- Legger til rette for flere private arbeidsplasser

Merethe Gudmundseth Storødegård

Merethe Gudmundseth Storødegård, regiondirektør NHO Trøndelag.

- Statsbudsjettet legger til rette for at bedriftene kan skape og sikre arbeidsplasser, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård.

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2017.

- Vi trenger flere private arbeidsplasser i Trøndelag, også for å sikre inntekter til fellesskapet. Det er derfor bra at regjeringen leverer på blant annet samferdsel og forskning, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård.

Hun etterlyser imidlertid høyere tempo på innføringen av skattereformen: - Regjeringen tar et skritt i riktig retning, men vi skulle gjerne sett at de gjorde mer nå, for å stimulere til fortsatt omstilling og ny vekst.

Oljeavhengigheten øker

Regjeringen demper veksten i oljepengebruken noe, men sett i forhold til veksten i fastlandsøkonomien øker oljepengebruken fortsatt. Det betyr at oljeavhengigheten i økonomien øker: - Oljepengebruken er ikke bærekraftig på sikt og vi har en forventning om at veksten reduseres ytterligere i 2018, sier Storødegård.

Storødegård er glad for at regjeringen med dette budsjettet fortsetter å satse på samferdsel. - Bedriftene våre er avhengige av gode veier og velfungerende banetilbud. At regjeringen nå overoppfyller en ambisiøs Nasjonal Transportplan (NTP) er veldig bra.

- Vi er godt fornøyd med at det er prioritert midler til anleggsstart på strekningen E6 Vindåslien – Korporalsbrua og til videre planlegging av elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Vi er også positive til at det er satt av midler til videre planlegging av logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen, men forventer at man holder trykket oppe på Torgård-alternativet.

Regiondirektøren i Trøndelag er også fornøyd med regjeringens positive holdning til CO2-fond.

- De økte drivstoffavgiftene rammer våre medlemsbedrifter uten å gi de store effektene på klimagassutslippene. Derimot er vi glade for at regjeringen har en positiv holdning til næringslivets forslag om et CO2-fond, som skal fremme overgangen til en mer klimavennlig transport. Dersom de følger opp en slik løsning, vil det garantert gi lavere utslipp, sier Storødegård.

Flere kommentarer fra NHO Trøndelag

•Vi har vært opptatt av å styrke arbeidslinjen. Dette budsjettet bidrar til det, blant annet med å utvide ordningen med lønnstilskudd, satsing på unge ledige og få flyktninger raskere i jobb.

•Forskning og innovasjon er viktig for å skape nytt næringsliv. Her opplever vi at regjeringen følger opp en god satsing gjennom hele perioden, blant annet styrking av næringsrettet forskning, samt industrielle innovasjonssentre.

•Samtidig registrerer vi en redusering av midler til regional utvikling i Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. For næringslivet i Trøndelag er det svært viktig at vi opprettholder sterke regionale innovasjonsmiljøer som sikrer ny næringsutvikling og vekst.

•Statsbudsjettet for 2017 er gjennomgående et godt budsjett for høyskole- og universitetssektoren. Det er gledelig å se at NTNU får en økning i sine bevilgninger med både 17 nye rekrutteringsstillinger, 20,4 millioner i husleiekompensasjon for nytt teknologibygg og ikke minst at det er satt av 20 millioner kroner til videre planlegging av framtidig Campus. Vi er ikke like fornøyd med at Nord universitet ikke får større økning i sine bevilgninger.

•Vi skulle gjerne sett at regjeringen hadde høyere tempo i gjennomføringen av skattereformen, både når det gjelder selskapsskatt og formuesskatt. De vil blant annet senke selskapsskatten fra 25 til 24 prosent – vi hadde et håp om at de ville gå ned til målet om 23 prosent allerede i dette budsjettet.

• Vi frykter at finansskatten vil føre til nedbemanning og outsourcing av kompetansearbeidsplasser, særlig i distriktene. NHO mener at skattelegging av merverdien i finansiell tjenesteyting først og fremst bør skje i form av reell merverdiavgift for å motvirke prisvridninger og dyrere finansielle tjenester for bedriftene, og ikke som en ekstra avgift på næringens ansatte.

• Vi er glade for at regjeringen planlegger å bruke om lag 1 650 millioner kroner til å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg på Ørlandet. Nå må et samlet næringsliv i Trøndelag vise frem sin kompetanse og arbeidskraft. Vi er sikre på at mange bedrifter vil kunne ta posisjoner når anbudene legges ut. Da får vi økt verdiskaping og sysselsetting som et resultat av disse investeringene.