Kronikk: Alvorlig for godstransporten i Romsdalen

Nyhet, NHO Møre og Romsdal

Publisert

#205

Avvikling av godstransport på skinner betyr mange nye vogntog gjennom E136 i Romsdalen.

NHO Møre og Romsdal ser med stor bekymring på at mye av godstransporten som i dag fraktes med Raumabanen nå skal over på veg.

Av: Torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal

Når godtogene forsvinner fra Raumabanen vil det føre til en kraftig vekst i tungbiltrafikken på E136 gjennom Romsdalen. Bakgrunnen er at godstoget til Green Cargo på Raumabanen avvikles.

Avhengig av gode transportløsninger 
Over 90 prosent av alle varer som blir produsert i Møre og Romsdal blir eksportert ut av fylket. Mange arbeidsplasser og størstedelen av verdiskapningen i vår region er avhengig av en effektiv vareflyt. Raumabanen er en viktig del at dette.

Når godstoget legges ned, vil dette umiddelbart føre til at en stor mengde gods flyttes over fra bane til veg. I følge tall fremkommet i media vil nedleggelsen føre til flere tusen ekstra vogntog på E136 gjennom Romsdalen hvert år.  

Kan bli kaos
E136 gjennom Romsdalen er en europaveg med en standard som slett ikke er dimensjonert for en slik trafikkøkning. Vi deler bekymringene til lokalt næringsliv og innbyggere som frykter kaos og enda flere ulykker på den allerede høyt belastede veistrekningen.

Hva med miljøet?
En annet viktig moment er miljøaspektet. Transport er den største kilden til klimautslipp. Jernbanen er blant de mest miljøvennlige transportmidlene. Ett godstog erstatter ca. 25 vogntog og svært få transportmidler etterlater et så lett klimaavtrykk som jernbanen.

Norske myndigheter har ambisjoner om å kutte utslippene i transportsektoren med 50 prosent innen 2030. For at vi skal nå klimamålene er vi derfor helt avhengig av å få mer gods fra vei til tog. Ikke omvendt, slik det nå skjer i Møre og Romsdal.

Myndighetene må snarest finne en løsning som gjør at godstransporten på Raumabanen styrkes, ikke svekkes. Dette må skje raskt.