NHO

Innhold

Dette mener NHO Rogaland om statsbudsjettet

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Regiondirektør i NHO Rogaland Tone Grindland. Foto: Elisabeth Tønnessen

NHO mener statsbudsjettet for 2021 vil bidra til langsiktig jobbskaping, verdiskaping og klimaomstilling, men understreker at krisen i bedriftene ikke er over. Her er hovedpunktene for næringslivet i Rogaland.

Vannkraftskatt

NHO Rogaland har tidligere påpekt at vi straffer den grønneste energien vi har gjennom grunnrentebeskatningen på vannkraft. Regjeringen foreslår å innføre kontantstrømskatt for nye investeringer i vannkraft og for nye oppgraderinger i eksisterende anlegg. Dette innebærer at bedriftene kan trekke hele investeringsbeløpet fra skatten allerede i investeringsåret, heller enn å avskrive det over flere tiår. Dette vil gjøre det enklere og rimeligere å finansiere nye vannkraftinvesteringer, samtidig som eksisterende vannkraft betaler den samme grunnrenteskatten som før.

- NHO synes det er positivt at regjeringen tar tak i utfordringene knyttet til utbygging og investering i vannkraft. Dessverre blir ikke utfordringen med grunnrentebeskatningen løst i forslaget som foreligger. Vannkraft blir fortsatt ekstra hardt beskattet.

Formueskatt

- Det skal lønne seg å investere i norske arbeidsplasser og det er bra at regjeringen foreslår å justere formueskatt på arbeidende kapital, sier Grindland. - Utenlandske eiere betaler ikke formuesskatt så denne justeringen er viktig for å jevne ut noe av konkurransevridningen.

Regjeringen vil øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra dagens nivå på 35 prosent, til 45 prosent. Det betyr at formuesskatten beregnes til 55 prosent av verdien på denne type kapital.  Rabatten økte fra 25 prosent til 35 prosent i det reviderte budsjettet i mai som vil si at totalt har rabatten økt med 20 prosent i 2020. I en tid med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet i bedriftene må regjeringen legge til rette for at private eiere skal kunne trygge eksisterende arbeidsplasser.

Kompetanse

Da NHO nettopp kåret landets mest næringsvennlige kommuner, så vi at Rogaland er kompetanse-motoren i landet. Arbeidslivet i Rogaland er særdeles avhengig av høy kompetanse, både teoretisk, men særlig praktisk. Derfor er det godt å se at det legges penger på bordet når det gjelder kompetanse. Det tas flere grep for å styrke yrkesfaglig utdanning, tilgang på læreplasser og det legges bedre til rette for at flere kan videreutdanne seg.

Regjeringen forslår følgende tiltak på kompetanse:

  • 5000 flere studieplasser ved universiteter og høgskoler
  • 2100 flere studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning, inkludert Industrifagskolen
  • Legge til rette for at flere kan fullføre videregående opplæring
  • 900 millioner kroner til kompetansereformen «Lære hele livet»
  • Gjøre det lettere å kombinere utdanning og jobb
  • Forlenger muligheten for å kombinere dagpenger med kompetansepåfyll til 1. juli

Karbonfangst- og lagring

NHO Rogaland er veldig fornøyd med regjeringens beslutning om å investere i fullskala CO2-fangst i Brevik og i transport og lagringsprosjektet Nortern Lights- også kalt Langskip. Dette markerer starten på et stort industrieventyr og det er et prosjekt som kan være et svært viktig bidrag inn i den europeiske klimapolitikken.

-Den aller største gladnyheten for NHO ble egentlig kjent for et par uker siden. Regjeringens beslutning om å satse på CO2-fangst er helt utrolig viktig, både med tanke på arbeidsplasser og det grønne skiftet. Dette blir et nytt industrieventyr og er mye større enn folk forstår. Dessverre er det for tidlig å juble for dette ennå. Det skal gjennom Stortinget, vi vet at Frp ennå ikke er overbevist. Det blir utrolig viktig at alle partiene ser verdien av denne saken de neste dagene, sier Grinland.

Samferdsel

NHO Rogaland er tilfreds med at det ikke blir lagt flere hindringer i veien for realisering av E39 Rogfast. At det kan bli igangsatt arbeid på E39 Bue – Ålgård i løpet av 2021 ser vi på som veldig positivt både for regionen og for lokalt næringsliv som er avhengig av oppstart på offentlige infrastrukturprosjekter. Videreføringen av Transportkorridor Vest som skal er fullfinansiert gjennom Bypakke Nord Jæren og har mulig oppstart i 2021. Transportkorridoren er en viktig hovedveiforbindelse gjennom fire næringsområder i den vestre delen av Nord-Jæren. NHO Rogaland mener prosjektet bør prioriteres med igangsettelse så snart som mulig siden det ikke er avhengig av finansiering over budsjettet. Tiltakene på jernbane som fører til bedre rutetilbud og enklere tilkomst på Sandnes er også gode. Vi savner derimot flere utbedringer på E134 (Haukeliveien) og, ikke minst, midler til rassikring i Rødsliane Suldal kommune på RV 13.

Reiseliv

For reiselivet er det fortsatt store utfordringer og disse vil vedvare langt ut i 2021. I forslaget for statsbudsjettet blir en mindre del av kompensasjonsordningen overført til 2021. Når regjeringen samtidig anslår at koronakrisen vil vare til over sommeren 2021 så etterlyses det nå at kompensasjonsordningene videreføres så lenge bransjen er pålagt restriksjoner. I tillegg er det ikke bra at den lave momssatsen økes fra 6 prosent til 12 prosent. Lavere moms gir lavere pris for gjestene og dermed flere kunder for bedriftene.

- Reiselivsnæringen står fortsatt i en dyp krise. Det er avgjørende at statsbudsjettet tar høyde for at sunne bedrifter kommer gjennom krisen. I Rogaland har vi flere bedrifter enn på landsbasis som står overfor vanskelig valg knyttet til oppsigelser og konkurser. Langsiktighet i kompensasjonsordningen haster for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser, sier Grindland. -Vi ser at vi har fått gjennomslag for en viktig sak som vi har fremhevet her i Rogaland, nemlig økning i beløpet for skattefrie gaver som gir bedriftene større mulighet til å gi gavekort til sine ansatte på enten restaurantbesøk eller hotellopphold. Det er bra for en presset næring og kjekt for de ansatte.

Eksportsatsing

Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner til eksportsatsinger neste år. Regjeringen vil opprette en ny enhet, foreløpig kalt Business Norway, for å sikre kompetanse og et sterkere samarbeid med næringslivet.

- Det er bra at regjeringen vil satse mer strategisk på norsk eksport, i tettere samarbeid med næringslivet. Alle kommunene i Rogaland eksporterer så dette er et viktig område for regionen vår. - Vi har over tid sett at eksportgapet har økt, og vi må øke eksportandelen vår. Vi i NHO skal være med å bidra, sier Grindland.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: