Våre innspill til fylkestinget i juni 2022

Nyhet, NHO Nordland

Publisert

Tidligere innspill til nytt ruteopplegg fra regioner og interesseorganisasjoner er gjort under koronapandemien. Behovet for mobilitet gjennom FOT-ruter har nå økt betydelig. For Nord-Norge og distriktene er FOT-rutetilbudet et kollektivtilbud på lik linje med andre kollektivtilbud.

Frekvens og pris på kortbanenettet er kritiske faktorer for bedriftene, spesielt i en tid der arbeidsmarkedet er strammere. God mobilitet en forutsetning for at mange bedrifter får arbeidskraft til å levere va-rer- og tjenester.

Hurdalsplattformen slår fast følgende på side 44: «Regjeringen vil: Sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Målet er en halvering av prisene på FOT-rutene»

Hittil har FOT-ruteplanleggingen og anbudene tatt høyde for et minimum for å dekke et antatt eksisterende behov. Dette bør endres til at FOT-ruteproduksjonen blir tilbudsdrevet.

NHO Nordland ber derfor fylkestinget fremme tilleggsforslag som underbygger ønsket om høyere ambi-sjoner for tilbudet enn tidligere:

Fylkestinget støtter regjeringens målsetting om å halvere prisene og øke rutetilbudet på kortbanenettet. Fylkestinget mener at en slik ambisjon best kan oppnås ved å endre da-gens prinsipper for ruteplanlegging, ved at prinsippene for kollektivtransportplanlegging i større grad legges til grunn, slik at flytilbudet ikke lenger er et minimumstilbud for en an-tatt etterspørsel, men tilbudsdrevet. Målet må være å øke mobiliteten i regionen, slik at etablerte bo- arbeid, utdannings, opplevelsesmarkeder utvides, og slik bidrar til økt attrak-tivitet og rekruttering, tilflytting og bli- og bolyst. Fylkestinget ber fylkesrådet gå i dialog med regjeringen om å pilotere et utvalg teststrekninger i neste anbudsperiode.

NHO Nordlands innspill til FOT-rutekonkurransen (datert 28.01.21)

NHO Nordlands innspill til fylkestinget juni 2022 / Sak nr. 96/2022