Hva nå Nordland?

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Alcoa Mosjøen

Foto: Alcoa Mosjøen.

Vi har enorme muligheter i Nordland, allikevel sliter både det offentlige og bedriftene med folk.

NHOs perspektivmelding ser på hvordan Norge vil utvikle seg frem mot 2050. Hovedtrekkene vil antakelig preges av lavere vekst i Norge og våre nærmeste handelspartnere, mindre globalisering (handelskrig), økte klimautfordringer, høy andel utenfor arbeidslivet og ytterligere automatisering av jobber. 

I Nordland kommer relativ nedgang i folketall og økende demografisk skjevhet mellom antall yrkesaktive og eldre som ytterligere utfordringer i et utviklingsperspektiv. Vi blir altså færre som jobber! Vi må derfor jobbe mer og smartere for å opprettholde velferdssamfunnet under slike forutsetninger. 

Vi vil se et større gap mellom statens utgifter og inntekter i årene foran oss. Hvis dette gapet skal tettes trenger vi anslagsvis en million jobber de neste førti årene. I dag jobber hver tredje i det offentlige – høyeste andel av alle industriland. Veksten fremover må komme i privat sektor og minst to av tre nye jobber må skapes her. 

Oljeinntektene vil i flere tiår være betydelige, men vil gradvis utgjøre en mindre andel av de samlede inntektene. Mulig utnytting av olje og gass fra havområdene utenfor Nord-Norge vil gi ressurser som trengs for å opprettholde velferdssamfunnet, skape nye arbeidsplasser og videreutvikle en bærekraftig økonomi. 

Likevel kreves det nye grep for å opprettholde velferdsnivået på sikt. Likere skatte- og avgiftsnivå i Norge i forhold til våre konkurrenter vil gi like konkurransevilkår og bidra til kapitaltilgang for nye investeringer. Dette vil gi økt aktivitet, flere arbeidsplasser og økt skatteinngang. 

Vi må også ta i bruk teknologi og organisere oss slik at vi får mest mulig verdiskaping ut av hver time, også i offentlig sektor. Mer av arbeidskraften må tas i bruk ved at flere som står utenfor arbeidslivet kommer inn, de som er innenfor står lenger i jobb og at deltidsansatte blir heltidsansatte. I Nordland er gruppen utenfor arbeidslivet betydelig. Vi må bruke våre menneskelige ressurser og trekke på våre naturgitte fortrinn. De sterke eksportnæringene skal være nasjonale motorer og drivere for innovasjon. 

Nordland har de beste forutsetningene for økt verdiskaping innenfor fiskeri- og havbruksnæringene. Tettere samarbeid mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene i fylket og næringslivet kan utvikle nye metoder og produkter basert på nye marine arter og ny teknologi. 

Klimautfordringene løses ved å jobbe sammen med andre land for å finne de beste løsningene. Norge har mulighet til å ta ledelsen på utvalgte områder ut fra våre ressurser og teknologi. Nordland har store mengder grønn kraft, en metall- og prosessindustri med fokus på sirkulær økonomi, verdens grønneste aluminiumsproduksjon og god tilgang på viktige mineraler. Dette kan skape grunnlag for nye eksportnæringer. 

Globalisering og automatisering bidrar til høyere verdiskaping og en større kake til fordeling, men fører også til omstillinger og jobbtap. Industrien i Nordland har omstillet og tilpasset seg endrede rammer og dermed opprettholdt konkurranseevnen og sysselsettingen. Fremtidig konkurransekraft avhenger av ytterligere forbedring og effektivisering gjennom digitalisering, automasjon og kompetanse. 

Bedriftenes fremgang og vekst er avgjørende for at vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn med flest mulig i arbeid. Markedstilgang gjennom frihandelsavtaler som EØS-avtalen er, sammen med teknologi og tilgang på riktig og tilstrekkelig arbeidskraft, avgjørende for at bedriftene i Nordland skal klare dette. 

Utdanningsinstitusjoner i fylket må styrkes både på videregående nivå og høyere utdanning. Fylket ligger på tredjeplass i Norge med hensyn til antall fagarbeidere og andelen sysselsatte med høyere utdanning øker hvert år. Dette til tross, både offentlig sektor og bedriftene sliter med å tiltrekke seg nødvendig kompetanse. På sikt vil ikke effektiviseringstiltak og innleie av arbeidskraft kunne kompensere for manglende kompetanse. 

Det må settes inn betydelige ressurser for å beholde og trekke hit unge med yrkesfag og høyere utdanning slik at konkurranseevnen opprettholdes. Kompetansemangel og demografi sammen med «digital akterutseiling» vil være de største utfordringene for samfunnene i Nordland de neste tiårene.

Seniorrådgiver NHO Nordland, Anders Paulsen