NHO

Innhold

Statsbudsjettet 2019

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

#205

Gamle Tana Bru må utbedres da brua ikke er bygd for den typen tungtrafikk som vi har behov for i dag. Fotograf: Kari Karstensen/Statens Vegvesen

Solbergregjeringen har i dag lagt fram et stødig grunnlag for fremtidig næringsutvikling og vekst. Budsjettet bærer preg av en langsiktig satsing på nødvendig omstilling og økt verdiskaping. Det skaper nødvendig forutsigbarhet for å kunne sikre arbeidsplasser, skape nye jobber og få flere i arbeid.

Disse rammebetingelsene er selvfølgelig viktig for bedriftene i nord, og statsbudsjettet for 2019 er et godt grunnlag for fremtidig næringsutvikling og vekst, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO Arktis.

NHO mener 3 milliarder er nødvendig for å holde fremdriften i Nasjonal Transportplan, og for å redusere avstandsulemper og transportkostnader for bedriftene. Dette statsbudsjettet er en fortsettelse av viktige satsninger i Troms og Finnmark.

Noen av veiprosjektene som følges opp er for eksempel E69 Skarvbergtunellen. Det går store mengder godstransport gjennom denne tunellen, som per i dag er både smal, mørk og uoversiktlig, og heller ikke i samsvar med dagens krav til tunellstandard. Dette er også veien til Nordkapp, og det vil således være positivt for reiselivsnæringa at man nå får en sikrere vei.

Ny E6 Tana bru er et annet eksempel, der trafikknutepunktet i Øst-Finnmark utbedres med oppfølging av midler til en ny bru. Det bidrar til nødvendig kapasitetsøkning og tar høyde for bred og tung last, noe dagens bru ikke er bygd for.

Vi vil også nevnte ny adkomst Breivika havn. Bedre trafikkflyt her er viktig og svært positivt for næringslivet i Troms. Dette er et av de mest trafikkerte områdene i Nord-Norge som trenger bedre trafikkavløsning.  

NHO Arktis er også veldig fornøyd med at det også avsettes midler til E8-piloten, som er et norsk-finsk samarbeidsprosjekt i Skibotndalen. Her satses det på innovasjon og teknologiutvikling. Piloten legger til rette for økt digitalisering, som vil få stor innvirkning på logistikken i årene som kommer. Det må bygges infrastruktur som er fremtidsrettet og smart, for å bidra til en mer effektiv og sikker transport på norske veier. Derfor er vi glad for at det satses videre og håper på flere testpiloter som kan bidra til bedre kommunikasjon mellom transportør og infrastruktur.

Et godt flytilbud er viktig for alle deler av næringslivet og primært ønsker vi at særnorske luftfartsavgifter som flypassasjeravgiften bør avvikles. Vi har allerede merket negative effekter gjennom reduserte rutetilbud for kortbanenettet. Like fullt er det bra at regjeringen differensierer avgiften ut i fra flydistanse. For innenlandstrafikk foreslås det at flypassasjeravgiften kuttes fra 83 til 75 kr, noe som er et skritt i riktig retning, men alt for lite. Reduksjonen i flypassasjeravgiften er så marginal at dette vil knapt nok ha noe effekt.

På den andre siden er det positivt at Regjeringen følger opp med midler til utbygging av Tromsø Lufthavn. Avinor anslår en betydelig vekst av både passasjertrafikk og godsfrakt. Modernisering og kapasitetsutvidelse av Tromsø Lufthavn vil være avgjørende for å fremme fremtidig utvikling i nord.

Forutsigbarhet er den røde tråden i dagens framlegg av statsbudsjettet. Det er et budsjett uten de store overraskelsene, med et hovedfokus på å skape flere jobber og få flere i arbeid, noe som er bra for våre medlemsbedrifter, konkluderer Målfrid Baik.