Årets resultat i Nordland under Kommune NM!

Publisert

Utdeling av gratulasjon til ordfører Ida Pinnerød i Bodø kommune, sammen med Ole Smeplass fra bystyret og regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland. Foto: Per-Inge Johnsen/Bodø Kommune

Mange kommuner i Nordland klatret opp i Kommune NM. En stor driver for dette er den store omstillingen vi står i og opplever med nye grønne etableringer. Vi er god på offentlig og privat samarbeid som er viktig for samfunnsutviklinga, og en annen faktor som trekker opp er at vi har stor andel fagarbeidere i jobb.

- Det skjer mye positivt i bedriftene i Nordland, og selv om fylket samlet ikke når særlig høyt på faktorene som er viktige for bedriftene har vi kommuner som på enkelte områder er i Norgestoppen, sier regiondirektør i NHO Nordland Daniel Bjarmann-Simonsen. 

Nordland rangerer nederst på listen blant fylkene, som er samme plass fylket har ligget på gjennom hele siste syvårsperiode i årets datasett1. Enkelte indikatorer gjør fylket det godt på, for eksempel arbeidsledighet hvor Nordland er på andreplass, og sysselsatte med fagprøve hvor Nordland er på tredjeplass.  

Ser vi på utviklingen i indikatorer over tid har Nordland hatt en positiv utvikling på mange områder. Næringslivsvariasjonen har økt, det samme har privat sysselsetting og sysselsettingsandel. Nordland har også god utvikling innenfor kompetanse, med økende andel sysselsatte med minst 4 års høyere utdanning og sysselsatte med bestått fagprøve.  

- Mange kommuner i Nordland klatret opp i Kommune NM. En stor driver for dette er den store omstillingen vi står i og opplever med nye grønne etableringer. Vi er god på offentlig og privat samarbeid som er viktig for samfunnsutviklinga, og en annen faktor som trekker opp er at vi har stor andel fagarbeidere i jobb, legger regiondirektøren til.

Nedenfor har vi nevnt noen kommuner som i årets kommune NM utmerker seg.

Bindal kommune er Norges beste på omstilling

Bindal kommune har vist sterkest omstilling siden 2015 til 2021, og har snudd alle indikatorer i positiv retning, og i årets kåring havner det på 1.plass på omstilling!

Kommunen klatrer innen kategoriene næringsliv (20,4 prosent), arbeidsmarked (17,6 prosent), demografi (17,2 prosent),  kompetanse (40,4 prosent) og kommuneøkonomi (– 0,4 prosent).

 

