Foto:

Krisetid. Hvordan kan kommunene bidra til å holde hjulene i gang?

Nyhet, NHO Innlandet

Publisert

- Å holde bedriftene økonomisk flytende gjennom krisetiden slik at de fleste av oss også vil ha en jobb å gå til når situasjonen etter hvert normaliserer seg, er viktig – ikke bare for den enkelte bedrift og dennes ansatte, men også for samfunnet som helhet, konstaterer Jon Kristiansen.

- Å holde bedriftene økonomisk flytende gjennom krisetiden slik at de fleste av oss også vil ha en jobb å gå til når situasjonen etter hvert normaliserer seg, er viktig – ikke bare for den enkelte bedrift og dennes ansatte, men også for samfunnet som helhet, konstaterer Jon Kristiansen. Foto:

Situasjonen for næringslivet i Innlandet er dramatisk. Per mandag var antall ledige 9.100 (5,6%), mer enn dobling på en eneste uke. Tallene stiger raskt. Krisen er ikke begrenset til noen enkeltnæringer, bransjer eller regioner, men treffer bedriftene - Nå handler det om å ta vare på helsa vår og at vi skal ha en jobb å gå til når dette er over, sier Jon Kristiansen.

Å holde bedriftene økonomisk flytende gjennom krisetiden slik at de fleste av oss også vil ha en jobb å gå til når situasjonen etter hvert normaliserer seg, er viktig – ikke bare for den enkelte bedrift og dennes ansatte, men også for samfunnet som helhet.

Sørg for dialog med partene i arbeidslivet – også i kommunene og fylkeskommunen

På nasjonalt plan er det etablert gode samarbeidsforhold mellom myndighetene og andre samfunnsaktører, herunder næringslivet. Regjeringen er tydelig på at vi ikke klarer å løse denne krisen uten slik samarbeid, og har bl.a. tett kontakt og dialog med partene i arbeidslivet. Lokale og regionale myndigheter må gjøre det samme.

Kommunene, fylkeskommuner og regionalt virkemiddelapparat må sørge for involvering og god dialog med fokus på lokalt næringsliv, og evne å ta raske beslutninger.

  • Iverksette egne tiltak, og regional/lokal tilpasning av de statlige tiltakene.
  • Omdisponere eller utvide bruksområdene for midler som allerede er bevilget til ulike programmer og ordninger.

Sammen sikre ivaretakelse av samfunnskritiske strukturer

  • Koordinering av omdisponering av ressurser, herunder helsepersonell og utstyr til helsevesenet. Bruk arbeidsplassen.no hos NAV for beskrive behovet.
  • Etablere løsning der private bedrifter som leverer samfunnskritiske tjenester kan melde om ressursbehov, og delta i koordineringen av disponering av samlede ressurser.
  • Sikre tilgang på barnepass for ansatte i samfunnskritiske tjenester.

Konkrete tiltak kommunene kan bidra med

1. Invitere private aktører til samarbeid om å levere tjenester som er nødvendige å forsterke, opprettholde og levere kommunale oppgaver.

2. Gjennomføre igangsatte og planlagte bygge- og vedlikeholdsprosjekter, med smitteverntilpasninger om nødvendig. Dersom prosjekter utsettes, omdisponere vedlikeholdsarbeid til skoler og andre offentlige bygg som nå står tomme for folk fremfor å sende håndverkere hjem fra andre offentlige bygg.

3. Sørge for at evt. smittevernfastsatte innreiserestriksjoner ikke er til unødig hinder for det lokale bo- og arbeidsmarkedet.

4. Tilrettelegge for lærlinger som ikke kan fortsette i bedrift; ta dem inn i egen virksomhet eller på annen måte tilrettelegge et opplegg for dem. https://www.nelfo.no/artikler/2020/2020-mars/permittering-av-larlinger-og-larekandidater/

5. Sørge for digitale læringsmuligheter i skolen, og at skoleelevers eksamener, nødvendige papirer og andre forhold knyttet til søknadsfrister for videregående skole ikke blir unødig skadelidende.

Verdikjedene henger sammen

Verdikjedene henger sammen. Stopper det ett sted, stopper alt. Derfor må forsyningslinjene være sikret og derfor må vi ha like regler overalt, konstaterer Kristiansen.

-Forutsigbarheten for næringslivet opprettholdes best ved at det gjennomføres mest mulig like smitteverntiltak i hele landet og i hele Innlandet. Særtiltak fra kommuner og fylker gjør det lett for bedrifter å miste oversikten, og kan utilsiktet medføre ekstra belastninger for de i næringslivet som skal holde hjulene i gang. Særlig gjelder det særtiltak når det gjelder å stenge ned eller reisebegrensning, avslutter han.