NHO

Innhold

Høringssvar fra NHO Nordland - Planprogram

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Steigen i Nordland

Steigen i Nordland

15. oktober var det frist for å gi svar på høring om planprogram for regional plan for arealpolitikk i Nordland. Dette er viktig arbeid, som vi har valgt å gi innspill til.

God arealforvaltning er helt avgjørende for ethvert samfunn, og regional plan for arealpolitikk er blant de mest sentrale og retningsgivende verktøyene i arbeidet for et bærekraftig Nordland i fremtiden – sosialt, økonomisk og økologisk.

Planprogrammet er derfor viktig, da det legger rammene for det videre planarbeidet. NHO Nordland har svart på høringen og blant annet gitt noen konkrete forslag til endringer og innhold: 

  • Vi er enig i prioriteringen av de mest sentrale bærekraftsmålene knyttet til arealforvaltning, men mener at også mål nr. 8 om anstendig arbeidsliv og økonomisk vekst har en avgjørende plass som retningsgivende mål. 
  • Arealplanen bør ta sikte på å trekke opp noen overordnede strategier for ny jobb- og verdiskaping, i koblingen mellom hav og land, også utenfor grunnlinjen.
  • Kunnskapsgrunnlaget må inneholde en samlet gjennomgang av alle verneområder, som kan danne grunnlaget for en kritisk vurdering av omfang og innhold mht. fremtidig areal-politikk.
  • Handlingsrommet i de etablerte FoUI-prosjektene må utnyttes til medvirkning, og det må eventuelt vurderes om det bør etable-res nye prosjekter som kan pilotere nye metoder for medvirkning.
  • Det må utvikles gode arealstrategier som tar høyde for usikkerhet i planleggingen, fremfor å søke å løse utviklingen i planbestemmelser.

Her er hele høringssvaret