NHO

Innhold

Flere bedrifter får EU-penger

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Flere bedrifter i Nordland får støtte fra EU til forskning og innovasjonsutvikling

Norske bedrifter gjør det stadig bedre i Europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammer. Gode norske bedrifter er attraktive partnere i europeiske prosjekter. Flere bedrifter og offentlige tjenesteytere fra Nordland har lykkes. Suksessraten for søkere fra Nordland er faktisk bedre enn landsgjennomsnittet (om lag 25%).

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 går nå inn i sitt siste driftsår. I sommer og høst kommer en rekke utlysninger innenfor fagområder som energi, matproduksjon på sjø og land, transport, klima og miljø, IKT, helse og samfunnssikkerhet. Videre har vi viktige områder som sirkulasjonsteknologi og avanserte muliggjørende teknologier.

For enkeltbedrifter er også SMB instrumentet aktuelt. Finansieringsordinger som Pathfinder og Accelerator har vist seg å være veldig vellykkede program. Europakommisjonen ønsker å videreføre programmet under neste rammeprogram Horisont Europa (som starter 2020).  

Path Finder Pilot- «deeptech» made in Europe
Prosjektene trenger en sterk forskningsbase. Deeptech-bedrifter pusher constant den teknologiske grensen. Typisk med samarbeid mellom forskningssektoren og næringslivet. Samarbeid er særlig viktig fordi dette ligger i skjæringspunktet mellom forskning og industrialisering.

Accelerator
Bedriftene kan fortsette å søke på mellom 0,5 mill euro - 2,5 mill euro i tilskudd. Støttesatsen er på 70% av prosjektets totalkostnader. De som ønsker det kan i tillegg til tilskudd søke på inntil 15 mill euro equity fra EU.

Hvem passer det for?
Enkelt bedrifter som har behov for å få finansiert prosjekter med høy risiko og stort vekstpotensiale. Innovative små- og mellomstore bedrifter med et potensiale til oppskalering. For bedrifter som har innovasjonsprosjekter fra TRL 6 eller over. Det er de siste utviklingsaktivitetene en kan få finansiert. Ordningen skal bygge bro over finansieringsbehovet mellom senfase innovasjonsaktiviteter og markedslansering.

Bedrifter som deltar i H 2020 prosjekter opplever stor nytte av dette. Nytten beskrives ofte slik:
-          En får bedre løsninger ved å arbeide tverrfaglig og med internasjonale partnere
-          Et sammensatt prosjekt krever ofte samhandling med andre bedrifter, FOU- miljøer,
            markedsbehov og myndigheter.
-          En stadig mer internasjonal verden vil ofte kreve internasjonal erfaring i
           problemforståelse og produktutvikling. Det er motiverende å delta i internasjonale
           prosjekter.

Dersom du og din bedrift arbeider med utfordringer som kan løses bedre gjennom internasjonalt samarbeid, så tenk på mulighetene i H 2020.

Fra 2020/2021 kommer et nytt program Horisont Europa. Det vil videreføre mye av arbeidsmetodene fra tidligere forsknings- og innovasjonsprogrammer. Et poeng som kommer stadig mer i fokus er nytte. Prosjektene må planlegges slik at de fører til nyttige resultater (IMPACT).

Kontaktpersoner: Eivind Sommerseth  esommers@gmail.com  (telefon 909 99 628) eller Anders Paulsen anders.paulsen@nho.no

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: