NHO

Innhold

Utlysning av midler

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

Leverandørutviklingsprogrammet for Nord-Norge skal gi økt bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft i nordnorsk næringsliv og kompetansemiljø innen sjømat, reiseliv og opplevelsesnæringen, samt tilsluttede næringer. Anvende teknologi og ressurser på tvers av næringene for økt radikale innovasjoner. Programmet skal forsterke og være komplementær til eksisterende satsinger. Programmet skal fokusere på bærekraft, kaldt klima, eksponerte forhold og naturgitte fortrinn.

Delmål N2

1. Styrke samspillet mellom nærings- og innovasjonsaktører i landsdelen for å oppnå felles mål om å utvikle framtidens leverandører i Nord-Norge, herunder sterkt samspill med potensielle viktige kunder.

2. Å forsterke markedsorienteringen i forhold til leverandørutvikling i bedriftsnettverk og klynger i landsdelen

3. Mer næringsrettet forskning og utvikling i landsdelens klynger og nettverk med mål om styrket nasjonal og internasjonal konkurransekraft, gjennom økt samspill mellom forskningsmiljø og bedrifter.

4.  Å øke innovasjonskompetansen i eksisterende næringsliv gjennom styrket kompetanseprogram.

Søkbare aktiviteter

Gjennom virkemidlene i N2 ønsker eierne i N2 at klynger og nettverk samt deres medlemsbedrifter skal få tilgang på utviklingsmidler for å legge til rette for utvikling. Virkemidlene i N2 skal fokusere på å heve nordnorske bedrifter høyere opp i verdikjeden.

De søkbare midlene i denne utlysningen utgjør inntil kr. 27.000 000,- fordelt over perioden 2019-2021.

Denne utlysningen gjelder følgende hovedaktiviteter i N2:

·         Hovedaktivitet 2.3: Sjømatnæringen- aktiv mobilisering av potensielle leverandørbedrifter til et større utviklingsprogram, i tett samarbeid med noen av de viktigste innkjøperne i bransjen og de eksisterende sjømatklyngene.

·         Hovedaktivitet 2.4: Reiseliv/opplevelsesnæringen: Aktiv mobilisering av aktørene til et større nettverk- og kompetanseprogram, i tett samarbeid med eksisterende klynger og andre viktige samarbeidskonstellasjoner.

·         Hovedaktivitet 4.1: Skreddersy program kurs og kompetanseutviklingstiltak

·         Hovedaktivitet 4.2: Etter og videreutdanning, og utvikling av nye fagtilbud for økt spesialisering i næringene

·         Hovedaktivitet 4.3: Etablere grunnleggende felles regler innenfor de ulike næringene, vurdere mulighet for standardisering og ulike former for sertifisering

Se også: Prosjektbeskrivelse "Høyere opp i verdikjeden"

Det kan søkes om støtte til en eller flere hovedaktiviteter. Når det søkes om støtte til flere hovedaktiviteter skal det vises hvordan disse skal virke i sammenheng. Det kan også søkes støtte til andre aktiviteter dersom disse øker sannsynligheten for å nå N2 sine målsettinger.

Les hele utlysningen og søk her

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: