Tenk risiko ved ulovlig arbeid

Publisert

– To av tre bedrifter innen elektro og bygg og anlegg i Innlandet melder at de opplever en useriøs konkurranse. Det er anslått at samfunnet går glipp av 30 milliarder kroner i året i tapte skatteinntekter. Dette er intet mindre enn et ran av fellesskapet; penger som skulle ha gått til eldreomsorg, skole, veier og andre nyttige formål, sier regiondirektør Jon Kristiansen. Foto: Jo Espen Brenden, Hamar Dagblad.

– To av tre bedrifter innen elektro og bygg og anlegg i Innlandet melder at de opplever en useriøs konkurranse. Det er anslått at samfunnet går glipp av 30 milliarder kroner i året i tapte skatteinntekter. Dette er intet mindre enn et ran av fellesskapet; penger som skulle ha gått til eldreomsorg, skole, veier og andre nyttige formål, sier regiondirektør Jon Kristiansen. Foto: Jo Espen Brenden, Hamar Dagblad.

Elektriske installasjoner som gjennomføres av ufaglærte eller andre uten tilstrekkelig kompetanse kan føre til brann eller andre situasjoner som er direkte livsfarlige. NHO Innlandet, Nelfo Innlandet, Eidsiva Nett og Elsikkerhet Norge retter fokus på ulovlig arbeid og konsekvensene dette kan føre til.

NHO Innlandet, Nelfo Innlandet, Eidsiva Nett og Elsikkerhet Norge retter fokus på ulovlig arbeid og konsekvensene dette kan føre til. De minner alle om å tenke risiko, og at elektriske installasjoner alltid skal gjennomføres av kvalifiserte fagfolk ansatt hos elektroinstallasjonsfirmaer registrert i DSB sitt Elvirksomhetsregister. 

Det lokale eltilsyn (DLE) i Eidsiva Nett har hele tiden jobbet mot ulovlig arbeid, men arbeider i dag ekstra strukturert og dedikert for å avdekke alvorlige forhold. Til tross for risiko for både brann, personskader og økonomiske tap er det fremdeles mange huseiere som ignorerer regelverket og benytter seg av useriøs arbeidskraft. Eidsiva Nett jobbet med 84 saker om ulovlig elektrisk arbeid i 2018, og har så langt 143 registrerte saker i 2019.

Stort problem for NHO bedriftene
Over tid har arbeidslivskriminaliteten blitt stadig mer avansert. Kriminelle aktører finner nye bransjer å operere i, hvor risikoen for å bli oppdaget er liten og profitten er stor. Dette representerer et stort problem for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for den seriøse delen av norsk arbeids – og samfunnsliv.

– Det er viktig at myndighetene opprettholder trykket mot de kriminelle aktørene og gjennomfører de tiltakene som er lagt frem i regjeringens egen strategi mot arbeidslivskriminalitet. I 2017 gav 66 prosent av NHO bedriftene tilbakemelding om at de opplevde useriøs konkurranse som et stort problem. På Innlandet er dette en stor utfordringer for flere bransjer, særlig for bygg og anlegg samt el-bransjen, sier regiondirektør i NHO Innlandet Jon Kristiansen.

NHO Innlandets medlemsbedrift Brødrende Melby uttaler seg om saken: https://www.hamar-dagblad.no/okonomi-og-naringsliv/hamar/nyheter/du-tar-en-hoy-risiko-i-a-tukle-med-elinstallasjon-selv/s/5-80-65697

Står sammen
Etter at DLE i Eidsiva Nett og Elsikkerhet Norge styrket fokuset på ulovlig arbeid i 2018, har de også styrket samarbeidet med flere viktige aktører som jobber for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og skader som følge av ulovlig arbeid. 

– Vi har et godt samarbeid med flere aktører. Blant annet gruppen A-krim som består av Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Skatteinkreveren, Nav og Politiet. A-krimgruppen samarbeider igjen med Mattilsynet, Statens Vegvesen, Fylkesmann og Det lokale Eltilsyn. I tillegg har vi styrket samarbeidet med foreningene Nelfo , EL&IT, Byggesak i kommunene, de lokale brannvesenet i Eidsiva Netts konsesjonsområde, DLE i nabokommuner og installatører i eget og tilstøtende områder, sier elsikkerhetsingeniør i Eidsiva Nett AS, Lars Petter Johansen.

I tillegg har Eidsiva Nett etablert nye rutiner for frakobling av elektriske anlegg som er utført ulovlig. Antall frakoblede anlegg har økt betraktelig etter de nye rutinene ble etablert.

Høy risiko for økonomisk tap for enkeltpersoner
Hvis en huseier velger å få utført elektrisk arbeid av andre enn profesjonelle aktører og i etterkant opplever at installasjonen fører til brann, kan dette få store konsekvenser også økonomisk. Dersom huseiere ikke har dokumentasjon på at arbeidet er utført etter gjeldende forskrifter, risikerer de å få regresskrav fra forsikringsselskapet. Det er med andre ord ikke bare risiko for skader og dødsfall, men også risiko for betydelige økonomiske tap hvis en benytter seg av svart arbeidskraft.

– I dag er det mulig å få tak i all slags elektromateriell i både butikker og på nett til tross for det bare er en brøkdel huseier kan gjøre selv.  Fra tid til annen får elektroinstallatørene spørsmål om de kan komme og kontrollere anlegg der huseier selv har gjort det elektriske arbeidet. Men en elektroinstallatør kan ikke godkjenne og dokumentere et arbeid de ikke har gjort selv, opplyser regionsjef i Nelfo Innlandet, Stein Åge Granlund.