Innspill til alle nordnorske kommuner om bruk av kompensasjonsmidler

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

#205

Stortinget har bevilget penger til kommunale kompensasjonsordninger.

Stortinget besluttet 25. februar å bevilge 1,75 milliarder til kommunene. Midlene skal gå til å kompensere bedrifter som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak, og som sliter økonomisk på grunn av pandemien. NHO Nord-Norge er opptatt av at bedriftene behandles rettferdig og etter behov. Vi har derfor sendt sendt et innspillsnotat til alle nordnorske kommuner, med våre anbefalinger for hvordan midlene best kan fordeles til de bedriftene som trenger det mest.

NHO i Nord-Norge mener at det er hvor hardt en bedrift er rammet som bør være avgjørende for om den omfattes av en kompensasjonsordning og hvor mye den får kompensert. Ordninger som dette bør derfor ha klare kriterier, som sikrer at bedriftene som trenger det får nødvendig støtte.

Det er en rekke bedrifter som kan ha behov for ekstra støtte, enten som supplement til kompensasjonsordningen, eller fordi de faller helt utenfor. I tilskuddsbrevet er særlig bedrifter i reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger, nevnt. I den siste gruppen er det mange vekst- og oppstartsbedrifter. Disse bedriftene er ofte levedyktige, og faller utelukkende utenfor ordningen fordi de ikke har nødvendig om-setningstall å sammenligne med fra tidligere år.

NHO i Nord-Norge har derfor gitt noen konkrete anbefalinger for hvordan en søknadsbasert ordning kan innrettes slik at midlene blir fordelt best mulig. 

Les alle våre anbefalinger her.