NHO

Innhold

Innkalling til årsmøte NHO Innlandet

  • 24. mar 2021Kl. 14:00–16:00
  • Møtet gjennomføres i Teams
  • PÃ¥meldingsfrist 22. mars 2021

NHO Innlandet innkaller til årsmøte 24. mars 2021.

Sak 1.
Godkjenning av møteinnkalling.

Sak 2.
Valg av møteleder.

Sak 3.
Valg av to personer til å underskrive protokoll.

Sak 4.
Årsberetningen 2020.

Sak 5.
Forslag om endring av NHO Innlandet sine veiledende retningslinjer/vedtekter, sist endret av årsmøtet 20. mars 2019, slik at NHO sine regionsforeninger får like vedtekter. Det vises til vedlagte notat utarbeidet av administrasjonen 2. desember 2020 med bilag og administrasjonens innstilling og styrevedtak i sak 38/20. Det fremmes forslag til at årsmøtet treffer slik:
Vedtak
Årmøtet i NHO Innlandet slutter seg til styrets forslag i vedtak 38/20. NHO Innlandet sine utfyllende retningslinjer av 4. september 1989, sist endret 20. mars 2019, oppheves fra det tidspunkt Generalforsamlingen i NHO treffer vedtak om at det etableres felles vedtekter for regionforeningene i medhold av NHO sine vedtekter § 2-4.

Sak 6.
Innkomne saker. Eventuelle saker må iht. regionforeningens retningslinjer, punkt §3.3.4, være innlevert skriftlig innen 4 uker før årsmøtet, dvs. 24. februar 2021. Eventuelle saker som ønskes behandlet sendes til frode.berntsen@nho.no.

Sak 7.
Valg

  • Leder og nestleder.
  • Valg av medlemmer og varamedlemmer til regionstyret.
  • Valg av representant til NHOs Representantskap og en representant itl Generalforsamlingen. Det velges også vararepresentanter.
  • Valg av valgkomitè.

Vedlegg
Sak 38.20. NHO Innlandet sitt styre
Notat til styret i NHO Innlandet vedrørende nye vedtekter
Årsberetning 2020

Idun Fridtun
Styrets leder