi og miljø og overflateteknikk. For å utdanne flere anmoder NHO Arktis og LO Troms og Finnmark TFFK til å vurdere om det kan opprettes et nytt utdanningstilbud, i samarbeid med lokalt næringsliv, et ved en skole der utdanningen ikke tilbys i dag.

 • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, Kirkenes vgs. NHO Arktis ber om at skolen strekker seg langt for å gi alle søkere til programområdet plass.
 • Vg1 Bygg og anleggsteknikk, Alta vgs. Øke med 0,5-1 klasse for å øke rekrutteringen til Vg2 tømrer. Behovet for lærlinger innen bygg og anleggsteknikk er større enn det som utdannes i dag.
 • Vg2 Tømrer, veksl.m, Kvaløya vgs. Først vil vi understreke at det er bra at kapasiteten på tømrerfaget opprettholdes. For NHO Arktis er det det viktigste at vi utdanner nok tømrere til arbeidslivet, og ikke hvilken modell ungdommene utdannes i. Likevel vil vi understreke viktigheten av fleksible utdanningsløp kan være med å øke rekrutteringen til faget.
 • Vg1 og Vg2 Anleggsteknikk, LAL, Kirkenes skole. Selv om dette er en landslinje, ønsker NHO Arktis å legge til en kommentar. Landslinjene i Kirkenes og på Fauske rekrutterer til hele fylke. Behovet for kompetansen er stort i dag og vil bli enda større med store næringsprosjekter på trappene. Vi anmoder TFFK til å igangsette arbeid for å øke kapasiteten på linjen, og her se til arbeidet TFFK gjorde for landslinjen for flyfag på Bardufoss.

Elektro og datateknologi

Behovet for personer med fagbrev innenfor dette fagfeltet er økende i eksisterende næringer og næringer under oppbygging. NHO Arktis ser på det som helt nødvendig å trappe opp kapasiteten i hele fylket innen programområdet. I opplæringstilbudet er det flere programområder som kun tilbys på enkelte skoler. NHO Arktis anmoder om automatiseringsfaget gjøres permanent søkbart i Hammerfest og gjøres søkbart i midt/sør -Troms.

 • Vg1 Elektro og datateknologi og Vg2 Elenergi og ekom, Alta vgs. Øke med en klasse på vg1, til 3 klasser totalt.Øke med en klasse til på vg2 til totalt 2 klasser totalt
 • Vg1 Elektro og datateknologi og Vg2 Elenergi og ekom, Kirkenes vgs. Det vil være et økt behov for elektrolærlinger i Øst-Finnmark pga store næringsprosjekter. Kapasiteten må økes.
 • Vg1 Elektro og datateknologi, Hammerfest vg1. Vurdere en økning på klassestørrelsen
 • Vg2 Automatisering, Hammerfest. NHO Arktis mener linjen må ha oppstart hvert år for å dekke behovet i arbeidsmarkedet.
 • Vg2 Elenergi og ekom, Ishavsbyen vgs: I justeringssaken 2021 spilte NHO Arktis inn et behov på 45 studieplasser på Vg2 Elenergi og ekom og 15 studieplasser på datateknologi og elektronikk. Dette innspillet vil vi igjen anmode fylkeskommunen om å imøtekomme. Begrunnelsen for dette er rekruttering til det nye faget Telekommunikasjon samt økt etterspørsel etter elektrikere.

Teknologi- og industrifag

Industrien i regionen er i vekst og melder tilbake om et økende behov for faglært arbeidskraft. Etter fagfornyelsen er programområdet utvidet, og det møtes med liten økning i programområdet med flere studieplasser. Transport og kjøretøyfagene, som nå rekrutteres fra vg1 teknologi og industri, har et stort behov for flere fagarbeidere og vi ser det som helt nødvendig å øke kapasiten.

 • Vg1 Teknologi- og industrifag NHO Arktis mener det må vurderes å øke kapasiteten på Vg1 på en av skolene i Finnmark og i Midt-Troms.
 • Vg1 Teknologi- og industrifag, Nord-Troms vgs eller Nordkjosbotn vgs. NHO Arktis mener det må vurderes å øke kapasiteten på Vg1, og se på muligheten for et Vg2 tilbud på Transport og logistikk samme sted.
 • Vg2 Arbeidsmaskiner. Programområdet tilbys kun ved Kirkenes vgs og Senja vgs. NHO Arktis viser til behovet i næringslivet og anmoder TFFK om å vurdere å opprette tilbudet ved en tredje skole i fylke i tillegg utvide kapasiteten på dagens skoler.

Restaurant- og matfag

Behovet for kokk, servitør og matfaglig kunnskap er stort i vår region. Restauranter, hoteller og aktivitetsleverandører i hele landet leter etter kokker, servitører, service og hotellmedarbeidere.

 • Vg1 Restaurant- og matfag, Nordkjosbotn vgs. NHO Arktis støtter opprettelsen av tilbud
 • Vg1 restaurant- og matfag, Nord-Troms vgs. NHO Arktis ønsker et søkbart tilbud på dette programområdet. Tilbudet må gjerne gjøres i tett samarbeid og/eller med full opplæring i bedrift.

Naturbruk

 • Vg2 Fiske og Fangst, Nord-Troms vgs. NHO Arktis mener det må igangsettes tilbud. Både næringen og opplæringskontor for fiskerifag i Troms melder om stort behov for lærlinger og tilgjengelige læreplasser for kvalifiserte elever. NHO Arktis viser for øvrig til innspillet fra opplæringskontoret for fisk og fangst og støtter deres tilsvar til TFFK.

Frisør, blomst, int, eksp.design

 • Vg2 Frisør. Næringslivet i Hammerfest melder om stort behov for frisører og flere bedrifter ønsker seg lærling. Det er et ønske fra bransjen om at det opprettes en vg1- klasse i Hammerfest. Bransjen melder også tilbake at de kan ta imot lærlinger.

Salg, service og reiseliv

 • NHO Arktis mener det minimum må være et vg1 og vg2 tilbud i alle inntaksregioner

IT og medieproduksjon

 • Vg1 IT og medieprod., Breivang skole. Det foreslås å øke til 3 klasser med 45 læreplasser. NHO Arktis mener det er tilstrekkelig med to klasser på vg1 og én vg2 klasse i de ulike programområdene.
 • Vg2 informasjonsteknologi, Stangnes Rå vgs. TFFK melder om at behovet for arbeidskraft er størst innen informasjonsteknologi. Da bør tilbudet på dette programområdet være søkbart i stedet for medieproduksjon.

Vi anmoder TFFK om å ta NHO Arktis sine innspill med i det videre arbeidet med opplæringstilbudet for 2022/2023.