Topp 5 i Nordland
1.plass Bodø kommune (39. plass nasjonalt)
 • Bodø gjør det bra på demografi med befolkningsvekst og mange unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken. Det var imidlertid netto utflytting i 2020 og 2021.
 • Også på kommuneøkonomi har Bodø hatt en god utvikling. Innenfor arbeidsmarked har Bodø høy sysselsettingsandel og lavere andel uføre enn snittet. 
 • Bodø rangerer på 12. plass på indikatoren for sysselsatte med høyere utdanning.  
2.plass Rana kommune (93. plass nasjonalt)
 • Rana gjør det bra på kompetanse (49. plass nasjonalt), hvor kommunen ligger i øvre tredjedel når det gjelder både høyere utdanning, sysselsatte med bestått fagprøve og sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning.
 • Rana gjør det også forholdsvis bra på kommuneøkonomi og næringsliv, hvor kommunen har hatt en veldig god utvikling de senere årene.
 • Kommunen har også økende andel unge i forhold til eldre.  
3.plass Vågan kommune (141.plass nasjonalt)
 • Kommunen gjør det bra innenfor næringsliv, og forholdsvis bra innenfor arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi.
 • Kommunen har hatt god framgang innenfor næringsliv de siste årene, med økende næringslivsvariasjon, privat sysselsetting og kommunens kjøp av private tjenester.
 • Demografien har de befolkningsvekst tross netto utflytting, og økende andel unge i forhold til eldre.
 • Til gjengjeld har kommuneøkonomien svekket seg de senere årene.  
4.plass Lurøy kommune (150. plass nasjonal)
 • Lurøy gjør det forholdsvis bra til å være en liten kommune med kun 1869 innbyggere.
 • Kommunen gjør det best på arbeidsmarked, med lavt sykefravær (8. plass nasjonalt), høy sysselsettingsandel (27. plass nasjonalt) og forholdsvis få arbeidsledige.
 • Kommunen har hatt veldig god fremgang de senere årene, både innenfor næringsliv, arbeidsmarked, kompetanse og kommuneøkonomi.  
5. plass Herøy kommune (157. plass nasjonalt)
 • Herøy gjør det ganske bra på næringsliv, midt på treet innenfor arbeidsmarked og kommuneøkonomi, og svakt på kompetanse.
 • På privat sysselsetting ligger kommunen på 19. plass nasjonalt, og kommunal betalingsevne 13. plass nasjonalt.
 • I likhet med Lurøy har også Herøy hatt veldig god fremgang senere årene, særlig innenfor næringsliv, arbeidsmarked og demografi.
 • Kommunen har blant annet befolkningsvekst og lavere sykefravær enn snittet. 
Andre kommuner som utpeker seg
Narvik kommune -en blomstrende kompetansekommune
 • Narvik er på 11. plass i Nordland og 206. plass nasjonalt. Narvik, med sin campus for Norges arktiske universitet, gjør det bra på kompetanse hvor de er på 39. plass nasjonalt, som følge av mange sysselsatte med høyere utdanning og mange med teknisk og naturvitenskapelig utdanning.
 • Narvik gjør det særlig svakt på arbeidsmarked med høyt sykefravær og mange uføre. Over tid har Narvik utviklet seg om lag som snittet, med bedre utvikling innenfor næringsliv, og med svakere utvikling særlig innenfor kommuneøkonomi og demografi.
 • Kommunen har utflytting og befolkningsnedgang, og synkende andel unge i forhold til eldre.  
Meløy kommune og Sørfold kommune -Fagkompetanse
 • I tillegg vil vi trekke fram kommunene ligger begge i landstoppen på private og offentlige ansatte med bestått fagprøve, på henholdsvis Meløy på  8. og Sørfold 12. plass nasjonalt.
 • Samlet sett ligger Meløy på 68. plass og Sørfold 34. plass på kompetanseområdet nasjonalt.
 • Sørfold har også arbeidsledige, og ligger på 9. plass på denne indikatoren nasjonalt.  
Vega, Røst, Lødingen og Vevelstad - Gjør det godt på utvalgte indikatorer!
 • Vega kommune (340. plass nasjonalt)  har hatt høyere fremgang enn snittet innenfor næringsliv de senere årene, som følge av økende næringslivsvariasjon og høyere privat sysselsetting, men gjør det svakt på de fleste indikatorer.
 • Røst kommune (343.plass nasjonalt) har et godt inntektsnivå og forholdsvis høy privat sysselsetting, men gjør det svakt ellers.
 • Lødingen kommune (344.plass nasjonalt) har få arbeidsledige, og er på 20. plass på denne indikatoren, men gjør det ellers svakt.
 • Vevelstad kommune (346. plass nasjonalt) har Norges 2. laveste arbeidsledighet, og gjør det ellers greit på kompetanseområdet. 

Resultatene for Kommune NM kan du lese her.

Kommune-NM, en årlig kåring 

Kommune-NM sammenstiller 19 ulike indikatorer på fem ulike områder, alt basert på statistikk fra SSB og NAV. Kommune-NM sier således ikke noe om den enkelte kommunes næringsvennlighet, ei heller hvor i Norge det er best å bo. Årets kommune-NM er basert på tall for 2021. Utviklingen de siste to årene har vært sterkt preget av koronapandemien, tilhørende smitteverntiltak og endringer i etterspørselen. For hver indikator rangeres kommunene fra 1 for høyest score til 356 for lavest score.  

 1. Områdeindikatoren for næringsliv uttrykker vekstkraften i privat næringsliv og omfatter fire enkeltindikatorer.  
 1. Områdeindikatoren for arbeidsmarked dekker sysselsettingsandel, sykefravær, uføreandel og arbeidsledighet.  
 1. Områdeindikatoren for demografi er basert på befolkningsvekst og nettoinnflytting mellom kommunene.  
 1. Områdeindikatoren for kompetanse viser kompetansenivået i kommunene både med hensyn til høyere utdanning, minst fire års høyere utdanning og teknisk og naturvitenskapelig utdanning, og tilbudet av arbeidskraft med fagprøver.  
 1. Områdeindikatoren for kommuneøkonomi gjengir ulike sider ved kommunesektorens økonomiske robusthet.