NHO

Innhold

Tre kommuner på topp 20 nasjonalt

Nyhet, NHO Rogaland

Publisert

Kommune-NM graf

Utviklingen i regionene siden 2013.

Sola, Stavanger og Sandnes er alle inne på topp 20-listen nasjonalt i NHOs kommune-NM for 2019. Kommunene i Rogaland har gått mest tilbake, og Sola har mistet førsteplassen etter flere år i toppen. Likevel troner Rogaland fylket på en 2.plass av alle fylker i Norge.

Rogaland som nummer 2 av fylkene i Norge

Rogaland er rangert som nummer 2 av 11 fylker i årets Kommune-NM. Fylket ligger i tet i alle hovedkategorier med unntak av demografi, der de er rangert på 6. plass. Rogaland kommer spesielt godt ut på næringsliv og kompetanseindikatorene.

Kompetansearbeidsplasser, som krever høyere utdanning, ligger typisk nær i befolkningstette områder. I Rogaland er 11 prosent av arbeidstakere med høyere utdanning. Andelen sysselsatte med teknisk naturvitenskapelig utdanning er også ganske høy, med en andel på 4,2 prosent. Dette reflekterer etterspørselen fra næringslivet tilknyttet blant annet olje- og gassvirksomheten og sjønæringene.

­– Et næringsliv med god lønnsomhet vil tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft og legge grunnlag for vekst og utvikling. Rogaland rangeres høyt på kompetanseindiaktorene da vi blant annet har sterke kompetansemiljø i regionen i tilknytning til utdanningsinstitusjoner som UiS og HVL, sier regiondirektør i NHO Rogaland, Tone Grindland.

Oljeprisfallet preger fortsatt kommunene i Rogaland

Oljeprisfallet i 2014 preger fortsatt resultatlisten for Rogaland, i Kommune-NM slo dette mest tydelig ut i arbeidsmarkedet og i de demografiske variablene. Sammenlignet med 2013 kommer Rogaland fortsatt noe svakere ut på de fleste områder. Rogaland har hatt økning i sykefravær, uføre, arbeidsledige, lavere befolkningsvekst, færre unge ifht eldre i arbeidsstyrken, og svekket kompetansenivå med lavere andel høyre utdanning over perioden 2013-2018.

Tendensen det siste året er imidlertid en opphenting, spesielt i arbeidsmarkedet, og Rogaland er fremdeles rangert som nummer to av fylkene. Vi kan trolig vente oppgang i disse kommunene i årene framover som følge av den økte aktiviteten i oljenæringen vi har sett de seneste årene. 

Sola kommuner rykker ned til 2.plass

Etter å ha ligget på 1 plass i alle Kommune-NM tidligere, er Sola dette året på 2. plass mens Oslo har rykket opp på 1. plass. Små endringer skjer hvert år i resultatlisten, og i år er det små revisjoner i grunnlagsmaterialet og metodiske endringer som er årsaken til at Sola nå ikke ligger på første plass. 

Det er små marginer i toppen. Sola gjør det jevnt godt på alle indikatorer, med unntak av arbeidsledigheten. Men denne har nå kommet ned betraktelig de siste to årene. Sola har et relativt ensidig næringsliv dominert av oljesektoren, men kommer høyt opp på listen med høyest andel privat sysselsetting.

Stavanger og Sandnes er også på topp 20-listen, på hhv plass 6 og 13. Klepp på plass nummer 21 faller akkurat utenom. Stavanger har hatt netto utflytting i hele perioden siden 2013, men utflyttingen har avtatt siste året. Arbeidsmarkedsindikatoren har bedret seg klart siste året.

Klepp og Time rykke opp

Jæren-kommunene Hå, Time og Klepp er alle rangert innenfor topp 100. Klepp gjøre det særlig bra i årets Kommune-NM med plass 21.  Klepp gjør det jevnt bra, men høy andel privat sysselsetting og god kjøpekraft i befolkningen trekker opp. Klepp har også en ung arbeidsstyrke. Time kommune på plass 31 har rykket opp en del plasser siden i fjor, noe som særlig skyldes bedring på arbeidsmarkedsområdet. Time har også hatt mer positiv utvikling på kompetanseområdet enn gjennomsnittskommunen gjennom hele perioden.

Tysvær kommune er på 5.plass i Rogaland, og 24 i landet. Kommunen gjør det svært godt på kompetansindikatoren og kommer generelt best ut på Haugalandet. Haugesund er på plass nummer 32, og har falt litt siste året på plasseringen. Kommunen gjør det best innenfor næringsliv og kompetanse, der den er rangert som hhv nummer 36 og 40 i landet. 

Eigersund har hatt fremgang siste år, og er nå på plass 108, fortsatt ligger imidlertid Eigersund mange plasser lavere enn i 2013. Og det er særlig innenfor demografi og kommuneøkonomi at Eigersund har falt plasseringsmessig siste seks år. 

Små-kommuner gjør det svakest i Rogaland

Nederst på lista finner vi småkommunene Bokn, Kvitsøy, Forsand og til slutt Utsira. Med unntak av Bokn har alle falt mye på rangeringen siste året. Kvitsøy har gått tilbake på grunn av sterk netto utflytting i 2018. Utsira har fått sterk tilbakegang blant annet som følge av at andelen uføre spratt opp. Men med så få innbyggere skal det lite til før det gir utslag i statistikken og dermed rangeringen.

Sjekk hvordan din kommune scorer på de ulike indikatorene her! 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: