80 milliarder muligheter i trønderske mineraler

Nyhet, NHO Trøndelag

Publisert

Mineraler er en kritisk ressurs i det grønne skiftet

NGU har kartlagt ressurser til en verdi av 80 milliarder kroner i trønderske fjell. Nå tar NHO Trøndelag initiativ til et fellestrøndersk løft for mineralnæringen, og samler bransjen og en rekke aktører til felles innsats.

Trøndelag er en skattkiste og det kunnskapsgrunnlaget NGU legger frem fredag 18. mars  er et skattekart. 

Kartleggingen har påvist mulige ressurser til en verdi av 80 milliarder kroner i trønderske fjell. Vi har lange tradisjoner for å kombinere naturressurser og kunnskap i norsk verdiskaping, og nå har vi fått oppdatert kunnskap som legger grunnlaget for mye mer bærekraftig verdiskaping innen byggeråstoff, naturstein, industrimineraler og malmer.  Nå tar NHO Trøndelag initiativ til et fellestrøndersk løft for mineralnæringen, og samler bransjen og en rekke aktører til felles innsats. 

Mineraler kritisk for det grønne skiftet
Er det noe vi virkelig har lært de siste årene så er det at tilgang på ressurser er kritisk, og at verdensmarkedene for råvaretilgang til viktige verdikjeder i Norge berøres. Ingenting er mer klimavennlig og trygt enn kortreiste mineraler, samtidig som det ligger store mulige eksportverdier i berggrunnen i Trøndelag. Det trengs et samstemt løft for å realisere mulighetene innen mineraler i Trøndelag nå, og dette har NHO Trøndelag tatt initiativ til. Vi ser frem til å jobbe videre sammen med NGU, Trøndelag fylkeskommune, og en rekke bedrifter, organisasjoner og kommuner for å sammen utvikle gode rammer for økt regional mineralutvinning, samtidig som vi ivaretar både miljø og samiske interesser.  

Inviterer til workshop og samarbeid om mineralsasting   
Økt arealbruk krever at mange hensyn skal tas, og potensialet for konflikt mellom viktige samfunnsinteresser ulmer under overflaten, men vi er likevel overbeviste om at det lar seg gjøre å ta noen steg fremover, sammen – hvis alle ønsker det! Det første vi må gjøre er å samles og snakke sammen. 
Tidspunktet er helt rett nå. Til sommeren legger Minerallovutvalget frem sin NOU, og til høsten skal næringsministeren legge frem en mineralstrategi. Vi tror det er i trøndersk interesse å stå sammen, og er sikre på at trøndere har noe å lære bort.  

NHO Trøndelag inviterer derfor til workshop om muligheter i trønderske mineraler 21 april. Resultatene fra Trøndelagsprogrammet legges frem av NGU, det blir bransjevise rundebordsdialoger omkring muligheter og utfordringer. Program er under utvikling. Vi begynner samtidig arbeidet med å få til en tillitsbasert og samstemt trøndersk uttalelse om hvordan rammebetingelsene for mineralutvinning bør være, for å best mulig kunne både utnytte mineralverdiene i berggrunnen, samtidig som vi ivaretar andre viktige sosiale og miljømessige verdier. 
Vi inviterer bedrifter og organisasjoner åpent. Deltakeravgift dekker møterom, lunsj og kaffe.